Elintapojen pysyvään muutokseen tähtäävä aikuisten jatkuva ryhmä, joka tapaa viikoittain jumpan merkeissä. Lisäksi ryhmäläiset toimivat Verkkopuntari-alustalla. Ohjaaja seuraa ja tukee etenemistä verkossa ja vastaa esiin nousseisiin kysymyksiin.

Toimintaympäristö **

Kalajoki

Kalajoki on keskisuuri maaseutukaupunki Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rajalla. Kalajoen elinkeinorakenne on monipuolinen, yrittäjien osuus työllisestä työvoimasta noin 20%.
Työssäkäyntialue ulottuu noin 100 km säteelle jossa Raahen ja Kokkolan teollisuusalueet sekä vahvat palvelukeskittymät tarjoavat työtä paikkakunnan ulkopuolella. Kymmenien kilometrien työmatkojen kulkeminen on tavanomaista Kalajoen asukkaille. 

Elintapaohjausryhmät

Matalan kynnyksen elintapaohjausryhmät toteutetaan pääsääntöisesti niukoilla resursoinneilla, myös ryhmäläisten taloudellinen panostus ryhmiin on yleisesti pyritty pitämään matalana. Elintapaohjausryhmien iso haaste on saada tuotettua kokonaisvaltaista ja laadukasta ohjausta pienillä kustannuksilla ja henkilöresursseilla. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Elintapaohjaukseen paikkakunnalla on vähäiset resurssit. Pitkät etäisyydet sekä epäsäännölliset työajat ja työpäivän pituutta kasvattavat työmatkat vaikeuttavat työikäisten ryhmätoimintojen järjestämistä. Elintapaohjauksen tarve ja tuki omaehtoiseen itsenäiseen hyvinvoinnin edistämiseen on tunnistettu. Ryhmään osallistuminen ja motivaation ylläpitäminen elintapamuutosten saavuttamiseksi on tehtävä mahdollisimman helpoksi ja koukuttavaksi. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ryhmä, jolle toiminnan laajennus Verkkopuntariin lähdettiin toteuttamaan, on jo ohjaajalle tuttu. Ryhmäläiset ovat pääsääntöisesti ylipainoisia, liikunnasta kiinnostuneita naisia, joista moni on vuorotyössä. Vuorotyö tuo omat haasteensa tiettyyn ajankohtaan sidottuun liikuntaryhmään osallistumiseen ja siksi tarvitaan toiminnan laajentamista elintapamuutoksen tukemiseksi. Ryhmäläiset tarvitsevat omaan aikatauluunsa sovitettavaa tukea elämäntapamuutoksen onnistumiseksi. 

Ratkaisun perusidea **

Hybridimuotoista elintapaohjausryhmää pilotoitiin 09-12/2022 aikana Kalajoella. Seuraavassa on kuvattu toimintamallin perusteet.

Elintapaohjausta toteutetaan samanaikaisesti sekä verkossa Verkkopuntari-alustalla että viikoittaisilla tapaamisilla liikuntaryhmässä. Verkkopuntari-alusta tarjoaa sisällöllistä tukea laaja-alaiseen elintapaohjaukseen, jolloin ryhmän vetäjän roolina on ryhmäläisten etenemisen tukeminen, ryhmäytymisen ja ryhmän koossa pysymisen edistäminen sekä yhteisten liikuntatapaamisten ohjaaminen. Pääsääntöisesti ryhmä tapaa säännöllisesti samassa liikuntasalissa, mutta ryhmän yhteisen suunnitelman mukaan voidaan tehdä erilaisia metsäretkiä, liikuntakokeiluja tai muuta hyvinvointia edistävää toimintaa. 

Verkkopuntari-alustalla toimiminen kestää 12kk ajan ja alustan käyttäminen on ilmaista. Ryhmäläiset ohjataan liikuntaryhmän alkaessa Verkkopuntariin. He toimivat oman aikataulunsa mukaisesti verkossa ja saavat siellä etenemiseen tukea sekä kommentteja ryhmän vetäjältä. Kun Verkkopuntari-alustalla toiminta päättyy, ryhmäläinen saa vielä jatkaa liikuntatapaamisiin osallistumista tuttuun tapaan. 

Ryhmän toiminnan alkaessa tehdään alkumittaukset, jotka koostuvat sovituista kehon mittauksista sekä EuroHIS8-elämänlaatumittarista. Osallistujat saavat itse päättää, mitä kehon mittauksia he haluavat tehdä. Samat mittaukset ja elämänlaatumittarin täyttäminen tehdään uudelleen aina ryhmäkauden päättyessä. Ryhmän toiminnan päätavoitteena on tukea pysyvässä elintapojen muutoksessa sekä parantaa koettua elämänlaatua ja yleistä hyvinvointia. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • ohjaaja osallistuu 6h kestävään Verkkopuntari-perehdytykseen 
 • henkilöstöresurssi:
  • liikunnanohjaaja, jolle työaikaa ryhmän vetämiseen 1,5h/vko liikuntaryhmän valmistelu ja vetäminen ja 2h/vko Verkkopuntari-alustalla ryhmäläisten etenemisen tukemiseen
 • ryhmän perustaminen tai olemassa olevan ryhmän kanssa toiminnan laajentaminen
 • tila liikuntaryhmän tapaamisille 
Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • viikoittainen ohjaajan tarjoama tuki Verkkopuntari-alustalla on tärkeää!
 • olemassa olevan liikuntaryhmän voi sujuvasti muuttaa hybridimuotoiseksi lisäämällä Verkkopuntariin osallistumisen osaksi ryhmän toimintaa
 • elämänlaadun ja yleisen hyvinvoinnin mittaus/arviointi kannattaa tehdä heti toimintaa aloittaessa, EuroHIS8 on todettu tässä hyväksi mittariksi
 • suositeltavaa myös järjestää säännöllisesti yhteistyö- tai ohjausryhmän tapaamisia, ryhmään mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kulttuuripalveluiden osaajat 
  • voidaan tukea ryhmäläisiä osallistumaan eri toimijoiden tapahtumiin 
Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmäläisten kokemuksia:

 • elämänlaatumittarin mukaan tyytyväisyys omaan itseen on kohentunut merkittävästi
 • vireystila on ryhmän myötä kohentunut
  • vertaistuki, säännöllinen ryhmätapaaminen koettu tärkeäksi
 • paino on pudonnut, vaatteet istuvat rennommin

Yleisesti arviointia on tehty jatkuvasti ryhmän pilotoinnissa 4kk ajan. Verkkopuntarin ottaminen osaksi ryhmätoimintaa on koettu hyväksi toimintatavaksi siihen, että ryhmään osallistujille saadaan tarjottua kokonaisvaltaisempaa tukea elintapojen muutoksessa.