Yhden ensihoitajan ensihoitoyksikköä, jonka tavoitteena on tarjota ja järjestää ensihoitoon ohjautuville kiireettömille potilaille tarkoituksenmukaista hoitoa, sekä lisätä kotiin vietäviä palveluita mm. päivystyskäyntien sijaan. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ensihoidon ja akuuttihoidon potilasmäärät ovat sitkeässä, noin 5% vuosittaisessa kasvussa mm. väestön ikääntymiskehityksestä johtuen. Ensihoitoon ohjautuu usein myös tehtäviä, jotka olisi hoidettavissa tarkoituksenmukaisemmin keinoin, syitä tähän on useita. Ikääntyminen ja sosioekonomiset haasteet vaikeuttavat asiakkaiden hakeutumista oikeaan palveluun omatoimisesti, palvelujärjestelmän monimutkaisuus turhauttaa, tai ei jakseta odottaa. Monelle ikäihmiselle hätäkeskus on se viimeinen oljenkorsi johon tarttua, kun muita keinoja ei ole.

 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Ensihoidon EVA-yksiköllä tarkoitetaan yhden ensihoitajan ensihoitoyksikköä, jonka tavoitteena on hallita ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäväkuormaa kustannustehokkaasti, tarjota ja järjestää ensihoitoon ohjautuville kiireettömille potilaille tarkoituksenmukaista hoitoa, sekä lisätä kotiin vietäviä palveluita mm. päivystyskäyntien sijaan. 

Tärkeitä rajapintoja ovat erityisesti päivystyksen, kotihoidon, kotisairaalan, sosiaalitoimen ja asiakasohjauksen toimijat. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittämistyötä toteuttaa ensihoidon ammattilaisista kootty ydinryhmä, johon kuuluu sekä hoito- että lääkäritason ammattilaisia. Ydinryhmä osallistaa muita toimijoita kehittämiseen mm. kyselytutkimusten ja kentältä kerättyjen suullisten palautteiden avulla

Tavoiteltu muutos

Entistä suurempi määrä ns. turhaan päivystykseen kuljetetuista asiakkaista tulisivat autetuksi jo omassa kodissa.

Muutoksen mittaaminen
 1. Miten paljon päivystyskäyntejä EVA pystyy vähentämään (soitosta seuraavat 24h) (X-3, X-5 ja X-8)
 2. Miten paljon tehtäviä EVA pystyy hoitamaan yksin (ei muita ensihoidon yksiköitä tehtävälle)
 3. Miten paljon tehtäviä ohjautuu EVA:lle
 4. Miten paljon EVA kohtaa potilaita (kohteessa status)
 5. Mikä on EVA:lla mediaani tehtävän kesto puhelimitse hoidetussa tehtävässä (vastaanotettu-vapaa)
 6. Mikä on EVA:lla mediaani tehtävän kesto kohteessa hoidetussa tehtävässä (vastaanotettu-vapaa)
 7. Päivystyskäynnin keskimääräinen hinta, ambulanssitehtävän keskimääräinen hinta, EVA:n puhelutehtävän keskimääräinen hinta, EVA:n kohteessa käynnin keskimääräinen hinta……….
 8. Miten paljon tehtäviä tulee EVA:lle muualta kuin häken kautta
 9. EVA:n hälytyskoodi versus suorite
 10.  Miten paljon EVAN tutkima potilas lyhentää ambulanssin kohteessa aikaa
 11.  Miten EVA:lle suunnitellut tehtäväkoodit jakautuvat eri kellonaikoihin
 12.  Ambulanssien hälytyskoodi versus X-koodit
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yksikkö hälytetään tehtäville hätäkeskuksen toimesta. Vastealueena on Kouvolan kaupungin rajat, lukuun ottamatta muutamia erillisiä erikoisvastealueita (Repovesi ja varuskunnat). 

Toimintamalli on tavoitteena laajentaa koko HVA:n alueelle vuoden 2024 aikana.

Asiakkailta on kerätty ja kerätään suullista palautetta. Kirjallisen palautteen keräämistä pohdittiin, mutta toimintamallin tässä kehitysvaiheessa ei lisätty asiakkaan palautteen antamisen mahdollistavaa laitteistoa EVA-yksikön välineistöön.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Muualta saatujen kokemusten mukaan puhelimitse tapahtuva alustava, tai lopullinen hoidon tarpeen arviointi mahdollistaa siirtämään merkittävän osan ensihoidon kohtaamista potilaista tarkoituksenmukaisempaan hoitoon ensihoito- tai akuuttipalveluiden ulkopuolelle, aina kuitenkin potilaan hoidon tarve huomioiden tarkoituksenmukaiseen palveluun.

Ideointi

EVA-yksikön toiminnan pääprosessit koostuvat 

 • Puhelimitse tapahtuvasta hoidon tarpeen arvioinnista, ja potilaan ohjauksesta.
 • Potilaan luona tapahtuvasta tarkentavasta, kiireettömästä, ja laajempaa tutkimusvälineistöä hyödyntävästä hoidon tarpeen arvioinnista.
 • Kotona tapahtuvasta hoidon suunnittelusta, jossa ohjausmahdollisuudet ovat tavanomaista ensihoidon kontaktia laajemmat.
 • Tukitoimista muulle ensihoitopalvelulle.
Ratkaisun testaaminen

Idean työstäminen kokeiluun 1-3/2023

kokeilu 4-12/2023

laajentaminen 1-12/2024

Kokeilun tavoitteet

Kokeilun tavoitteena on parantaa kehitettyä mallia vastaamaan Kymenlaakson tarvetta, määrittää mittaristo ja raportointimahdollisuudet, kerätä palautetta yhteistyötahoilta sekä asiakkailta, parantaa prosessia, selvittää linkittyvät palvelut, lisätä tietoisuutta toimintamallista

Ratkaisun perusidea **

Yksikkö on yhden ensihoitajan operoima ensihoitopalvelun yksikkö, joka täyttää ensihoitoasetuksen vaatimukset yhden hoitotasoisen ensihoitajan miehittämälle yksikölle

EVA-yksikön toiminnan pääprosessit koostuvat 

 

 • Puhelimitse tapahtuvasta hoidon tarpeen arvioinnista, ja potilaan ohjauksesta.
 • Potilaan luona tapahtuvasta tarkentavasta, kiireettömästä, ja laajempaa tutkimusvälineistöä hyödyntävästä hoidon tarpeen arvioinnista.
 • Kotona tapahtuvasta hoidon suunnittelusta, jossa ohjausmahdollisuudet ovat tavanomaista ensihoidon kontaktia laajemmat.
 • Tukitoimista muulle ensihoitopalvelulle.

 

Muualta saatujen kokemusten mukaan puhelimitse tapahtuva alustava, tai lopullinen hoidon tarpeen arviointi mahdollistaa siirtämään merkittävän osan ensihoidon kohtaamista potilaista tarkoituksenmukaisempaan hoitoon ensihoito- tai akuuttipalveluiden ulkopuolelle, aina kuitenkin potilaan hoidon tarve huomioiden tarkoituksenmukaiseen palveluun.

EVA-ensihoitaja soittaa kohteeseen ja tekee puhelimitse käytettävyysarvion sekä ensivaiheen hoidon tarpeen arvion. Puhelimessa pyritään selvittämään hoidon tarve keskustelemalla potilaan kanssa, selvittämällä esitiedot, oireet, ja toimintakyky. Potilaalle voidaan antaa jo puhelimessa omahoito-ohjeita. Arvion perusteella EVA-ensihoitaja tekee päätöksen mennä itse kohteeseen, lähettää kohteeseen ambulanssi, tai ohjata potilasta omahoitoon tai hakeutumaan omatoimisesti tarkoituksenmukaiseen hoitoon. Tietyissä tilanteissa EVA-ensihoitajan on tarkoituksenmukaista mennä kohteeseen selvittämään kiireettömäksi arvioidun potilaan hoidon tarve sekä valmistelemaan potilas kuljetukseen, vaikka ensivaiheen arviossa tulisikin esille varsin ilmeinen kuljetustarve. Tällä toiminnalla turvataan kiireellisten ensihoitoyksiköiden resurssia siihen saakka, kunnes potilas on valmis kuljetukseen. Toisaalta tarpeetonta tuplaresurssin käyttöä on syytä välttää tilanteissa, joissa järjestelystä ei ole osoitettavissa selvää hyötyä potilaan tai järjestelmän kannalta. 

Prosessien tehokkuutta ja turvallisuutta tukevat osaltaan EVA-yksikköön selvästi rajattu henkilöstö, jonka toimenkuva fokusoituu juuri tähän toimintamalliin ja jonka osaamista hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämisessä. 

Yksikkö on toimintavalmiudessa päivittäin klo 08:00-19:45. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

EVA-yksikkö on kokeilusta saakka toiminut päivittäisenä osana ensihoitopalvelua. Yksikön toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen on onnistunut sitoutuneen johdon ja ensihoitajien myötävaikutuksella.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnan kokeilu käynnistettiin farmarimallisella autolla, kokeilun myötä yhden hengen yksikön käyttöön vakiintui ns. pakettiautomallinen auto.