Etäkonsultaatio vaativiin ero-, huolto- ja tapaamisriitoihin

Sähköisiä kanavia hyödyntävä monitoimijainen etäkonsultaatio ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pitkittyneitä ja komplisoituneita ero-, huolto- ja tapaamisriitatilanteita. Toteutus järjestöyhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten kanssa. 

Toimintaympäristö **

Pohjoisen yhteistoiminta-alueen (YTA) muodostavat Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. 

Pohjoisen OT- keskus jatkokehittämishankkeen v.2021 tekemässä tarvekartoituksessa alueen sosiaali- ja terveysalan sekä sivitysalan ammattilaiset nostivat esiin tuen tarpeita useissa erityisen vaativissa asiakastilanteissa. Yksi esiin nostettu aihe oli vaativat ero- ja huoltoriita tilanteet. 

Vaativat erotilanteet ovat niitä, joihin kietoutuu usein huolto- ja tapaamisriidan lisäksi lapsen kaltoinkohtelua ja traumatisoitumista, seksuaalirikosepäilyjä, väkivaltaa tai sen uhkaa, jopa perhesurman riski (Halila ym. 2019).

Vaativan asiakasryhmän kanssa työskentelyssä moniammatillisen ja yhteisen tilannekuvan muodostuminen on tärkeää, mutta nykytilanteesa se on erittäin puutteellista. Moniammatillinen riskiarvio puuttuu ja auttamistyössä ei välttämättä ole mukana yhteistyöverkosto. Vaativissa erotilanteissa eri toimijatahojen välillä ei ole toimivia käytäntöjä ja työskentelymenetelmiä. (STM Lasten ja nuorten vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevan työryhmän raportti 2021:18). Tarvitaan siis uusia yhteistyökäytänteitä. 

OT- keskus auttaa palvelujärjestelmää ratkaisemaan lasten, nuorten ja perheiden kaikista vaikeimpia ja kompleksisimpia kysymyksiä moniammatillisen yhteistoiminnan avulla. Vaikeista kysymyksistä pystytään tekemään vähemmän vaikeita ja tukemaan näin perustason kuin erityistason toimijoita. Verkostomaisesti toimivalla ja maantieteellisesti laajalla sekä harvaan asutulla Pohjoisen OT- keskuksen alueella on järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa palveluja digitaalisesti.  

Etäkonsultaatiota varten osallistujat tarvitsevat tietokoneen, mikrofonin ja kuulokkeet sekä verkkoyhteyden täyttääkseen sähköisen esitietolomakkeen eKollega.fi -verkkosivuilla. Varsinaista etäkonsultaatiota varten tarvitaan Teams tai vastaava viestintäalusta. Etäkonsultaatiota varten osallistujien tilan valinnassa on huomioitava salassapitovelvollisuuden huolellinen toteutuminen. 

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työssään vaativia tapauksia harvoin kohtaavat ammattilaiset tarvitsevat tukea erityiskysymyksissä. 
Ne lapset, nuoret ja perheet, joiden kohdalla riittävä apu on jäänyt saamatta, saavat näin paremmin tarpeitaan vastaavan tuen. 

 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Etäkonsultaation tavoitteena on tukea kuntien/tulevien hyvinvointialueiden ammattilaisia, jotka työssään kohtaavat perheitä, joissa on vaativa, pitkään jatkunut ja komplisoitunut ero- ja huoltoriita. Etäkonsultaatiolla vastataan siihen, että harvinaisempien ja vaativimpien monialaisten palvelujen tarpeessa olevat lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa tuen ja palvelun. Keskeinen toiminta-ajatus on, että etäkonsultaation avulla vaikeista kysymyksistä pyritään tekemään vähemmän vaikeita. Tämä säästää inhimillistä pääomaa ja on taloudellisesti järkevää.

Etäkonsultaatio mahdollistaa laajemman näkökulman ja osaajaverkoston hyödyntämisen, koska se poistaa maantieteelliset esteet, organisaatiorajat ja välimatkat. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Etäkonsultaatiota pilotoitiin loka-marraskuussa 2021 Pohjoisella YTA- alueella yhteensä 5 kertaa. Pilotin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat: Ensi- ja turvakotien liitto (/Turvassa -hanke, Turun ensi- ja turvakoti, VIOLA -väkivallasta vapaaksi ry ja Tukikeskus Varjo: 4 konsultaatiota antavaa asiantuntijaa), Pohjoinen OT- keskus jatkokehittämishanke (pilotin vetovastuu ja etäkonsultaatiotoiminnan koordinaatio) ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Virtu- sähköinen sosiaali- ja terveyskeskusalusta ja eKollega- verkkosivusto).

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Vaativan asiakasryhmän kanssa työskentelyn moniammatillisen ja yhteisen tilannekuvan muodostuminen vahvistuu, moniammatillinen riskiarviota osataan tehdä ja hyödynnetään monitoimijaista yhteistyöverkostoa (esim. järjestöjen osaamista). 

Eri toimijatahojen välille muodostuu yhteisiä uusia työkäytäntöjä ja työskentelymenetelmiä; sähköinen esitietolomake (lähetetään suojatussa yhteydessä Virtu.fi -palvelussa) mahdollistaa konsultaatiota antavan osapuolen perehtymisen asiakkaan tilanteeseen sekä ryhmän keskinäisen asian ennakkokäsittelyn ennen varsinaista etäkonsultaatioistuntoa (vrt. puhelinkonsultaatio). Etäkonsultaatio työtapana vakiintuu ammattilaisten arjessa. 

 

Muutoksen mittaaminen

Etäkonsultaatioista kerätään palaute konsultaatiota pyytäneiltä ammattilaisilta. Palautteita hyödynnetään palvelun jatkokehittämisessä. 

 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamalli on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisille. Pääsääntöisesti konsultaatiotarpeet tulevat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä. 

Välillinen kohderyhmä ovat näiden ammattilaisten asiakkaat: lapset, nuoret ja perheet.

Ratkaisun perusidea **

Etäkonsultaatio on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi erityisen vaativissa, pitkittyneissä ja komplisissa ero-, huolto- ja tapaamisriidoissa. Monialainen tuki tuo näkökulmia ja suosituksia työskentelyyn perheen kanssa sekä auttaa ammattilaista arvioimaan tilanteeseen liittyviä riskejä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli edellyttää konsultaatiota antavilta asiantuntijoilta vaativiin ero-, huolto- ja tapaamisriitoja koskeviin asiakastilanteisiin erityistä perehtyneisyyttä. Tässä voidaan hyödyntää järjestöjen osaamista. Asiantuntijaryhmän monialaisuus vahvistaa konsultaatiota monimutkaisissa asiakastilanteissa (esim. sosiaalityön, (oikeus)psykiatrian osaaminen)

Toimintamalli edellyttää sähköistä, suojatussa yhteydessä toimivaa alustaa (esitietolomakkeen lähetys, käsittely, kirjallinen palaute). Alustan käyttöön (vastaajajonot), esitietolomakkeen laatimiseen sekä mahdollisiin asiantuntijapalkkoihin varataan rahoitus. Etäkonsultaation suunnittelusta sen käynnistämiseen on hyvä varata aikaa noin 6 kuukautta: kootaan asiantuntijoiden vastaajaverkosto, laaditaan esitietolomake (+koodaus), perehdytetään asiantuntijat käyttämään sähköistä alustaa, testataan palvelua ennen sen varsinaista käyttöönottoa sekä tiedotetaan palvelun käyttäjiä sekä yleisesti alueella.

Toimintamallin juurtumiseen pysyväksi toiminnaksi vaikuttaa mm. tuleva kansallinen YTA-alueiden/ OT- keskusten välinen työnjako. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voidaan soveltaa muihin konsultaatioteemoihin/aiheisiin.

Lisätietoa:

Pohjoinen OT-keskus- jatkokehittämishanke:
projektipäällikkö Pertti Virta, pertti.virta@ppshp.fi
koordinaattori Anne Leppälä-Hast, anne.leppala-hast@ppshp.fi
koordinaattori Marja Sundqvist, marja.sundqvist@ppshp.fi

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etäkonsultaatiopilotista saadun palautteen perusteella konsultaatiota pyytäneet ammattilaiset ovat kokeneet saaneensa tukea sekä uusia monitoimijaisia näkökumia jatkotyöhönsä vaativassa, komplisoituneessa ja pitkään jatkuneessa perheen ero- ja huoltoriita tilanteessa. Etäkonsultaatio on helpottanut konsultaatiota pyytävän ammattilaisen arjen työtä, kun koko konsultaatioprosessin on voinut hoitaa omalta työpisteeltä.