Etäkonsultaatio vaativiin ero-, huolto- ja tapaamisriitoihin

Sähköisiä kanavia hyödyntävä monitoimijainen etäkonsultaatio ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pitkittyneitä ja komplisoituneita ero-, huolto- ja tapaamisriitatilanteita. Toteutus järjestöyhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten kanssa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etäkonsultaatio vaativiin ero-, huolto- ja tapaamisriitoihin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sähköisiä kanavia hyödyntävä monitoimijainen etäkonsultaatio ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pitkittyneitä ja komplisoituneita ero-, huolto- ja tapaamisriitatilanteita. Toteutus järjestöyhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhdistysten kanssa. 

Toteutuspaikka
Toimintamallia on kehitetty ja pilotoitu Pohjoisen Osaamis- ja tukikeskushankkeen (OT) toiminta-alueella (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Etäkonsultaatioprosessi vaativat ero-, huolto- ja tapaamisriidat
Kuvateksti
Pohjoinen OT-keskus, ammattilaisten välinen etäkonsultaatioprosessi vaativissa ero-, huolto- ja tapaamisriidoissa

Luotu

03.06.2022

Viimeksi muokattu

22.09.2022
Ratkaisun perusidea **

Etäkonsultaatio on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi erityisen vaativissa, pitkittyneissä ja komplisissa ero-, huolto- ja tapaamisriidoissa. Monialainen tuki tuo näkökulmia ja suosituksia työskentelyyn perheen kanssa sekä auttaa ammattilaista arvioimaan tilanteeseen liittyviä riskejä.

Toimintaympäristö **

Pohjoisen yhteistoiminta-alueen (YTA) muodostavat Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa. 

Pohjoisen OT- keskus jatkokehittämishankkeen v.2021 tekemässä tarvekartoituksessa alueen sosiaali- ja terveysalan sekä sivitysalan ammattilaiset nostivat esiin tuen tarpeita useissa erityisen vaativissa asiakastilanteissa. Yksi esiin nostettu aihe oli vaativat ero- ja huoltoriita tilanteet. 

Vaativat erotilanteet ovat niitä, joihin kietoutuu usein huolto- ja tapaamisriidan lisäksi lapsen kaltoinkohtelua ja traumatisoitumista, seksuaalirikosepäilyjä, väkivaltaa tai sen uhkaa, jopa perhesurman riski (Halila ym. 2019).

Vaativan asiakasryhmän kanssa työskentelyssä moniammatillisen ja yhteisen tilannekuvan muodostuminen on tärkeää, mutta nykytilanteesa se on erittäin puutteellista. Moniammatillinen riskiarvio puuttuu ja auttamistyössä ei välttämättä ole mukana yhteistyöverkosto. Vaativissa erotilanteissa eri toimijatahojen välillä ei ole toimivia käytäntöjä ja työskentelymenetelmiä. (STM Lasten ja nuorten vaativimpien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia valmistelevan työryhmän raportti 2021:18). Tarvitaan siis uusia yhteistyökäytänteitä. 

OT- keskus auttaa palvelujärjestelmää ratkaisemaan lasten, nuorten ja perheiden kaikista vaikeimpia ja kompleksisimpia kysymyksiä moniammatillisen yhteistoiminnan avulla. Vaikeista kysymyksistä pystytään tekemään vähemmän vaikeita ja tukemaan näin perustason kuin erityistason toimijoita. Verkostomaisesti toimivalla ja maantieteellisesti laajalla sekä harvaan asutulla Pohjoisen OT- keskuksen alueella on järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa palveluja digitaalisesti.  

Etäkonsultaatiota varten osallistujat tarvitsevat tietokoneen, mikrofonin ja kuulokkeet sekä verkkoyhteyden täyttääkseen sähköisen esitietolomakkeen eKollega.fi -verkkosivuilla. Varsinaista etäkonsultaatiota varten tarvitaan Teams tai vastaava viestintäalusta. Etäkonsultaatiota varten osallistujien tilan valinnassa on huomioitava salassapitovelvollisuuden huolellinen toteutuminen. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamalli on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan ammattilaisille. Pääsääntöisesti konsultaatiotarpeet tulevat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä. 

Välillinen kohderyhmä ovat näiden ammattilaisten asiakkaat: lapset, nuoret ja perheet.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli edellyttää konsultaatiota antavilta asiantuntijoilta vaativiin ero-, huolto- ja tapaamisriitoja koskeviin asiakastilanteisiin erityistä perehtyneisyyttä. Tässä voidaan hyödyntää järjestöjen osaamista. Asiantuntijaryhmän monialaisuus vahvistaa konsultaatiota monimutkaisissa asiakastilanteissa (esim. sosiaalityön, (oikeus)psykiatrian osaaminen)

Toimintamalli edellyttää sähköistä, suojatussa yhteydessä toimivaa alustaa (esitietolomakkeen lähetys, käsittely, kirjallinen palaute). Alustan käyttöön (vastaajajonot), esitietolomakkeen laatimiseen sekä mahdollisiin asiantuntijapalkkoihin varataan rahoitus. Etäkonsultaation suunnittelusta sen käynnistämiseen on hyvä varata aikaa noin 6 kuukautta: kootaan asiantuntijoiden vastaajaverkosto, laaditaan esitietolomake (+koodaus), perehdytetään asiantuntijat käyttämään sähköistä alustaa, testataan palvelua ennen sen varsinaista käyttöönottoa sekä tiedotetaan palvelun käyttäjiä sekä yleisesti alueella.

Toimintamallin juurtumiseen pysyväksi toiminnaksi vaikuttaa mm. tuleva kansallinen YTA-alueiden/ OT- keskusten välinen työnjako. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etäkonsultaatiopilotista saadun palautteen perusteella konsultaatiota pyytäneet ammattilaiset ovat kokeneet saaneensa tukea sekä uusia monitoimijaisia näkökumia jatkotyöhönsä vaativassa, komplisoituneessa ja pitkään jatkuneessa perheen ero- ja huoltoriita tilanteessa. Etäkonsultaatio on helpottanut konsultaatiota pyytävän ammattilaisen arjen työtä, kun koko konsultaatioprosessin on voinut hoitaa omalta työpisteeltä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voidaan soveltaa muihin konsultaatioteemoihin/aiheisiin.

Lisätietoa:

Pohjoinen OT-keskus- jatkokehittämishanke:
projektipäällikkö Pertti Virta, pertti.virta@ppshp.fi
koordinaattori Anne Leppälä-Hast, anne.leppala-hast@ppshp.fi
koordinaattori Marja Sundqvist, marja.sundqvist@ppshp.fi

Kansikuva
Pohjoinen OT-keskus logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä