Tavoitteena oli tuottaa etävastaanottoihin sovellettava ja ketterästi muokattava toimintamalli. Toimintamallia pilotointiin eri palvelukokonaisuuksissa ja tavoitteena oli, että etävastaanotot jäävät pysyväksi osaksi palveluita. 

Toimintaympäristö **

Terveydenhuollon toimintaympäristö ja palvelutarpeet muuttuvat väestön ikääntyessä ja palvelujen keskittyessä isompiin taajamiin. Hallituksen esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (18.8.2014) nostettiin esille sähköisten palveluiden mahdollisuudet kansalaisten lähipalveluiden tuottamiseksi. Myös sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää uusissa digitalisaatiolinjauksissaan, että tulevaisuudessa digitaalisia palveluita on oltava tarjolla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Väljästi asutuilla alueilla erilaisten sähköisten ja etä- ja mobiilipalvelujen avulla voidaan vaikuttaa kansalaisten tasavertaiseen asemaan terveyspalvelujen saatavuudessa.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Terveydenhuollon lääkärivajeen paikkaamisessa väljästi asutuilla alueilla on jo usean vuoden ajan testattu etävastaanottoja. Asiakas on hoitajan kanssa terveysaseman vastaanotolla, josta luodaan videovälitteinen etäyhteys lääkäriin. Toimintamalli on osoittautunut toimivaksi sekä yleislääkärin että erikoislääkärin vastaanotoilla. Etänä annettavat terveydenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti verrattavissa lähivastaanottokäynteihin, sillä asiakkaat ovat hoitajalle varatulla vastaanottoajalla terveysasemalla. Asiakkaan tutkiminen, tarkkailu, hoito, diagnostiikka sekä hoitoon liittyvä päätöksenteko ja suositukset perustuvat käytettävissä olevilla viestintäjärjestelmillä välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Otoskoopin, stetoskoopin, kameran tai kaikukuvauslaitteen ääntä, kuvaa ja tietoa voidaan siirtää sähköisesti. Palvelut voidaan toteuttaa esimerkiksi videovälitteisen internet-yhteyden, suojatun sähköpostiyhteyden, etämonitoroinnin tai välitettyjen kuvien avulla. Näin mahdollistetaan lääkäripalveluiden ja erilaisten erityisasiantuntijapalveluiden saatavuus myös pienemmillä paikkakunnilla. 

Etänä tapahtuva terveydenseuranta erilaisten laitteiden välityksellä on osa mobiili- ja etävastaanottotoimintaa. Sovellusten avulla voidaan seurata asiakkaan terveydentilaa, aktiivisuutta tai sijaintia. Tällä voidaan tulevaisuudessa saada kustannussäästöä ja myöskin kohdentaa resursseja paremmin.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Väljästi asutuilla alueilla ammattilaisten työskentelyä voidaan tukea ja helpottaa kehittämällä ammattilaisten välisiä etäkonsultaatioita ja -kokouksia. Lisäksi tarvitaan myös asiakkaalle mahdollisuus asioida etävastaanotolla. Sähköisten hyvinvointipalvelujen kuten etähoidon ja etävastaanottojen kehittäminen vaatii asiakasprosessien ja hoitopolkujen sekä niihin liittyvien työ- ja toimintaprosessien yhtenäistämistä ja kehittämistä, pelkkä sähköisten palveluiden käyttäminen ei ole riittävää vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Kehittämisessä on keskeistä selvittää, mitä palveluja kannattaa toteuttaa etä- tai mobiilipalveluna.

Kehittämistyö tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti huomioiden asiakkaiden tarpeet, ottaa asiakkaat mukaan kehittämiseen ja samalla sitouttaa heitä palvelujen käyttöönottoon.  Etäpalveluiden käyttöönottoon vaikuttaa laitteiden ja sovellusten helppokäyttöisyys, toimintamallista koituva hyöty ja tarve käytölle. Etäpalveluiden käyttöönottoon edellyttää myös teknistä osaamista, joten teknistä tukea ja koulutusta on oltava saatavilla niin työntekijöille kuin asiakkaille.

Tavoiteltu muutos

Kehittämisessä on keskeistä selvittää, mitä palveluja kannattaa toteuttaa etä- tai mobiilipalveluna. Tavoitteena oli tuottaa eri palveluihin helposti sovellettava etävastaanottojen toimintamalli, jota voidaan jatkossa hyödyntää laajemmin koko hyvinvointialueella. Etävastaanottojen käyttöönoton laajentaminen oli yksi hankkeen keskeinen tavoite. 

Muutoksen mittaaminen
  • Palvelukokonaisuuksien lukumäärä missä etävastaanotot ovat käytössä
  • Toteutuneiden etävastaanottojen lukumäärä
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä oli organisaation ammattilaiset moniammattillisesti sekä heidän asiakkaansa. Etävastaanottotoimintamallia on sovellettu neljään eri palvelukokonaisuuteen. 

Asiakasraatitoiminta. 

Asiakaspalautteet. 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Etävastaanottojen toimintamallin kehittämisessä hyödynnettiin aiemmin tuotettua etäkonsultaatiotoimintamallia. Etävastaanottotoimintamalli kehitettiin samaan pohjaan ja muokattiin soveltuvaksi etävastaanottotoimintaan. 

 

Kokeilun tavoitteet

Tavoitteena oli saada kokemusta etävastaanottojen käyttöönotosta eri palveluista. Tavoitteena oli, että kehitetyn toimintamallin avulla etävastaanotot saadaan pysyväksi osaksi perusterveydenhuollon toimintaa ja etävastaanotot voidaan ottaa laajamittaisesti käyttöön hyvinvointialueella hyödyntäen tuotettua toimintamallia. 

Kokeilussa opittua

Toimintamallia on hyödynnetty myös arviointityökaluna, kun on kartoitettu yksikköjen valmiutta ottaa etävastaanotot osaksi palvelutuotantoa.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli kuvaa etävastaanottojen toteutusta ja siihen liittyvä asioita. Toimintamalli ohjaa etävastaanottoprosessia ja on muokattavissa helposti eri palvelukokonaisuuksiin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Uuden toimintamallin käyttöönottaminen vaatii henkilökunnan kouluttamista (etävastaanotolla toimiminen sekä tekninen koulutus) sekä resurssointia uuden toimintamallin opetteluun. 

Uuden toimintamallin jalkauttamiseen on henkilökunnalla saatavissa tukea säännöllisesti ja heillä pitää olla selkeä tieto keneen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallista on pyritty kehittämän helposti muokattava ja eri palvelukokonaisuuksissa hyödynnettävä. Etävastaanottotoimintamalli soveltuu etävastaanottojen pitämiseen tulevalla hyvinvointialueella soveltaen. 

Etävastaanottotoimintamallin jalkauttaminen eri palveluihin vaatii organisaatiolta yhteistä tahtotilaa sekä resurssointia toteutuakseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Etävastaanotot on otettu käyttöön kolmessa palvelukokonaisuudessa toimintamallin kehittämisen myötä. 

Organisaatiossa on olemassa suunnitelma etävastaanottojen käytön laajentamiseen jatkossa.