eKonsultaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta voi konsultoida videoyhteydellä erikoissairaanhoidon ammattilaista jo asiakkaan vastaanoton aikana. 

 

Toimintaympäristö **
 • Digitaalinen alusta konsultaatioiden toteuttamiseksi auttaa laajan alueen  toimijoita rakentamaan yhteisiä käytänteitä asiakkaiden ja potilaiden hoidossa yli organisaatiorajojen.
 • Toimintamalli mahdollistaa laajan ammattilaisosaamisen hyödyntämisen asiakkaan/potilaan tai hoitavan ammattilaisen maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tukee asiakkaiden/potilaiden yhdenvertaista hoidon tarpeen arviointia.
 • eKonsultaatioiden avulla voidaan tukea eri ammattiryhmien tietotaidon kehittymistä, kun erikoisalan konsultin saa matalalla kynnyksellä keskustelemaan yhdessä yhteisen asiakkaan/potilaan tilanteesta.
 • Tehokas toimintamalli säästää potilaiden ja ammattilaisten aikaa, kun niin sanottujen turhien lähetteiden, lähetekäsittelyn ja palautuvien lähetteiden määrä vähenee. Toiminta auttaa pääsemään nopeampaan diagnosointiin ja hoidon suunnitteluun, mikä säästää myös yhteiskunnan varoja.
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat
 • Alkutilanne 2019

  • Sähköisten ja paperisten lähetteiden kasvava määrä, suuri osa lähetteistä palautuu.

   • Palautuvien lähetteiden ohjeiden tekemiseen kuluva ammattilaisten aika
  • Suuret ja hallitsemattomat puhelinkonsultaatiomäärät
  • Alueelliset palvelut vs. Uusimaa tasoiset
  • Palveluketjujen katkonaisuus
  • Monisairaiden hoidon vaativuus
  • Kiire, viiveet ja odotusajat
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet
 • Ammattilainen

  • Selkeyttä lähettämiseen ja lähetekäsittelyyn

   • Konsultaatioita tarjoaville ei ole allokoitu aikaa konsultaatioiden tekemiseen - puutteelliset vastaukset - ammattilaisten ajanhallinnan haasteet
  • Poliklinikoiden ensikäyntien optimointi, jonotusajat pitkiä
  • Tukea diagnosointiin ja hoidon suunnitteluun
 • Potilas/asiakas
  • Tarve tulla kuulluksi ja osallistua hoidon suunnitteluun
  • Nopeampi hoidon optimointi, vähemmän odotusta ja viiveitä
  • Vältetään turhia siirtymiä sähköisesti ja fyysisesti
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

eKonsultaatioita kehitetään yhteistyössä HUSin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa säännöllisesti.

Työryhmään on koottu edustajia kaikilta Uudenmaan hyvinvointialueilta ja HUSin toimijoita.

 • Säännölliset työryhmän tapaamiset ja uutiskirjeet
 • Säännöllinen raportointi
 • Kuukausittaiset koulutustunnit kaikille käyttäjille ja kiinnostuneille
 • Koulutuskäynnit/infot yksiköissä Uudellamaalla ja HUSissa
 • Viestintä ja markkinointi monikanavaisesti

 

Tavoiteltu muutos
 • Asiakaslähtöinen tapa toimia ja rakentaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen
 • Tukea palveluketjuja
 • Nopeuttaa hoidon optimointia ja hoitoon pääsyä
 • Lisätään tietoisuutta/osaamista ja ymmärrystä toisten toimijoiden realiteeteista
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Halutaan tuoda hallittavuutta konsultaatioliikenteeseen: vähennetään puhelinkonsultaatioita, lisätään eKonsultaatioita
Muutoksen mittaaminen

eKonsultaatioista seurataan käyttömäärää palveluittain ja yksiköittäin reaaliaikaisesti.

Pidemmällä aikavälillä seurataan eKonsultaatio toiminnan vaikutusta palautuvien lähetteiden määrään ja läpimenoaikoihin.

Toteutussuunnitelma
 • Juurruttamistyötä on jatkettava. Viestintä & markkinointi, asiaa on pidettävä esillä ja siitä on muistutettava koko alueella.
 • Yhteisten ja alueellisten tavoitteiden seuranta.
 • Jatkuva yhteistyö ja avoin dialogi toimijoiden välillä.
 • Uusien eKonsultaatio palveluiden ja hyödyntämistapojen avaukset, ja niistä informointi.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Säännölliset käyttäjäkyselyt
 • Yhteinen työryhmä ja erilaiset verkostot
 • Osallistaminen toiminnan kehittämisessä
 • Kertaalleen tehty asiakas/potilas kysely, nähdään tarpeellisena hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi asiakasraateja.
Ratkaisun perusidea **

eKonsultaation avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta voi konsultoida erikoissairaanhoidon ammattilaista jo asiakkaan vastaanoton aikana. Saman vastaanottokäynnin aikana saadaan erikoissairaanhoidon arvio asiakkaan tilanteeseen. eKonsultaatiossa hyödynnetään video-, ääni-, mobiili- ja chat-yhteyksiä, ja eri tiedostomuotojen jako on mahdollista.

eKonsultaatiot mahdollistavat uudella tavalla asiakkaan läsnäolon konsultaatiotilanteessa. Asiakas tulee kuulluksi ja on aktiivinen osapuoli hoitosuunnitelman rakentamisessa. Kuvayhteyden avulla myös statuslöydösten esittäminen helpottuu. Perusterveydenhuollolle eKonsultaatiot tarjoavat tukea päivittäiseen työhön ja kehittävät osaamista. Varhainen diagnostiikka hyödyttää myös erikoissairaanhoitoa ja vähentää lähetteiden käsittelyä.

Toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa. Samalla edistetään yhteisiä käytäntöjä asiakkaidemme hoidossa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Toiminta on toteutettu re-allokoimalla olemassa olevia resursseja, eKonsultaatioiden tuottaminen erikoissairaanhoidosta on vaatinut kunkin erikoisalan toiminnan muutosta ja johdon sitoutumista muutokseen.
 • Kokoaikainen projektipäällikkö HUSissa
 • Toimialojen käyttöönoton tukeminen ja tekninen valmistelu (HUS Tietohallinto tukena)
 • Säännölliset koulutukset/infot kaikille käyttäjille ja kiinnostuneille
 • Jatkuva viestintä
 • Matalan kynnyksen pilotointi
 • Palvelun alkutaipaleella tukena HUSin integraatiorahoitus
 • Johdon sitoutuminen ja "kapellimestarin" rooli myös hyvinvointialueilla
Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Teknisen ratkaisun kilpailutus ja yhteistyö palveluita tuottavien ammattilaisten kanssa
 • Avoin dialogi hyvinvointialueiden ja erikoissairaanhoidon välillä
 • Vaatii koordinoivan tahon ja johdon sitoutumisen

Sovellettavissa koko sosiaali-ja terveydenhuollon palvelutuotannossa ja tukipalveluissa

 

 1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

  • Toimintamalli tukee palveluketjujen rakentamista ja yhdistää sote-alan toimijoita Uudenmaan alueella unohtamatta asiakaslähtöistä toimintatapaa.
 2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?
  • Toimintamallissa on mukana ammattilaiset ja asiakas/potilas. Asiakas aktiivisessa roolissa hoitonsa suunnittelussa. Vahva oppimisnäkökulma.
 3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?
  • eKonsultaatioilla saadaan välitön yhteys jopa 26 sekunnissa ammattilaisten välille sijainnista riippumatta. Säästetään näin ammattilaisten ja asiakkaan/potilaan aikaa.
  • Potilas keskiössä aktiivisessa roolissa.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • eKonsultaatio palveluita on tällä hetkellä 18 kpl, joista muutama HUSin sisäisiä
 • Uusia toimintamalleja perinteisen terveysasemalta tulevan konsultaation lisäksi muun muassa eVuodeosastokierrot, sosiaalityön eKonsultaatio osana psykiatrian eKonsultaatio valikoimaa, käänteinen eKonsultaatio potilaan siirtyessä jatkohoitoon HUSista muualle ja chat-muotoiset lääketalon konsultaatiot.

Toimintamallin käyttöaste vielä matala, juurruttamistyötä jatketaan. Käyttöastetta ja uusia palveluja lisätään valikoimaan.