Toiminta edistää järjestöjen, ammattilaisten ja asukkaiden välistä yhteistyötä. Digiagentti toimii heille digitukena digipalveluiden käytössä ja opastaa järjestöjä palvelutietovarannon käyttöönotossa sekä niihin liitettävien tietojen ylläpidossa.

Toimintaympäristö **

Digiagentin keskeiset kohderyhmät ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja hyvinvointialueen asukkaat, joista erityisesti ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset.

Etelä-Pohjanmaalla on Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan noin 4000 rekisteröityä yhdistystä, joista noin 10 prosenttia on sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Heidän päätehtävänään on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue palvelee noin 192 150 henkilöä. Vuodesta 2020 vuoteen 2040 mennessä ennustetaan 0-14  -vuotiaiden määrän laskevan 26% ja 15-64 -vuotiaiden määrän ennustetaan laskevan 14%. 65 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2035 saakka, jonka jälkeen tämänkin kohderyhmän koko lähtee laskuun.

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa toteutettiin yli 65-vuotiaille SenioriTupa-konseptia koskeva mielipidekysely. Vastauksia saatiin yhteensä 495 henkilöltä. Kyselyssä kartoitettiin myös millaista tietoteknistä/digitaalista tukea ja ohjausta he toivoivat tai kokivat tarvitsevansa. Vastanneista toivoi perusohjausta tietoteknisten/digitaalisten palvelujen käyttöön 36%, ohjausta sähköisen ajanvarauksen käyttöön ja Omakannasta tapahtuvan reseptin uusintaan oli tarve 22-27%:lla vastaajista. Tukea ja ohjausta ei koe tarvitsevansa 24% ja 12% vastanneista ei halua lainkaan opetella tietoteknisiä/digitaalisia laitteita tai palveluja.

Julkisena toimijana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta velvoittaa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). 

Liitteet
Kuva
Digiagentti Digiopastusta arkikielellä diasarjan ensimmäinen dia
Digiagentti Digiopastusta arkikielellä
Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on luoda monistettavissa oleva digiagentin toimintamalli

Liitteet
Kuva
Tavoitteena on luoda toimintamalli digiagentille vuoden 2025 loppuun mennessä.
Digiagentin tavoite
Toteutussuunnitelma

Digitukena toimiminen järjestöille

Tavoitteena palvelutietovarannon tunnettavuuden kasvattaminen ja sen hyödyntäminen

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kansallisten hankkeiden palveluiden näkyvyys perustuu palvelutietovarantoon kuvattuihin palveluihin. Kartoitustyön pohjalta todettiin, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta 2022 tilanteen mukaan palvelutietovarantoon ei ollut yhtään järjestöä kuvannut palvelujaan.

Digiagentille luotiin toimintamalli ja PTV-prosessi, jonka pohjalta hän jalkautui järjestöihin toimien heille PTV-asioissa lähitukena. Digiagentin opastuksella palvelutietovarantoon ovat liittyneet alkuvuoden 2023 aikana seuraavat järjestöt (tilanne 31.7.2023):

 • Yhteisöjen yhdistys ry. Hallinnoi Sosiaali- ja terveysalan Järjestötaloa Seinäjoella.
 • Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry
 • Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry
 • MIELI Lakeuden Mielenterveys ry
 • Lakeuden Omaishoitajat ry

Osa alueella toimivista kattojärjestöistä on jo kuvannut valtakunnallisia palvelujaan palvelutietovarantoon.

Digiagentti tekee yhteistyötä myös kansallisista hankkeista vastaavien kanssa, jonka tuotoksena syntyi järjestöille, seurakunnille ja kunnille PTV-tapahtumia, jotka toteutettiin alkuvuodesta 2023 Teamsilla sekä livenä. Näitä PTV-tapahtumia järjestämme vuosittain sekä kevätkaudella että syyskaudella.

Digitukena toimiminen asukkaille

Digiagentti opastaa järjestöjä ja asukkaita käyttämään sekä uusia että nykyisiä digitaalisia sote-palveluita esim. järjestöjen tilaisuuksissa/tapahtumissa, kirjastoissa ym. digipisteissä. Tällaisia palveluita ovat mm. Kanta.fi, Omaolo. Mobiilipalveluissa kuten mobiilivarmenteen ja verkkopankkiyhteyden muodostamisessa digiagentti toimii enemmänkin rohkaisevana tukena käyttää uusia tunnuksiaan ensi kerran.

Liitteet
Kuva
Otsikossa lukee PTV-tuki järjestöt. Sen alla kerrotaan, että prosessi perustuu Demingin laatuympyrään. Kuvan keskellä on Demingin laatuympyrään viittaava kuvio, joka jakautuu neljään eri sykliin: suunnittelu-, toteutus-, tarkistus- ja kehitysvaiheisiin. Jokaisessa kohdassa on erikseen avattu näitä vaiheita.
Digiagentin PTV-prosessi järjestöille
Kuva
Kuvassa näkyy tie, johon jokainen vaihe on kuvattu erikseen otsikkotasolla: Käyttölupa-anomuksen luominen Suomi.fi Palveluhallinnassa, Palvelutietovarantoon kirjautuminen, Osaamisen kehittäminen PTV-asioissa, Palveluiden ja asiointikanavien tunnistaminen ja niiden kuvaaminen ja viimeisenä vaiheena Kehitys, jossa mm. esteettömyystiedot täydennetään palvelupaikkatyyppiselle asiointikanavalle.
PTV-matka ja sen sisältämien eri vaiheiden kestot.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestöt ja alueen asukkaat.

Digiagentti on vierelläsi, kun tarvitset! 

JÄRJESTÖT

Digiagentti 

 • käy esittäytymässä ja kertomassa Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeesta
 • käy pitämässä mm. järjestön hallitukselle arkikielisen esittelyn palvelutietovarannosta (PTV) ja sen hyödyistä heille

Kun järjestö päättää kuvata palvelunsa palvelutietovarantoon, digiagentti

 • on ihan vierellä auttamassa ja opastamassa koko matkan ajan
  • Digiagentin kanssa edetään kohta kohdalta niin kauan, että koko PTV-prosessi on saatu käytyä läpi > ei yksikseen, vaan Yhdessä!

ASUKKAAT

Digiagentti on kutsuttaessa paikalla järjestöjen tilaisuuksissa ja/tai tapahtumissa tai muissa asiointipisteissä (esim. kirjastot)

 • opastamassa tulevien ja nykyisten digitaalisten sote-palveluiden käyttöä kuten OmaKanta ja Omaolo.fi
 • vastaamassa mieltä askarruttaviin laitteita ja niiden käyttöä tai tietoturvaa koskeviin kysymyksiin
 • rohkaisijana käyttää jotain palvelua ensi kertaa
Liitteet
Kuva
Digiagentin toimintamalli järjestöille
Digiagentin toiminta järjestöille
Kuva
Digiagentin toiminta asukkaille
Digiagentin toiminta asukkaille
Ratkaisun perusidea **

Digiagentti toimii lähi- ja etätukena

järjestöille Palvelutietovarantoon tutustumisessa, käyttöluvan hakuprosessissa, palveluiden kuvaamisessa sekä ylläpidossa

asukkaille järjestöjen eri tilaisuuksissa, tapahtumissa, kirjastossa, muissa asiointipisteissä tai digitukeen liittyvissä paikoissa. Digiagentti on paikalla mm. opastamassa digitaalisia sote-palveluita.

Liitteet
Kuva
Otsikossa Digiagentin toimenkuva, sen alla on toimenkuvasta kerrottu tarkemmin ja oikeassa yläkulmassa kuva puheluun vastaavasta henkilöstä.
Digiagentin toimenkuva
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestöjen palveluiden kuvaaminen palvelutietovarantoon edellyttää johdon eli järjestön hallituksen sitouttamista koko PTV-prosessin käyttöönottamiseksi, koska palvelutietovarantoon liittyvä prosessi alkaa Suomi.fi rekisteröinnillä. Järjestön tulee tehdä päätös kenelle voidaan avata Suomi.fi tunnusten käyttöoikeus, mikäli järjestöllä ei ole vielä tunnuksia. Suomi.fi käyttöoikeuksiin liittyvistä henkilömuutosten oikeellisuudesta tulee järjestön varmistua, jotta käyttöluvan anomisprosessi voidaan käynnistää. PTV-käyttöluvan hakulomakkeelle ei pääse ilman Suomi.fi tunnistautumista.

Toimintamallin käyttöönotto ja toimivuus vaativat mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • Rahoituspäätöksen esimerkiksi Suomen kestävän kasvun ohjelmasta
 • Palvelutietovarannosta (PTV) yleistä sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja järjestöjen kiinnostumista asiaa kohtaan
 • PTV-prosessin kuvaamista ja toimivuuden testaamista yhdessä järjestöjen kanssa
 • Säännöllistä viestintää kohderyhmille (sisäiset ja ulkoiset Teams-kanavat ja -tapahtumat, intra, ammattilaisille suunnatut some-kanavat ja muut mahdolliset viestintäkanavat)
 • Säännöllistä tiedon ja kokemusten keräämistä digitukena toimimisesta ja tapahtumista
 • Verkostoitumista muiden digitukijatoimijoiden kanssa
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan digitukijoina eri kohderyhmille.

Toimintamallissamme on hyödynnetty rahoitusta Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. 

Digiagentin tehtävässä on hyötyä siitä, että henkilöllä on kokemusta erilaisista laitteista, järjestelmistä, yhteyksistä ja niihin liittyvien haastetilanteiden ratkaisemisesta.

Digitukena toimiminen on kiireetöntä, arkikielellä ja selväsanaisesti opastamista vastaanottajan taitotaso ja muut toimintaedellytykset huomioiden. Kouluttajakokemuksesta ja mediatuotanto-osaamisesta ei ole haittaa, päinvastoin. 

Digitukena toimimista helpottaa, kun digiagentti on suorittanut PTV-ajokortin, Digi- ja väestötietoviraston sivuilta löytyviä Digituen osaamismerkkejä ja Taitoja tuen antajalle -koulutuksen.

Toiminnassa tuotettavien oppimateriaalien tulee olla saavutettavassa muodossa. Tätä varten digiagentti on suorittanut maksuttomat koulutukset: Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset sekä Saavutettavat asiakirjat verkossa.

Toimintamallin käynnistysvaiheessa riittää yksi digiagentti. Digitaalisten palveluiden ja niiden käyttöönottojen yleistyessä, PTV:sta kiinnostuneiden järjestöjen määrän lisääntyessä sekä SenioriTupa-konseptin laajentuessa useille eri paikkakunnille tulee digiagentin tarvetta tarkastella uudelleen.

Palvelutietovarantoon liittyvää prosessiamme voisi soveltaa myös sote-alan yrityksiin, joiden kanssa HVA tekee yhteistyötä. Silloinkin prosessi alkaa johdon sitouttamisella ja etenee vastaavalla tavalla kuin järjestöissä. Myös PTV-tapahtumiimme voi yritykset halutessaan osallistua. Etenkin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimivia pien- ja mikroyrityksiä on hyvin paljon, joista osa toimii myös sote-alalla täydentäen HVA:n palvelutarjoomaa mm. kotona asuville ikääntyville.

Liitteet
Kuva
Kuvasta löytyy digiagentin yhteystiedot, EU-rahoituksesta kertova logo, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen logo
Digiagentin yhteystiedot
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnan kehittäminen on vasta alussa. Digiagentti aloitti tehtävässään 11/2022.

Digiagentti-toiminnan tulosten arviointi perustuu palautteiden keruuseen sekä toiminnassa mukana olleiden haastatteluihin ja toiminnassa tehtyihin havaintoihin.

Digiagentin toimintamalli kuvataan ja palautteita kerätään järjestöjen PTV-prosessin osalta.