Toiminta edistää järjestöjen, ammattilaisten ja asukkaiden välistä yhteistyötä. Digiagentti toimii heille digitukena digipalveluiden käytössä ja opastaa järjestöjä palvelutietovarannon käyttöönotossa sekä niihin liitettävien tietojen ylläpidossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvaep | RRP, P4, INV1 | Digiagenttitoiminta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminta edistää järjestöjen, ammattilaisten ja asukkaiden välistä yhteistyötä. Digiagentti toimii heille digitukena digipalveluiden käytössä ja opastaa järjestöjä palvelutietovarannon käyttöönotossa sekä niihin liitettävien tietojen ylläpidossa.

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Liitteet ja linkit
Digiagentin toimintamalli Innokylä 08042023
Palvelutietovarantoa (PTV) arkikielellä järjestöille 01032023
Kuva
Digiagentin toimintamalli, jossa kerrotaan digituen tavoitteet kohderyhmittäin: asukkaat, järjestöt ja ammattilaiset. Valokuvassa kaksi hymyilevää ikäihmistä käyttää tablettia.
Kuvateksti
Digiagentin toimintamalli - digitukena toimiminen

Luotu

26.01.2023

Viimeksi muokattu

28.03.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digiagentti toimii lähi- ja etätukena

järjestöille Palvelutietovarantoon tutustumisessa, käyttöluvan hakuprosessissa, palveluiden kuvaamisessa sekä ylläpidossa

asukkaille järjestöjen eri tilaisuuksissa, tapahtumissa, kirjastossa, muissa asiointipisteissä tai digitukeen liittyvissä paikoissa. Digiagentti on paikalla mm. opastamassa digitaalisia sote-palveluita.

Toimintaympäristö **

Digiagentin keskeiset kohderyhmät ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja hyvinvointialueen asukkaat, joista erityisesti ikäihmiset, pitkäaikaissairaat ja vammaiset.

Etelä-Pohjanmaalla on Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan noin 4000 rekisteröityä yhdistystä, joista noin 10 prosenttia on sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Heidän päätehtävänään on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue palvelee noin 192 150 henkilöä. Vuodesta 2020 vuoteen 2040 mennessä ennustetaan 0-14  -vuotiaiden määrän laskevan 26% ja 15-64 -vuotiaiden määrän ennustetaan laskevan 14%. 65 vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2035 saakka, jonka jälkeen tämänkin kohderyhmän koko lähtee laskuun.

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa toteutettiin yli 65-vuotiaille SenioriTupa-konseptia koskeva mielipidekysely. Vastauksia saatiin yhteensä 495 henkilöltä. Kyselyssä kartoitettiin myös millaista tietoteknistä/digitaalista tukea ja ohjausta he toivoivat tai kokivat tarvitsevansa. Vastanneista toivoi perusohjausta tietoteknisten/digitaalisten palvelujen käyttöön 36%, ohjausta sähköisen ajanvarauksen käyttöön ja Omakannasta tapahtuvan reseptin uusintaan oli tarve 22-27%:lla vastaajista. Tukea ja ohjausta ei koe tarvitsevansa 24% ja 12% vastanneista ei halua lainkaan opetella tietoteknisiä/digitaalisia laitteita tai palveluja.

Julkisena toimijana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta velvoittaa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-järjestöt ja alueen asukkaat.

Digiagentti on vierelläsi, kun tarvitset! 

JÄRJESTÖT

Digiagentti 

 • käy esittäytymässä ja kertomassa Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeesta
 • käy pitämässä mm. järjestön hallitukselle arkikielisen esittelyn palvelutietovarannosta (PTV) ja sen hyödyistä heille

Kun järjestö päättää kuvata palvelunsa palvelutietovarantoon, digiagentti

 • on ihan vierellä auttamassa ja opastamassa koko matkan ajan
  • Digiagentin kanssa edetään kohta kohdalta niin kauan, että koko PTV-prosessi on saatu käytyä läpi > ei yksikseen, vaan Yhdessä!

ASUKKAAT

Digiagentti on kutsuttaessa paikalla järjestöjen tilaisuuksissa ja/tai tapahtumissa tai muissa asiointipisteissä (esim. kirjastot)

 • opastamassa tulevien ja nykyisten digitaalisten sote-palveluiden käyttöä kuten OmaKanta ja Omaolo.fi
 • vastaamassa mieltä askarruttaviin laitteita ja niiden käyttöä tai tietoturvaa koskeviin kysymyksiin
 • rohkaisijana käyttää jotain palvelua ensi kertaa
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestöjen palveluiden kuvaaminen palvelutietovarantoon edellyttää johdon eli järjestön hallituksen sitouttamista koko PTV-prosessin käyttöönottamiseksi, koska palvelutietovarantoon liittyvä prosessi alkaa Suomi.fi rekisteröinnillä. Järjestön tulee tehdä päätös kenelle voidaan avata Suomi.fi tunnusten käyttöoikeus, mikäli järjestöllä ei ole vielä tunnuksia. Suomi.fi käyttöoikeuksiin liittyvistä henkilömuutosten oikeellisuudesta tulee järjestön varmistua, jotta käyttöluvan anomisprosessi voidaan käynnistää. PTV-käyttöluvan hakulomakkeelle ei pääse ilman Suomi.fi tunnistautumista.

Toimintamallin käyttöönotto ja toimivuus vaativat mm. seuraavia toimenpiteitä:

 • Rahoituspäätöksen esimerkiksi Suomen kestävän kasvun ohjelmasta
 • Palvelutietovarannosta (PTV) yleistä sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja järjestöjen kiinnostumista asiaa kohtaan
 • PTV-prosessin kuvaamista ja toimivuuden testaamista yhdessä järjestöjen kanssa
 • Säännöllistä viestintää kohderyhmille (sisäiset ja ulkoiset Teams-kanavat ja -tapahtumat, intra, ammattilaisille suunnatut some-kanavat ja muut mahdolliset viestintäkanavat)
 • Säännöllistä tiedon ja kokemusten keräämistä digitukena toimimisesta ja tapahtumista
 • Verkostoitumista muiden digitukijatoimijoiden kanssa
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnan kehittäminen on vasta alussa. Digiagentti aloitti tehtävässään 11/2022.

Digiagentti-toiminnan tulosten arviointi perustuu palautteiden keruuseen sekä toiminnassa mukana olleiden haastatteluihin ja toiminnassa tehtyihin havaintoihin.

Digiagentin toimintamalli kuvataan ja palautteita kerätään järjestöjen PTV-prosessin osalta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan digitukijoina eri kohderyhmille.

Toimintamallissamme on hyödynnetty rahoitusta Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. 

Digiagentin tehtävässä on hyötyä siitä, että henkilöllä on kokemusta erilaisista laitteista, järjestelmistä, yhteyksistä ja niihin liittyvien haastetilanteiden ratkaisemisesta.

Digitukena toimiminen on kiireetöntä, arkikielellä ja selväsanaisesti opastamista vastaanottajan taitotaso ja muut toimintaedellytykset huomioiden. Kouluttajakokemuksesta ja mediatuotanto-osaamisesta ei ole haittaa, päinvastoin. 

Digitukena toimimista helpottaa, kun digiagentti on suorittanut PTV-ajokortin, Digi- ja väestötietoviraston sivuilta löytyviä Digituen osaamismerkkejä ja Taitoja tuen antajalle -koulutuksen.

Toiminnassa tuotettavien oppimateriaalien tulee olla saavutettavassa muodossa. Tätä varten digiagentti on suorittanut maksuttomat koulutukset: Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset sekä Saavutettavat asiakirjat verkossa.

Toimintamallin käynnistysvaiheessa riittää yksi digiagentti. Digitaalisten palveluiden ja niiden käyttöönottojen yleistyessä, PTV:sta kiinnostuneiden järjestöjen määrän lisääntyessä sekä SenioriTupa-konseptin laajentuessa useille eri paikkakunnille tulee digiagentin tarvetta tarkastella uudelleen.

Palvelutietovarantoon liittyvää prosessiamme voisi soveltaa myös sote-alan yrityksiin, joiden kanssa HVA tekee yhteistyötä. Silloinkin prosessi alkaa johdon sitouttamisella ja etenee vastaavalla tavalla kuin järjestöissä. Myös PTV-tapahtumiimme voi yritykset halutessaan osallistua. Etenkin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimivia pien- ja mikroyrityksiä on hyvin paljon, joista osa toimii myös sote-alalla täydentäen HVA:n palvelutarjoomaa mm. kotona asuville ikääntyville.

Kansikuva
Kaksi hahmoa kannattelee keltareunaista tekstikehystä, jossa on teksti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Digiagentin toimintamalli. Kehyksen alla on hankkeen nimi eli Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa ja sen alla on EU-rahoitusta kuvaava logo (sinisen lipun keskellä on tähtiä ympyrässä) ja sen vierellä hankekausi eli 2023-2025 Hanketta hallinnoivan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen logo löytyy EU-rahoituksesta kertovan logon alta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis