Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjotin, Kymenlaakson hyvinvointialue, (RRP, P4, I2)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjotin kokoaa tiedot Kymenlaakson alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista. Palvelutarjottimelta asukkaat ja ammattilaiset voivat löytää esim. liikunta-, luonto- ja kulttuuripalveluja.

Toimintaympäristö **

Alueen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös väestön hyvinvoinnin kehittymiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta väestö tulisi saada pysymään terveinä, hyvinvoivina ja toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. Kymenlaaksossa eläkeikäisen väestön osuus on koko maan suurimpien joukossa ja syntyvyys on maan matalimpia. Väestö vähenee alueella nopeasti.

Sote- rakenneuudistus-hankkeen aikana Kymenlaaksoon laadittiin Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020–2025. Suunnitelmassa tunnistettiin keskeiset alueellisen kehittämisen painopisteet. Kymenlaaksossa Sote- rakenneuudistus- hankkeessa kehitettyä elintapaohjauksen palvelutarjotin Elmaa (https://kymenhva.fi/elma/) jatkokehitetään vastaamaan laajemmin ja kattavammin erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien kymenlaaksolaisten tarpeita. Elintapaohjauksen palvelutarjotin Elma on kehitetty alueellisen monialaisen elintapaohjauksen kehittämistyöryhmän toimesta, joka toimii alueellisen elintapaohjauksen kehittämisen ohjausryhmänä.

Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palvelutarjotinta kehitetään osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialaisen palvelukonseptin (hyte-palvelukonseptin) kehittämistyötä. hyte-palvelukonseptin tavoitteena on, että asukkaat ja ammattilaiset löytävät jatkossa helposti oman alueensa kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut ja toiminnan, jotka edistävät hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta. Kehittämistyötä tehdään THL:n ohjauksessa osana Suomen kestävän kasvun (RRP) -ohjelmaa EU:n hankerahoituksella vuosina 2024–2025 (NextGenerationEU).

Palvelutarjottimelle kootaan entistä kattavammin erityisesti mielen hyvinvointiin, osallisuuteen, riippuvuuksien hallintaan ja alueellisten kansansairauksien ehkäisyyn liittyviä kokonaisuuksia alueen asukkaiden ja ammattilaisten käyttöön. Palvelutarjottimen ulkoasua ja käytettävyyttä kehitetään asiakaslähtöisemmäksi.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tiedot hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palveluista ovat kuvattuna sirpaleisesti useisiin eri kanaviin (esim. kuntien ja järjestöjen verkkosivut tai sosiaalisen median kanavat). Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole välttämättä keinoja tai aikaa löytää tietoja asiakkaillensa soveltuvista hyte palveluista.

Alkuvuodesta 2024 teimme kyselyn Kymenlaakson hyvinvointialueen ammattilaisille hyte toimintaan ohjaamisesta. Kyselyyn vastanneista ammattilaisista 75% ohjaa asiakkaitaan hyte toimintaan viikottain tai harvemmin ja 25% vastasi, että ei ohjaa asiakkaitaan hyte toimintaan tai ei osaa sanoa. Näistä 25% puolet ilmoitti syyksi, ettei tiedä mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa alueella on tarjolla. 

Ammattilaiset saavat tietonsa hyte palveluista monista eri lähteistä (kollegat, verkostot ja oma harrastuneisuus sekä verkkosivut, sosiaalinen media, ilmoitustaulut, infotilaisuudet ja hyvinvointialueen intranetsivut). Vain 3% vastaajista ilmoitti käyttävänsä  elintapaohjauksen palvelutarjotin Elmaa (https://kymenhva.fi/elma/) palveluohjauksessa.  22% vastaajista ilmoitti, että ei saa mistään tietoa alueen hyte-toiminnasta.

Hyte palvelutarjotin kokoaa eri toimijoiden (hyvinvointialue, kunnat, järjestöt, seurakunnat) tuottamat hyte palvelut yhdelle alustalle ammattilaisten ja asukkaiden löydettäväksi.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asukkaat

Hyvinvointia tukevat palvelut ja toiminta ovat helpommin löydettävissä. Oman ja läheisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen tarvittavat hyte palvelut ja omahoito-ohjelmat löytyvät helpommin. Asukkaat saavat itsearviointityökaluilla enemmän tietoa hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä. hyte palvelutarjotin voi auttaa ymmärtämään omaa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, sekä tunnistamaan erilaisia keinoja, jotka voivat lisätä hyvinvointia ja terveyttä.

Hyvinvointialue

Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistuu alueen toimintaympäristössä ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto auttaa vastaamaan kasvaneisiin palvelutarpeisiin ja investoimaan edistävään ja ehkäisevään työhön sekä arjen tukeen. 

Palveluja ja toimintaa toteuttavat järjestöt ja kunnat

Palveluihin ja toimintaan ohjautuu asukkaita, joita palvelut voivat aidosti hyödyttää. Tieto järjestöjen toiminnasta ja palveluista löytyy nykyistä helpommin. Yhteistyö hyvinvointialueen asiakas- ja palveluohjauksen kanssa tiivistyy. Toiminta voi auttaa kuntia toteuttamaan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää (koordinaatio, yhteistyö hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa).

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Ajantasainen tieto eri toimijoiden palveluista ja toiminnasta on ammattilaisten käytettävissä. Ammattilaisten työaika kohdentuu tarkoituksenmukaisemmin korjaavan työn lisäksi myös ehkäisevään ja edistävään työhön sekä arjen tukeen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, jotka tarvitsevat tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista osana oman hyvinvointinsa ylläpitämistä tai kehittämistä. Kohderyhmänä ovat myös palveluohjausta tekevät ammattilaiset (sekä hyvinvointialueella, että muissa alueen organisaatioissa).

Hyvinvointialueen asiakastyötätekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tehtiin kysely maaliskuussa 2024, jossa tiedusteltiin asiakkaan ohjaamisesta hyvinvointia ja terveyttä edistävään (hyte) toimintaan.  Kyselyyn saatiin 381 vastausta.