Hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirjan tarkoituksena on kuvata hyvinvointialueen toimintatapoja järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Toimintaympäristö **

Järjestöt ja seurakunnat edistävät hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Osa niistä toimii sosiaali- ja terveys- tai pelastuspalveluiden kumppaneina tai tuottajina. Hyvinvointialueen toimintaa säätelevät lait velvoittavat hyvinvointialuetta tekemään yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Lisäksi hallituksen esityksessä tarkennetaan lain kirjauksia.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on laadittu vuoden 2021 aikana rakenneuudistushankkeen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen tuella hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirjan luonnos. Asiakirjan työstämistä on jatkettu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Järjestöyhteistyön asiakirja on osa hyvinvointialueen strategia- ja ohjelmakokonaisuutta. Hyvinvointialuestrategia on hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 2.5.2022. Strategiaa toteuttaa Osuva-ohjelma eli osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelmaa toteuttavat osallisuussuunnitelma, hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä viestintäsuunnitelma. Järjestöyhteistyön asiakirja tulee olemaan osallisuussuunnitelman liitteenä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Järjestöyhteistyöasiakirjan luonnos on laadittu laajasti osallistaen yhdessä Pohjois-Pohjanmaalla toimivien järjestöjen ja seurakuntien, kuntien, sote-keskusten ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöiden sekä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen ammattilaisten kanssa. Osallistamisessa on hyödynnetty mm. verkkokyselyjä ja -työpajoja, etätyöpajoja sekä asiakirjaluonnoksen kommentointimahdollisuutta.

Hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteita on työstetty yhdyspintalautakunnan perustamassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan nimeämässä työryhmässä. Hyvinvointialueen kokemustoimintamallia on työstetty työryhmässä, jossa on ollut edustajia kokemustoimijoista, järjestöistä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

Ratkaisun perusidea **

Järjestöyhteistyöasiakirja sisältää järjestö- ja seurakuntayhteistyön tilannekuvan, lain velvoitteet yhteistyölle, yhteistyön valmisteluprosessin kuvauksen sekä valmistelun tuloksena syntyneen kuvauksen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön toimintamallista.

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön toimintamalli sisältää viittaukset muihin organisaation ohjaaviin asiakirjoihin, kuvaukset yhteistyön koordinaatiosta, yhteistyörakenteesta, järjestöjen ja seurakuntien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisesta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestöyhteistyöasiakirjan tarkoituksena on toteuttaa hyvinvointialuestrategiaa ja ohjelmia kooten yhteen järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön toimintatavat. Asiakirjan ulkopuolelle jää järjestöjen rooli hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottajana.

Asiakirja on hyvä käsitellä hyvinvointialueen päättävissä elimissä ja sen toimeenpanoon on hyvä varata riittävästi resursseja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Järjestöyhteistyöasiakirjan laatiminen kannattaa toteuttaa laajasti osallistaen yhdessä järjestöjen ja seurakuntien, kuntien ja sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen ammattilaisten kanssa.

Asiakirjan toimeenpanon toteutumista on hyvä seurata ja arvioida vuosittain kuntien ja järjestöjen kanssa käytävissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluissa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sisäministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Järjestöystävällisen Pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyön suunnitelma on valmis, mutta sitä ei ole vielä käsitelty päätöksenteossa. Näin ollen asiakirjan toimeenpanoakaan ei ole vielä voitu arvioida.