Hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirjan tarkoituksena on kuvata hyvinvointialueen toimintatapoja järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyöasiakirjan tarkoituksena on kuvata hyvinvointialueen toimintatapoja järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

13.12.2021

Viimeksi muokattu

28.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Järjestöyhteistyöasiakirja sisältää järjestö- ja seurakuntayhteistyön tilannekuvan, lain velvoitteet yhteistyölle, yhteistyön valmisteluprosessin kuvauksen sekä valmistelun tuloksena syntyneen kuvauksen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön toimintamallista.

Hyvinvointialueen järjestöyhteistyön toimintamalli sisältää viittaukset muihin organisaation ohjaaviin asiakirjoihin, kuvaukset yhteistyön koordinaatiosta, yhteistyörakenteesta, järjestöjen ja seurakuntien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä järjestöjen toimintaedellytysten ja vaikuttamismahdollisuuksien tukemisesta.

Toimintaympäristö **

Järjestöt ja seurakunnat edistävät hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Osa niistä toimii sosiaali- ja terveys- tai pelastuspalveluiden kumppaneina tai tuottajina. Hyvinvointialueen toimintaa säätelevät lait velvoittavat hyvinvointialuetta tekemään yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Lisäksi hallituksen esityksessä tarkennetaan lain kirjauksia.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Järjestöyhteistyöasiakirjan luonnos on laadittu laajasti osallistaen yhdessä Pohjois-Pohjanmaalla toimivien järjestöjen ja seurakuntien, kuntien, sote-keskusten ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöiden sekä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen ammattilaisten kanssa. Osallistamisessa on hyödynnetty mm. verkkokyselyjä ja -työpajoja, etätyöpajoja sekä asiakirjaluonnoksen kommentointimahdollisuutta.

Hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteita on työstetty yhdyspintalautakunnan perustamassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan nimeämässä työryhmässä. Hyvinvointialueen kokemustoimintamallia on työstetty työryhmässä, jossa on ollut edustajia kokemustoimijoista, järjestöistä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestöyhteistyöasiakirjan tarkoituksena on toteuttaa hyvinvointialuestrategiaa ja ohjelmia kooten yhteen järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön toimintatavat. Asiakirjan ulkopuolelle jää järjestöjen rooli hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottajana.

Asiakirja on hyvä käsitellä hyvinvointialueen päättävissä elimissä ja sen toimeenpanoon on hyvä varata riittävästi resursseja.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Järjestöystävällisen Pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyön suunnitelma on valmis, mutta sitä ei ole vielä käsitelty päätöksenteossa. Näin ollen asiakirjan toimeenpanoakaan ei ole vielä voitu arvioida.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Järjestöyhteistyöasiakirjan laatiminen kannattaa toteuttaa laajasti osallistaen yhdessä järjestöjen ja seurakuntien, kuntien ja sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen ammattilaisten kanssa.

Asiakirjan toimeenpanon toteutumista on hyvä seurata ja arvioida vuosittain kuntien ja järjestöjen kanssa käytävissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluissa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sisäministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä