Itse- ja omahoidossa syntyvien tietojen hyödyntäminen palveluissa ​/ Pohjois-Karjalan Hyvinvointialue

Itse- ja omahoidon selvitys Pohjois-Karjalan HVA:lla. Ensimmäisen vaiheen selvityksessä on kuvattu PKHVA:n itse- ja omahoidon nykytilaa ja ehdotettu toimenpiteitä sen kehittämiseksi. 

 

Toimintaympäristö **

Tarve itse- ja omahoidon palveluille on ollut jo kauan. Taustatekijöinä tarpeen kasvamiselle ja konkretisoitumiselle ovat olleet mm. koronapandemian tuomat/kiihdyttämät ongelmat, sote-alan resurssiongelmat ja digitalisaation kehittyminen.

RRP-hankkeessa on haettu rahoitusta itse- ja omahoidon kehittämiseen. Hankkeesta tulee myös tukea kehittämiseen kansallisella tasolla. Itse- ja omahoito liittyy vahvasti Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023-2026 kohtiin "Toiminta on taloudellisesti kestävää", "Kustannusten kasvua hidastetaan suhteessa palvelutarpeen kasvuun ja painotusta siirretään ennaltaehkäisevään työhön", "Kansallisesti ja yhteistyöalueen tasolla suunniteltu tiedonhallinta ja digitalisaatio tukevat tavoitteiden saavuttamista ja asiakaslähtöistä toiminnan uudistamista" sekä "Palvelut on järjestetty yhdenvertaisesti ja laissa säädetyt oikeudet turvaten". Myös esimerkiksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämiskohteiden priorisointi 2022 nostaa tavoiteltavissa hyödyissä asiakkaiden korissa kolme kohtaa:

  • 1) Henkilö edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan digitaalisin palveluin
  • 2) Asiakkaalle tarjotaan palveluita ajasta ja paikasta riippumattomasti
  • 3) Asiakkaalla on pääsy omiin tietoihinsa ja voi myös itse tuottaa tietoja tilanteestaan
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarpeita itse- ja omahoidon palveluille voisi kuvata esimerkiksi seuraavasti: 

  • Kansalaiset tarvitsevat itse- ja omahoidon palveluja, koska ne lisäävät kansalaisten omaa, aktiivista vastuunottoa oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä mahdollistaa osallistumisen omaan elämänhallintaan.  
  • Ammattilaiset tarvitsevat itse- ja omahoidon palveluja, koska ne mahdollistavat henkilön aktiivisen osallistamisen hoitoon tai palveluun ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen tukemisen pienemmällä resurssilla. 
  • Organisaatio ja yhteiskunta tarvitsevat itse- ja omahoidon palveluja, koska ne voivat mahdollistaa paremman palvelujen laadun ja saavutettavuuden sekä kestävämmän kustannuskehityksen.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Itse- ja omahoidon palvelujen kohderyhmänä on koko hyvinvointialueen asukkaat. Mahdollista sisällönkehitystä tullaan todennäköisesti aluksi kohdentamaan tiettyihin asiakassegmentteihin. 

Ratkaisun perusidea **

Selvityksessä on pyritty kuvaamaan itse- ja omahoidon nykytilaa ja lähtökohtia, ja samalla tunnistamaan mahdollisia toimenpiteitä tulevaa kehittämistä varten.