Toimintamalli havainnollistaa työnantajalle, kuinka haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia voidaan tukea työsuhteen aikaisten ohjauskeskusteluiden avulla.

Toimintaympäristö **

Osatyökykyisten henkilöiden sekä työelämän ulkopuolella olevien nuorten työllistyminen ovat merkittäviä haasteita Suomessa. STEAn Paikka auki -avustusohjelma on yksi monista hallituksen toimenpiteistä, joilla edistetään osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymistä. 

Koronapandemia on vaikuttanut työllisyyskehitykseen negatiivisesti eritoten nuorten osalta. Nuoret tarvitsevat oikea-aikaista tukea vahvistuakseen toimijoina työelämässä.

Jatkopolkujen tukemisen malli on kehitetty sitä varten, että työnantajina toimivilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä olisi mahdollisimman hyvät valmiudet tukea järjestöissä toimivia Paikka auki -työntekijöitä työsuhteiden jälkeisten jatkopolkujen löytämisessä. Toimintamalli on sovellettavissa myös yleisesti työllistymisen tukipalveluissa.

Liitteet
Miia Angeria työskenteli Paikka auki -työntekijänä Lapin Muistiyhdistyksellä vuosina 2018-2019. Videolla hän kertoo, mitä vuosi hänelle merkitsi ja mihin hän sen jälkeen päätyi.
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Paikka auki -koordinaatiohankkeen yhtenä tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien nuorten tai osatyökykyisten työelämävalmiuksia ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia sekä vahvistaa heidän positiivista suhtautumistaan tulevaisuuteen.

Kohderyhmä osatyökykyiset henkilöt ja/tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret ovat sote- ja työllisyyspalveluiden asiakkaita ennen työllistymistään järjestöön. Osalla taustalla saattaa olla pitkäkin työttömyys-, kuntoutus- tai työkyvyttömyyseläkejakso ennen työllistymistä.

Paikka auki -ohjelmassa tuetaan sekä työntekijöitä että työnantajia tekemään avustusohjelman työsuhteista mahdollisimman mielekkäitä sekä tulevaisuuteen kannustavia. Toimintamalli ja siihen liittyvä materiaali ovat yksi tukimuoto sille, kuinka työnantaja voi tukea ohjauskeskusteluiden avulla työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä.

Kun järjestöön työllistyneitä työntekijöitä tuetaan tämän toimintamallin mukaisesti oikea-aikaisesti jatkopolun löytämisessä työsuhteen aikana, kevennetään osaltaan heidän sote- ja työllisyyspalveluiden tarvetta tulevaisuudessa. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Paikka auki -työsuhteisiin tulee ihmisiä töihin monenlaisilla eri taustoilla. Työntekijät voivat olla tulevaisuuden ja jatkopolkujen suunnittelussa hyvin erilaisissa vaiheissa. Työnantajina toimivia sotejärjestöjä ja muita toimintamallin käyttäjiä tuetaan, jotta muutosta saadaan aikaiseksi. Muutoksena nähdään, että toimijat voivat vahvistaa, laajentaa ja monipuolistaa osaamistaan jatkopolkuihin tukevissa ohjauskeskusteluissa.

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toimintamallia on kehitelty yhteistyössä Paikka auki -hankkeen koordinaatiotiimin ja avustusohjelman työnantajajärjestöjen kanssa. Mallin idea perustuu hankkeen aikana kerättyyn tutkimus- ja kokemustietoon hankkeen toimijoilta sekä ohjelmakoordinaattori Anu Lappalaisen ja Ira Mattilan aiempaan työkokemukseen ja osaamiseen aiheen tiimoilta.

Toimijajoukkoa innostetaan toimintamallin hyödyntämiseen tapaamisissa ja keskusteluissa. 

Tavoiteltu muutos

Malli auttaa ja tukee työnantajia ja mentoreita oikea-aikaisten jatkopolkujen suunnittelua tukevien ohjauskeskusteluiden käymisessä työntekijöiden kanssa.

Muutoksen mittaaminen

Paikka auki -hankkeessa tehdään jatkuvaa tutkimusta. Työntekijöiltä kysytään jatkopoluista 1-12 kk työsuhteen loppumisen jälkeen. Tämän hetkisen tutkimustiedon mukaan noin 2/3 työntekijöistä löytää jatkopolun.

Tämä toimintamalli tukee osaltaan jatkopolun löytymistä. 

Liitteet
Toteutussuunnitelma

Toimintamallia jaetaan Paikka auki -viestinnässä (somekanavat, uutiskirje) ja toimintamallia esitellään työllistymiseen liittyvissä tapahtumissa ja eri asiantuntijaverkostoissa. Toimintamallista keskustellaan säännöllisesti työnantajatapaamisissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olevat järjestötyönantajat, joita on vuosittain noin 200, työpaikkojen mentorit sekä työpaikkaohjaajat. Toimintamallin kehittämisen alkusysäys on saatu Paikka auki -työntekijöille ja  -järjestöille tehdyistä kyselytutkimusten tuloksista.

Mallin työstämisessä on hyödynnetty Paikka auki -järjestötyönantajien kokemuksia työntekijöiden jatkopolkujen tukemisesta Paikka auki -työsuhteiden aikana.

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Jatkopolkujen tukemisen mallin avulla voidaan tunnistaa, millaisessa vaiheessa työntekijä on tulevaisuuden suunnittelussaan, ja valita eri vaiheisiin sopivia ohjauskeskusteluja. Jatkopolkujen suunnittelukeskustelut eivät aina etene mallissa kuvatussa järjestyksessä, vaan eteneminen on yksilöllistä. 

Kolmivaiheisen mallin kehittämisessä on käytetty apuna dialogista lähestymistapaa sekä Transteoreettista muutosvaihemallia. Dialoginen lähestymistapa korostaa kuulluksi tulemisen ja osallisuuden merkitystä; muutosvaihemalli kuvaa ihmisessä tapahtuvan muutoksen etenemistä vaiheittain. Eri vaiheissa työntekijää on hyvä tukea erityyppisten ohjauskeskustelujen avulla. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

  Liitteet
  Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

  Mallin kolme vaihetta:

   

  HERÄTTELY JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN

  Työntekijä ei tässä vaiheessa vielä välttämättä havaitse jatkopolun suunnittelun tarvetta, tai halua käydä aiheesta keskustelua. Aiheen esille ottajasta tai vinkkien antajasta voi jopa tuntua siltä, että työntekijä ei halua kuulla neuvoja. Tässä vaiheessa jotkut työntekijät voivat tarvita tukea myös arjen asioihin.

  Tavoite: Luottamuksellisen suhteen luominen työntekijään, työntekijän itsetuntemuksen vahvistaminen sekä työntekijän kokonaistilanteen ymmärtäminen.

  Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

  • Varatkaa aikaa kiireettömille keskustelutilanteille.
  • Kysele, kuuntele, ole utelias, osoita ymmärrystä ja hyväksyntää.
  • Voit kysyä millaista tulevaisuutta työntekijä toivoo työsuhteen jälkeen, millaisia unelmia hänellä on.
  • Tuo tilanteissa esiin asiat positiivisesti ja rakentavasti.
  • Kerro työntekijälle, millaisia hyviä vaikutuksia hänen työllään ja toiminnallaan on ollut.

  Huomioi:

  • Työntekijää autetaan liittymään osaksi työyhteisöä. Anna rauha opetella työelämän pelisääntöjä.
  • Toimenkuva muokataan sopivaksi ja työntekijän (työ)tilannetta arvioidaan yhdessä. Ohjauksessa keskitytään työssä tapahtuviin arjen asioihin.
  • Tässä vaiheessa pohjustetaan vahvuuksien löytämistä.

  -------------------------------------

  OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

  Työntekijä pohtii omaa osaamistaan, mutta konkreettisemmat suunnitelmat omista jatkopoluista eivät ole vielä ajankohtaisia tai mahdollisia. Aiheen miettiminen kiinnostaa. Työntekijällä voi myös olla vahvoja suunnitelmia, jotka eivät vielä kohtaa oman osaamisen kanssa.

  Tavoite: Työntekijä tunnistaa omaa osaamistaan, pohtii tulevaisuuden tavoitteita ja toteutumista rajoittavia tekijöitä.

  Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

  • Rohkaise erilaisten vaihtoehtojen uteliaaseen selvittelyyn. Kannusta ja rohkaise kokeilemaan uutta.
  • Mieti ja tutki työntekijän kanssa yhdessä mahdollisia jatkopolkuja. Luo tilaa vastavuoroiselle pohdinnalle.
  • Anna konkreettista havaintoihin perustuvaa palautetta työstä. Konkretian avulla palaute on helpommin ymmärrettävää ja auttaa tunnistamaan omaa osaamista.
  • Rohkaise ja osoita tukesi tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.
  • Voitte tutustua erilaisiin osaamiseen tai ura- ja koulutustoiveisiin liittyviin tehtäviin ja nettisivustoihin. Keskustelujen tukena voi käyttää kuva- tai tehtäväkorttipakkoja.

  Huomioi:

  • Tässä vaiheessa työntekijällä voi olla vielä useita erilaisia vaihtoehtoja, lopullinen suunnitelma on vasta hahmottumassa.
  • Monipuoliset työtehtävät, mahdollisuus kehittyä ja säännölliset, henkilökohtaiset keskustelut tukevat mahdollisuuksia mielekkääseen jatkopolkuun. Usko itseen vahvistuu.

  -------------------------------------

  TULEVAISUUSTAVOITTEEET JA TOIMINTA

  Jatkopolkuun ja tulevaisuuteen liittyvät tavoitteet ovat yhdenmukaisia oman osaamisen kanssa ja työntekijä ottaa itse vastuuta suunnitelmaa tukevasta toiminnasta.

  Tavoite: Työntekijä asettaa itselleen konkreettisia, omaan tilanteeseen sopivia tavoitteita ja toimii tavoitteiden suuntaisesti.

  Konkreettisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi: nimettyjen tilanteiden tai taitojen kokeilu/harjoittelu, CV:n tekeminen tai työn hakeminen, pääsykokeisiin valmistautuminen, velkajärjestelyn selvittäminen tms.

  Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

  • Varmista, että työntekijä saa edelleen onnistumisen kokemuksia työstään. Tämä kannustaa jatkamaan samaan malliin.
  • Pohtikaa yhdessä, mitä hyvää ja millaisia kokemuksia työssäoloaika on tuonut työntekijälle.
  • Oman osaamisen sanoittaminen on tärkeää. Voit kannustaa työntekijää hakemaan Tulevaisuuden työelämätaidot - digitaalisia osaamismerkkejä.
  • Kerro, että olet edelleen saatavilla ja tukena.
  • Tue ja kannusta työntekijää suunnitelmassa, esimerkiksi opintoihin hakemisessa tai työnhakuprosessissa.
  • Kirjoita tarvittaessa väliaikainen työtodistus tai suositus.
  • Tiedostakaa ja varautukaa mahdollisiin suunnitelmien muuttumisiin.

  Huomioi:

  • Verkostosta on hyötyä. Tutustumiset erilaisiin työpaikkoihin voivat auttaa suuntaamaan tulevaisuuden opiskelua tai työnhakua.
  • Oman alueen Ohjaamoista, TE-toimistoista sekä työnhakutapahtumista voi saada tukea ja ideoita urasuunnitelmiin jo työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen

   

  Liitteet
  Kuva
  Jatkopolkujen tukemisen malli -infograafi suomeksi
  Jatkopolkujen tukemisen malli -infograafi
  Vinkit toimintamallin soveltajille **

  Toimintamallin soveltaminen on selkeää, kun se on käyty läpi työnantajien kanssa. Malli luo yleiskuvan perusasioista muutoksen eri vaiheissa. Mallin avulla voi käydä rakentavia keskustelua työnantajan ja työntekijän kesken.

  Toteutuakseen työyhteisössä vaaditaan työntekijän työpariksi ohjaaja tai mentori, jonka vastuulla on huolehtia, että toimintamallissa esitetyt asiat toteutetaan. 

  Toimintamallia on mahdollista soveltaa kaikissa työpaikoissa työsuhteen jälkeisten jatkopolkujen tukemisessa.

  Jatkopolkujen tukemisen mallia esitellään Paikka auki -koordinaatiohankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi toimintamallia on jaetaan ja markkinoidaan somekanavissa (FB,Twitter, IG).

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

  - Toimintamalli on selkeä malli jatkotyöllistymisen tukemiseen ja siitä on saatu hyvää palautetta järjestökentältä ja muilta toimijoilta. 

   Mitä olette tehneet kasvattaaksenne luottamusta yhteiseen tekemiseen

  - Toimintamallia suunnitellessa on kuultu kohderyhmää ja heiltä tullut palaute on vaikuttanut kehittämiseen ja toimintamallin sisältöön.

  Mitä tietoja yhdistelette ja miten jalostatte tiedon yhteiseen käyttöön?

  - Toimintamallia on jaettu toimijakentällä eri kanavissa ja sitä on esitelty kohderyhmälle ja asiantuntijoille eri yhteyksissä.

  Miten yhteistä tietoa hyödynnetään toiminnassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa?

  - Malli on osa kehittämishankkeen toimintaa. Oikea-aikaisuuden ja dialogisuuden periaatteet ovat mukan kaikessa toiminnassamme. 

   

  Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

  Toimintamallin ja koordinaatiotiimin antaman tuen hyödyllisyys ja tarpeellisuus on osa ohjelmassa tehtävää tutkimusta. 

  Liitteet