Toimintamalli havainnollistaa työnantajalle, kuinka haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia voidaan tukea työsuhteen aikaisten ohjauskeskusteluiden avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jatkopolkujen tukeminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli havainnollistaa työnantajalle, kuinka haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden tulevaisuuden suunnitelmia voidaan tukea työsuhteen aikaisten ohjauskeskusteluiden avulla.

Toteutuspaikka
Toimintamalli on kehitetty Paikka auki -koordinaatiohankkeessa, ja sitä hyödynnetään sotejärjestöissä ja työllistymisen tukipalveluissa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Anu Lappalainen

Luotu

26.03.2020

Viimeksi muokattu

28.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Jatkopolkujen tukemisen mallin avulla voidaan tunnistaa, millaisessa vaiheessa työntekijä on tulevaisuuden suunnittelussaan, ja valita eri vaiheisiin sopivia ohjauskeskusteluja. Jatkopolkujen suunnittelukeskustelut eivät aina etene mallissa kuvatussa järjestyksessä, vaan eteneminen on yksilöllistä. 

Kolmivaiheisen mallin kehittämisessä on käytetty apuna dialogista lähestymistapaa sekä Transteoreettista muutosvaihemallia. Dialoginen lähestymistapa korostaa kuulluksi tulemisen ja osallisuuden merkitystä; muutosvaihemalli kuvaa ihmisessä tapahtuvan muutoksen etenemistä vaiheittain. Eri vaiheissa työntekijää on hyvä tukea erityyppisten ohjauskeskustelujen avulla. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätevät myös yleisemmin työelämässä.

  Toimintaympäristö **

  Osatyökykyisten henkilöiden sekä työelämän ulkopuolella olevien nuorten työllistyminen ovat merkittäviä haasteita Suomessa. STEAn Paikka auki -avustusohjelma on yksi monista hallituksen toimenpiteistä, joilla edistetään osatyökykyisten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymistä. 

  Koronapandemia on vaikuttanut työllisyyskehitykseen negatiivisesti eritoten nuorten osalta. Nuoret tarvitsevat oikea-aikaista tukea vahvistuakseen toimijoina työelämässä.

  Jatkopolkujen tukemisen malli on kehitetty sitä varten, että työnantajina toimivilla sosiaali- ja terveysjärjestöillä olisi mahdollisimman hyvät valmiudet tukea järjestöissä toimivia Paikka auki -työntekijöitä työsuhteiden jälkeisten jatkopolkujen löytämisessä. Toimintamalli on sovellettavissa myös yleisesti työllistymisen tukipalveluissa.

  Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

  Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olevat järjestötyönantajat, joita on vuosittain noin 200, työpaikkojen mentorit sekä työpaikkaohjaajat. Toimintamallin kehittämisen alkusysäys on saatu Paikka auki -työntekijöille ja  -järjestöille tehdyistä kyselytutkimusten tuloksista.

  Mallin työstämisessä on hyödynnetty Paikka auki -järjestötyönantajien kokemuksia työntekijöiden jatkopolkujen tukemisesta Paikka auki -työsuhteiden aikana.

  Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

  Mallin kolme vaihetta:

   

  HERÄTTELY JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN

  Työntekijä ei tässä vaiheessa vielä välttämättä havaitse jatkopolun suunnittelun tarvetta, tai halua käydä aiheesta keskustelua. Aiheen esille ottajasta tai vinkkien antajasta voi jopa tuntua siltä, että työntekijä ei halua kuulla neuvoja. Tässä vaiheessa jotkut työntekijät voivat tarvita tukea myös arjen asioihin.

  Tavoite: Luottamuksellisen suhteen luominen työntekijään, työntekijän itsetuntemuksen vahvistaminen sekä työntekijän kokonaistilanteen ymmärtäminen.

  Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

  • Varatkaa aikaa kiireettömille keskustelutilanteille.
  • Kysele, kuuntele, ole utelias, osoita ymmärrystä ja hyväksyntää.
  • Voit kysyä millaista tulevaisuutta työntekijä toivoo työsuhteen jälkeen, millaisia unelmia hänellä on.
  • Tuo tilanteissa esiin asiat positiivisesti ja rakentavasti.
  • Kerro työntekijälle, millaisia hyviä vaikutuksia hänen työllään ja toiminnallaan on ollut.

  Huomioi:

  • Työntekijää autetaan liittymään osaksi työyhteisöä. Anna rauha opetella työelämän pelisääntöjä.
  • Toimenkuva muokataan sopivaksi ja työntekijän (työ)tilannetta arvioidaan yhdessä. Ohjauksessa keskitytään työssä tapahtuviin arjen asioihin.
  • Tässä vaiheessa pohjustetaan vahvuuksien löytämistä.

  -------------------------------------

  OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

  Työntekijä pohtii omaa osaamistaan, mutta konkreettisemmat suunnitelmat omista jatkopoluista eivät ole vielä ajankohtaisia tai mahdollisia. Aiheen miettiminen kiinnostaa. Työntekijällä voi myös olla vahvoja suunnitelmia, jotka eivät vielä kohtaa oman osaamisen kanssa.

  Tavoite: Työntekijä tunnistaa omaa osaamistaan, pohtii tulevaisuuden tavoitteita ja toteutumista rajoittavia tekijöitä.

  Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

  • Rohkaise erilaisten vaihtoehtojen uteliaaseen selvittelyyn. Kannusta ja rohkaise kokeilemaan uutta.
  • Mieti ja tutki työntekijän kanssa yhdessä mahdollisia jatkopolkuja. Luo tilaa vastavuoroiselle pohdinnalle.
  • Anna konkreettista havaintoihin perustuvaa palautetta työstä. Konkretian avulla palaute on helpommin ymmärrettävää ja auttaa tunnistamaan omaa osaamista.
  • Rohkaise ja osoita tukesi tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.
  • Voitte tutustua erilaisiin osaamiseen tai ura- ja koulutustoiveisiin liittyviin tehtäviin ja nettisivustoihin. Keskustelujen tukena voi käyttää kuva- tai tehtäväkorttipakkoja.

  Huomioi:

  • Tässä vaiheessa työntekijällä voi olla vielä useita erilaisia vaihtoehtoja, lopullinen suunnitelma on vasta hahmottumassa.
  • Monipuoliset työtehtävät, mahdollisuus kehittyä ja säännölliset, henkilökohtaiset keskustelut tukevat mahdollisuuksia mielekkääseen jatkopolkuun. Usko itseen vahvistuu.

  -------------------------------------

  TULEVAISUUSTAVOITTEEET JA TOIMINTA

  Jatkopolkuun ja tulevaisuuteen liittyvät tavoitteet ovat yhdenmukaisia oman osaamisen kanssa ja työntekijä ottaa itse vastuuta suunnitelmaa tukevasta toiminnasta.

  Tavoite: Työntekijä asettaa itselleen konkreettisia, omaan tilanteeseen sopivia tavoitteita ja toimii tavoitteiden suuntaisesti.

  Konkreettisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi: nimettyjen tilanteiden tai taitojen kokeilu/harjoittelu, CV:n tekeminen tai työn hakeminen, pääsykokeisiin valmistautuminen, velkajärjestelyn selvittäminen tms.

  Vinkkejä ohjauskeskusteluun:

  • Varmista, että työntekijä saa edelleen onnistumisen kokemuksia työstään. Tämä kannustaa jatkamaan samaan malliin.
  • Pohtikaa yhdessä, mitä hyvää ja millaisia kokemuksia työssäoloaika on tuonut työntekijälle.
  • Oman osaamisen sanoittaminen on tärkeää. Voit kannustaa työntekijää hakemaan Tulevaisuuden työelämätaidot - digitaalisia osaamismerkkejä.
  • Kerro, että olet edelleen saatavilla ja tukena.
  • Tue ja kannusta työntekijää suunnitelmassa, esimerkiksi opintoihin hakemisessa tai työnhakuprosessissa.
  • Kirjoita tarvittaessa väliaikainen työtodistus tai suositus.
  • Tiedostakaa ja varautukaa mahdollisiin suunnitelmien muuttumisiin.

  Huomioi:

  • Verkostosta on hyötyä. Tutustumiset erilaisiin työpaikkoihin voivat auttaa suuntaamaan tulevaisuuden opiskelua tai työnhakua.
  • Oman alueen Ohjaamoista, TE-toimistoista sekä työnhakutapahtumista voi saada tukea ja ideoita urasuunnitelmiin jo työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen

   

  Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

  Toimintamallin ja koordinaatiotiimin antaman tuen hyödyllisyys ja tarpeellisuus on osa ohjelmassa tehtävää tutkimusta. 

  Vinkit toimintamallin soveltajille **

  Toimintamallin soveltaminen on selkeää, kun se on käyty läpi työnantajien kanssa. Malli luo yleiskuvan perusasioista muutoksen eri vaiheissa. Mallin avulla voi käydä rakentavia keskustelua työnantajan ja työntekijän kesken.

  Toteutuakseen työyhteisössä vaaditaan työntekijän työpariksi ohjaaja tai mentori, jonka vastuulla on huolehtia, että toimintamallissa esitetyt asiat toteutetaan. 

  Toimintamallia on mahdollista soveltaa kaikissa työpaikoissa työsuhteen jälkeisten jatkopolkujen tukemisessa.

  Jatkopolkujen tukemisen mallia esitellään Paikka auki -koordinaatiohankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi toimintamallia on jaetaan ja markkinoidaan somekanavissa (FB,Twitter, IG).

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

  - Toimintamalli on selkeä malli jatkotyöllistymisen tukemiseen ja siitä on saatu hyvää palautetta järjestökentältä ja muilta toimijoilta. 

   Mitä olette tehneet kasvattaaksenne luottamusta yhteiseen tekemiseen

  - Toimintamallia suunnitellessa on kuultu kohderyhmää ja heiltä tullut palaute on vaikuttanut kehittämiseen ja toimintamallin sisältöön.

  Mitä tietoja yhdistelette ja miten jalostatte tiedon yhteiseen käyttöön?

  - Toimintamallia on jaettu toimijakentällä eri kanavissa ja sitä on esitelty kohderyhmälle ja asiantuntijoille eri yhteyksissä.

  Miten yhteistä tietoa hyödynnetään toiminnassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa?

  - Malli on osa kehittämishankkeen toimintaa. Oikea-aikaisuuden ja dialogisuuden periaatteet ovat mukan kaikessa toiminnassamme. 

   

  Kansikuva
  Paikka auki -logo

  Kehittämisen vaihe

  icon/launch Created with Sketch. Valmis