Kodin turvallisuusarvio diginä - Sote-piirin ja pelastuslaitoksen yhteinen malli (Etelä-Karjala)

Toimintamallin avulla sote-ammattilaiset ottavat asiakkaiden kanssa puheeksi turvallisuusasioita ja tuottavat samalla systemaattisesti kodin turvallisuustietoa. Kerätyn tiedon avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja tehostamaan alueen riskienhallintaa. 

Toimintaympäristö **

Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos (EKP) ovat yhdessä sidosryhmien kanssa jo vuosien ajan kehittäneet turvallisuuden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista, toisiinsa liittyvää hallintamallia, jossa huomioidaan ikääntyvän väestön kotona asumisen turvallisuus ja hyvinvointi (KAT-toiminta). Organisaatioiden tavoitteena on ollut myös ajantasaisen tilannekuvan muodostus, joka edellyttää asiakastiedon kokoamista useista lähteistä, tietoaineistojen yhteensovittamista sekä analysoidun tiedon tulkintaa yhteiseksi tilannekuvaksi- ja ymmärrykseksi.

Joukkuepeliä-hankkeessa toteutetaan osaltaan maakunnallista sote-valmistelua. Tavoitteena on luoda maakunnallinen toimintaympäristö, jossa tieto on hyödynnettävissä asiakkaan palveluketjuissa saumattomasti ja laaja-alaisesti sote-toimijoiden sekä soveltuvin osin pelastuslaitoksen välillä. Yhteisenä tavoitteena on ollut luoda yhteisiä toiminnanohjausprosesseja ja järjestelmärajapintoja, toisin sanoen yhteistä toimintaympäristöä, jonka kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa. 

Digitalisoitu kodin turvallisuusarvio sisältyy toimintatapojen ja -prosessien uudistamiseen ja yhtenäistämiseen digitaalisten välineiden avulla. Toimintamalli lisää yhden palan kokonaisuuteen, joka tavoittelee seuraavia teemoja

 • Maakunnan turvallisuus, riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy.
 • Turvallisuustiedon hyödyntäminen yli toimialarajojen.
 • Asiakkaiden erilaisiin turvallisuustarpeisiin vastaaminen. 
Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Haasteena on turvallisuustiedon hajanaisuus toimijaverkostossa sekä maakunnan toimijoiden järjestelmiin yhteen sovitetun, toiminnanohjausjärjestelmän puuttuminen. Kodin turvallisuustietoa ei ole kerätty systemaattisesti aiemmin näin laajalti. Tiedon kerääminen ollut pitkälti ammattilaisen osaamistason mukaista ja omassa harkinnassa. Saadusta tiedosta ei myöskään ole aikaisemmin tuotettu koostettua, visualisoitua tietoa.  

Pelastustoimen ammattilaisilla ei ole samanlaista aitiopaikkaa maakunnan asukkaiden kotona asumiseen kuin sote-puolen kotiin vietävien palvelujen ammattilaisilla. Tietoja kotona asumisen turvallisuuden parantamisen ja onnettomuuksien ehkäisyn tueksi tarvitaan siis lisää. 

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet
 • Maakunnan asukkaiden kotona asumisen turvallisuuden parantaminen
 • Ammattilaisille enemmän keinoja edistää asiakkaan turvallisuutta osana onnettomuuksien ehkäisyä
 • Sote-ammattilaisten tarve osaamisen kehittämiselle turvallisuusasioissa
 • Pelastustoimen ammattilaisten työn sujuvoittaminen ja tiedon lisääminen sote-asiakaskunnasta ja palveluista
 • Pelastustoimen toiveena saada sote-ammattilaisista aktiivisia turvallisuuden edistäjiä 
 • Organisaatioiden tarve yhtenäiselle maakunnalliselle tiedolle kotien turvallisuustilanteesta 
 • Yhteiskunnallisesti alueellisen turvallisuuden ja riskienhallinta parantaminen 
 • Tulevaisuudessa yksi hyvinvointialue ja tiiviimpi toimialojen yhteistyö 
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos (EKP)

Turvallisuusarvio on kehitetty organisaatioiden tiiviin yhteistyön tuloksena. Kehittäjäjoukossa on ollut mukana ammattilaisia sosiaali- ja terveyspalveluista, pelastusalalta sekä digikehittämisen saralta. 

Liitteet
Kuva
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen hankehenkilöstö
Kuvassa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen hankehenkilöstö, vasemmalta oikealle: Emma Multanen, Jani Kanerva, Heidi Huuskonen, Maarit Leinonen ja Vilma Kosonen.
Kuva
Kuvassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hanketyöntekijät fysioterapeutti/palveluohjaaja Anna Karppinen ja digikehittäjä Marja Timperi
Kuvassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hanketyöntekijät fysioterapeutti/palveluohjaaja Anna Karppinen ja digikehittäjä Marja Timperi
Tavoiteltu muutos
 • Maakunnan ja kotona asumisen turvallisuuden parantuminen
 • Riskienhallinnan ja onnettomuuksien ehkäisyn tehostuminen
 • Turvallisuustiedon hyödyntäminen yhdessä palvelutuotannon kehittämisessä 
 • Digitaalisten välineiden hyödyntäminen yhteisissä prosesseissa
 • Ammattilaisten turvallisuustiedon ja osaamisen parantuminen 
Muutoksen mittaaminen

Seuraamme mm. alla mainittuja muuttujia:

 • Kodin turvallisuusarvioiden määrä

  • Ketkä ammattilaisista tekevät
  • Kenelle tehdään
 • Havaintojen ristiinilmaantuvuus
 • 42§ -vaarailmoitusten määrä

Kodin turvallisuusarvion pohjalta kerääntyy tietoa alueen kotien turvallisuustilanteesta. Tavoitteena on tulevaisuudessa analysoida dataa systemaattisesti ja visualisoida sitä käyttäjälle aikaisempaa tehokkaammin. Pelastustoimea kiinnostaa erityisesti havaintojen ristiinilmaantuvuus eli millaiset turvallisuusarvion havainnot esiintyvät useimmiten yhdessä. 

Myös Pelastuslain (379/2011) 42§ vaarailmoitusten määrää seurataan jatkossa. Kiinnostavaa on, tehdäänkö niitä sote-ammattilaisten toimesta enemmän, parantaako ilmoituksen tekeminen asiakkaan kokonaistilannetta ja havaitaanko tuen tarve oikea-aikaisesti. 

Toteutussuunnitelma
 • Pela ja sote ovat luoneet yhteistyössä kodin turvallisuusarvio-lomakkeen, joka on sisällytetty ammattilaisten käytössä oleviin järjestelmiin: toimintakykymobiiliin sekä molempien käytössä olevaan toiminnanohjausjärjestelmään
 • Koulutusta ja ohjeistusta ammattilaisille sis. tietoa myös kuinka ohjata kansalaista paremmin
 • Kodin turvallisuuskampanja kansalaisille ja ammattilaisille
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Kotona asumisen turvallisuuden edistäminen on oleellista etenkin ikääntyvien asiakkaiden näkökulmasta. 
 • Sote- ja pela-ammattilaisilla on pitkä kokemustieto maakunnan asiakaskunnasta ja kotona asumisen turvallisuudesta.  
 • Turvallisuusarvio tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Sen pohjalta helpompi käydä keskustelua turvallisuudesta. Asiakkaan kanssa käydään läpi hänen omaa vastuutaan asioiden parantamiseksi ja korjaamiseksi. 
 • Jatkossa turvallisuusarviota halutaan laajentaa kaikkien kotiin vietävien palveluiden käyttöön. 
 • Osana kehittämistä eteläkarjalaisille järjestettiin Kodin turvallisuus-kampanja, jolla rohkaistiin on kiinnittämään huomiota kotien turvallisuuteen. Ikäihmisten läheisiä ja omaisia muistutettiin olemaan yhteydessä alueen sote-palveluihin, mikäli huoli ikäihmisen pärjäämisestä herää.
Ratkaisun perusidea **

Sote- ja pela-toimijoiden yhteinen teknologialla tuettu kodin turvallisuusarvio, joka on käytössä erityisesti sote-ammattilaisilla, jotka käyvät ikääntyneiden kotona. Arvio on integroitu ammattilaisen arjen työkaluihin, toimintakykymobiiliin ja SBM-toiminnanohjausjärjestelmään.

Ammattilainen ja asiakas tekevät turvallisuusarvion yhdessä keskustellen. Toimintakykymobiiliin täytettävien turvallisuushavaintojen avulla ammattilaisen on helppo nostaa esille kodin turvallisuutta parantavia huomioita. Edellinen arvio tulee myös näkyviin, mikäli sellainen on tehty. Täytetyt valinnat nousevat toiminnanohjausjärjestelmään, joka koostaa turvallisuustietoa. Turvallisuustieto ei tällä hetkellä siirry potilastietojärjestelmään. 

Arvio sisältää kymmenen keskeistä havaintoa kodin turvallisuuteen ja pelastautumiseen liittyen. Esimerkkejä havainnoista: "Palovaroitin ei toimi tai sitä ei ole" ja "Hellan tai lieden läheisyydessä syttyvää tavaraa". Kriittiset havainnot on merkitty punaisella, ja niiden valinta ohjaa harkitsemaan Pelastuslain (379/2011) 42§ vaarailmoituksen tekemistä.

Ratkaisu linkittyy keskeisesti Joukkuepeliä-hankkeen osa-alueeseen, jossa tavoitteena on ollut toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Kodin digitaalinen turvallisuusarvio on konkreettinen soten ja pelastustoimen yhteistyötä ja tiedonvälitystä tehostava ratkaisu.

Liitteet
Kuva
Turvallisuus-osio toimintakykymobiilissa
Kodin turvallisuus-arvio toimintakykymobiilissa omalla välilehdellään.
Kuva
Kodin turvallisuustiedon välittyminen Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen välillä
Tieto kotien turvallisuudesta välittyy tällä hetkellä organisaatioiden välillä vain Pelastuslain (379/2011) mukaisesti, lakisääteisten tehtävien toteuttamisen yhteydessä. Pelastuslaitokselta välitetään tietoa sote-puolen ilmoittajataholle vaarailmoituksen käsittelyprosessin etenemisestä. 
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kodin turvallisuusarvio on ammattilaisten mukana arjessa olevassa työkalussa, kahdessa eri järjestelmässä. Tämä mahdollistaa käytön laajentamisen. Henkilöstölle järjestetään systemaattisesti koulutuksia, joihin myös Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ammattilaiset antavat oman osaamisensa. Kodin turvallisuusarvion kehittäminen varmistetaan myös jatkohankkeissa ja hyvinvointialueella, joiden myötä organisaatioiden välinen yhteistyö tiivistyy entisestään. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Haasteena ratkaisussa asiakas- ja terveystietojen välittäminen soten ja pelan välillä. Todettu, että asiakkaan henkilötietojen välittäminen on mahdollista vain viranomaisen lakisääteisten tehtävien toteuttamisen yhteydessä, jolloin salassapitosäännökset eivät päde. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Aikavälillä 21.10.-26.11.2021 kodin turvallisuusarvioita oli kertynyt 295 kpl. Yleisenä puutteena havaittiin, ettei palovaroitinta ole tai se ei toimi. Asiakkailla oli haasteita myös itsenäisen poistumisen suhteen. Havaintojen ristiin ilmaantuvuutta seurataan tulevaisuudessa, ja mielenkiintoista on erityisesti toimintakykyyn linkittyvien turvallisuushavaintojen esiintyminen.

Turvallisuusarvioinnin tekeminen on koettu helpoksi ja tarpeelliseksi; havainnot ovat helppo käydä yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Pilotointiryhmän mukaan muistutuskortti toimii hyvänä puheeksi ottamisen tapana. Myös 42§ vaarailmoituksen tekemisestä on tullut helpompaa ammattilaisille, sillä asiakastapaukset eivät ole ainoastaan oman muistin varassa.