Kodin turvallisuusarvio diginä - Sote-piirin ja pelastuslaitoksen yhteinen malli (Etelä-Karjala)

Toimintamallin avulla sote-ammattilaiset ottavat asiakkaiden kanssa puheeksi turvallisuusasioita ja tuottavat samalla systemaattisesti kodin turvallisuustietoa. Kerätyn tiedon avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja tehostamaan alueen riskienhallintaa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kodin turvallisuusarvio diginä - Sote-piirin ja pelastuslaitoksen yhteinen malli (Etelä-Karjala)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla sote-ammattilaiset ottavat asiakkaiden kanssa puheeksi turvallisuusasioita ja tuottavat samalla systemaattisesti kodin turvallisuustietoa. Kerätyn tiedon avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja tehostamaan alueen riskienhallintaa. 

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri (Eksote) ja Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ammattilaiset tekevät osana työtään kodin turvallisuusarvioita vieraillessaan asiakkaiden kotona. Havaintoja tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ja ne kirjataan digitaalisia välineitä hyödyntäen. Mikäli ammattilaiset havaitsevat käynnillä ilmeisen palonvaaran tai onnettomuusriskin, heillä on Pelastuslain (379/2011) 42§ velvollisuus ilmoittaa siitä alueen pelastusviranomaiselle.
Kuva
Asiakkaalle jätettävä muistikortti turvallisuushavainnoista
Kuvateksti
Asiakkaalle jätetään kotikäynnin päätteeksi muistutuskortti, mikäli asunnossa on havaittu turvallisuuspuutteita. Näin tieto välittyy myös läheisille ja omaisille paremmin.

Tekijä

Marja Timperi

Luotu

25.11.2021

Viimeksi muokattu

23.03.2022
Ratkaisun perusidea **

Sote- ja pela-toimijoiden yhteinen teknologialla tuettu kodin turvallisuusarvio, joka on käytössä erityisesti sote-ammattilaisilla, jotka käyvät ikääntyneiden kotona. Arvio on integroitu ammattilaisen arjen työkaluihin, toimintakykymobiiliin ja SBM-toiminnanohjausjärjestelmään.

Ammattilainen ja asiakas tekevät turvallisuusarvion yhdessä keskustellen. Toimintakykymobiiliin täytettävien turvallisuushavaintojen avulla ammattilaisen on helppo nostaa esille kodin turvallisuutta parantavia huomioita. Edellinen arvio tulee myös näkyviin, mikäli sellainen on tehty. Täytetyt valinnat nousevat toiminnanohjausjärjestelmään, joka koostaa turvallisuustietoa. Turvallisuustieto ei tällä hetkellä siirry potilastietojärjestelmään. 

Arvio sisältää kymmenen keskeistä havaintoa kodin turvallisuuteen ja pelastautumiseen liittyen. Esimerkkejä havainnoista: "Palovaroitin ei toimi tai sitä ei ole" ja "Hellan tai lieden läheisyydessä syttyvää tavaraa". Kriittiset havainnot on merkitty punaisella, ja niiden valinta ohjaa harkitsemaan Pelastuslain (379/2011) 42§ vaarailmoituksen tekemistä.

Ratkaisu linkittyy keskeisesti Joukkuepeliä-hankkeen osa-alueeseen, jossa tavoitteena on ollut toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Kodin digitaalinen turvallisuusarvio on konkreettinen soten ja pelastustoimen yhteistyötä ja tiedonvälitystä tehostava ratkaisu.

Toimintaympäristö **

Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos (EKP) ovat yhdessä sidosryhmien kanssa jo vuosien ajan kehittäneet turvallisuuden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista, toisiinsa liittyvää hallintamallia, jossa huomioidaan ikääntyvän väestön kotona asumisen turvallisuus ja hyvinvointi (KAT-toiminta). Organisaatioiden tavoitteena on ollut myös ajantasaisen tilannekuvan muodostus, joka edellyttää asiakastiedon kokoamista useista lähteistä, tietoaineistojen yhteensovittamista sekä analysoidun tiedon tulkintaa yhteiseksi tilannekuvaksi- ja ymmärrykseksi.

Joukkuepeliä-hankkeessa toteutetaan osaltaan maakunnallista sote-valmistelua. Tavoitteena on luoda maakunnallinen toimintaympäristö, jossa tieto on hyödynnettävissä asiakkaan palveluketjuissa saumattomasti ja laaja-alaisesti sote-toimijoiden sekä soveltuvin osin pelastuslaitoksen välillä. Yhteisenä tavoitteena on ollut luoda yhteisiä toiminnanohjausprosesseja ja järjestelmärajapintoja, toisin sanoen yhteistä toimintaympäristöä, jonka kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa. 

Digitalisoitu kodin turvallisuusarvio sisältyy toimintatapojen ja -prosessien uudistamiseen ja yhtenäistämiseen digitaalisten välineiden avulla. Toimintamalli lisää yhden palan kokonaisuuteen, joka tavoittelee seuraavia teemoja

  • Maakunnan turvallisuus, riskienhallinta ja onnettomuuksien ehkäisy.
  • Turvallisuustiedon hyödyntäminen yli toimialarajojen.
  • Asiakkaiden erilaisiin turvallisuustarpeisiin vastaaminen. 
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
  • Kotona asumisen turvallisuuden edistäminen on oleellista etenkin ikääntyvien asiakkaiden näkökulmasta. 
  • Sote- ja pela-ammattilaisilla on pitkä kokemustieto maakunnan asiakaskunnasta ja kotona asumisen turvallisuudesta.  
  • Turvallisuusarvio tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Sen pohjalta helpompi käydä keskustelua turvallisuudesta. Asiakkaan kanssa käydään läpi hänen omaa vastuutaan asioiden parantamiseksi ja korjaamiseksi. 
  • Jatkossa turvallisuusarviota halutaan laajentaa kaikkien kotiin vietävien palveluiden käyttöön. 
  • Osana kehittämistä eteläkarjalaisille järjestettiin Kodin turvallisuus-kampanja, jolla rohkaistiin on kiinnittämään huomiota kotien turvallisuuteen. Ikäihmisten läheisiä ja omaisia muistutettiin olemaan yhteydessä alueen sote-palveluihin, mikäli huoli ikäihmisen pärjäämisestä herää.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kodin turvallisuusarvio on ammattilaisten mukana arjessa olevassa työkalussa, kahdessa eri järjestelmässä. Tämä mahdollistaa käytön laajentamisen. Henkilöstölle järjestetään systemaattisesti koulutuksia, joihin myös Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ammattilaiset antavat oman osaamisensa. Kodin turvallisuusarvion kehittäminen varmistetaan myös jatkohankkeissa ja hyvinvointialueella, joiden myötä organisaatioiden välinen yhteistyö tiivistyy entisestään. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Aikavälillä 21.10.-26.11.2021 kodin turvallisuusarvioita oli kertynyt 295 kpl. Yleisenä puutteena havaittiin, ettei palovaroitinta ole tai se ei toimi. Asiakkailla oli haasteita myös itsenäisen poistumisen suhteen. Havaintojen ristiin ilmaantuvuutta seurataan tulevaisuudessa, ja mielenkiintoista on erityisesti toimintakykyyn linkittyvien turvallisuushavaintojen esiintyminen.

Turvallisuusarvioinnin tekeminen on koettu helpoksi ja tarpeelliseksi; havainnot ovat helppo käydä yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Pilotointiryhmän mukaan muistutuskortti toimii hyvänä puheeksi ottamisen tapana. Myös 42§ vaarailmoituksen tekemisestä on tullut helpompaa ammattilaisille, sillä asiakastapaukset eivät ole ainoastaan oman muistin varassa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Haasteena ratkaisussa asiakas- ja terveystietojen välittäminen soten ja pelan välillä. Todettu, että asiakkaan henkilötietojen välittäminen on mahdollista vain viranomaisen lakisääteisten tehtävien toteuttamisen yhteydessä, jolloin salassapitosäännökset eivät päde. 

Kansikuva
Miikkulaisten perhe, Joukkuepeliä-hankkeen keulahahmot

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä