Kohdennettu järjestöesittelytilaisuus sote-ammattilaisille

Yhteistyö järjestöjen ja seurakuntien yleishyödyllisen toiminnan kanssa on osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä. Järjestöesittelytilaisuuksien tarkoituksena on lisätä ammattilaisten tuntemusta yleishyödyllisestä toiminnasta.

Toimintaympäristö **

Järjestöt ja seurakunnat edistävät hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Osa niistä toimii sosiaali- ja terveys- tai pelastuspalveluiden kumppaneina tai tuottajina. Hyvinvointialueen toimintaa säätelevät lait velvoittavat hyvinvointialuetta tekemään yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Lisäksi hallituksen esityksessä tarkennetaan lain kirjauksia.

Jotta ammattilainen voisi hyödyntää järjestöjen ja seurakuntien tarjoamaa tietoa, tukea, toimintaa ja palveluja asiakkaidensa ja potilaidensa tukena, hänellä tulee olla

  • organisaation ja johdon tuki tekemälleen yhteistyölle,
  • mahdollisuus pitää huolta omasta järjestö-, seurakunta- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvästä osaamisestaan,
  • tahtoa, tietoa, osaamista, aikaa ja työvälineitä vaikuttavaan yhteistyöhön,
  • kykyä ymmärtää asiakkaan tai potilaan kokonaisvaltainen elämäntilanne sekä järjestöjen ja seurakuntien roolit ja tehtävät siihen liittyen,
  • kykyä tunnistaa paikalliset, alueelliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset järjestöt ja seurakunnat sekä yleishyödylliset toiminnat, joista voi olla asiakkaalle tai potilaalle apua sekä
  • kunnioittava ja arvostava asenne järjestö- ja seurakuntakumppaneita ja heidän osaamistaan kohtaan.

Jotta ammattilaisella olisi riittävät mahdollisuudet ja valmiudet tehdä yhteistyötä osana omaa asiakas- ja potilastyötään, hänen tulee saada riittävästi tukea yhteistyön toteuttamiselle. Tätä tukea hyvinvointialue tarjoaa ammattilaiselle työvälineiden sekä perehdytyksen avulla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitettiin sote-ammattilaisten perehdytysmateriaalia järjestöjen ja seurakuntien yleishyödylliseen toimintaan. Materiaalin kehittämisen aikana syntyi ajatus  siitä, että hyvinvointialueen sote-ammattilaisten tulisi helpolla ja säännöllisesti toistuvalla tavalla päästä perehtymään tarkemmin oman työnsä näkökulmasta tärkeisiin järjestö- ja seurakuntatoimijoihin.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen myötä oli olemassa valmiit verkostot tiettyjen asiakasryhmien kanssa työskentelevistä henkilöistä. Näiden henkilöstöryhmien verkostojen kanssa päätettiin kokeilla, tarjoaisivat etänä toteutettavat järjestöesittelyt mahdollisuuden tarkempaan perehtymiseen. Yhteistyökumppaniksi esittelyjen toteuttamiseen saatiin Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen järjestöneuvonta.

Ratkaisun perusidea **

Järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien yleishyödyllisen toiminnan kanssa tehtävä yhteistyö on osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä:

  • Asiakkaan tai potilaan elämäntilannetta tulisi tarkastella kokonaisuutena ja pyrkiä tunnistamaan ne yleishyödylliset toiminnot, joista tämä hyötyisi.
  • Asiakkaan tai potilaan ohjaus järjestön tai seurakunnan toimintaan on hyvä kirjata asiakas- ja potilastietojärjestelmään ja osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmia.

Erityisen paljon tietoa ja ymmärrystä yleishyödyllisestä toiminnasta tarvitsevat asiakas- ja palveluohjaajat sekä paljon palveluja tarvitsevien asiakasryhmien vastuutyöntekijät. Osalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista voi olla tiiviimpää yhteistyötä tiettyjen järjestöjen kanssa, esim.

  • Diagnoosikohtaiset yhdyshenkilöt (mm. Muistihoitaja, diabeteshoitaja ja sydänhoitaja) toimivat tiiviissä yhteistyössä kyseistä diagnoosiryhmää edustavien järjestöjen kanssa.
  • Teemakohtaiset yhdyshenkilöt (mm. Elintapaohjaaja) toimivat tiiviissä yhteistyössä kyseiseen teemaan liittyvien järjestöjen kanssa.

Tietyille sote-ammattilaisten ryhmille kohdennettujen järjestö- ja seurakuntaesittelyjen avulla lisätään ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä yleishyödyllisestä toiminnasta sekä parannetaan heidän mahdollisuuksiaan ohjata asiakkaita ja potilaita yleishyödylliseen toimintaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttöönotto vaatii sen, että hyvinvointialueella tiettyjen asiakasryhmien kanssa työskentelevät henkilöt ovat avainhenkilöiden (esimerkiksi esihenkilöiden tai verkostojen koolle kutsujien) kautta saavutettavissa. Toimintamalli vaatii myös henkilöresurssia sekä hyvinvointialueelta että järjestöistä ja seurakunnista.

Toimintamalli vaatii läsnä, etänä tai hybridinä toteutettavien esittelytilaisuuksien järjestelemistä, esittelyvuorojen ja käytännön toteutuksen sopimista järjestöjen ja seurakuntien edustajien kanssa sekä seuranta- ja arviointitiedon keräämistä toteutetuista esittelytilaisuuksista.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kohdennettuja esittelytilaisuuksia Pohteen ammattilaisille pilotoitiin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toimesta elo-syyskuussa 2023.

Esittelytilaisuuksia järjestettiin alkusyksyn aikana neljä kappaletta. Kaksi tilaisuuksista oli suunnattu lapsiperheiden kanssa työskenteleville, yksi ikäihmisten kanssa työskenteleville ja yksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa työskenteleville. Tilaisuuksien kesto vaihteli 75 minuutista kahteen ja puoleen tuntiin.

Tilaisuuksiin osallistui 272 hyvinvointialueen ammattilaista. 91% esittelyistä palautetta antaneista ammattilaisista koki saaneensa tilaisuudessa oman työnsä kannalta hyödyllistä tietoa.

”Kiitos, tämä tilaisuus oli tarpeellinen, mielenkiintoinen ja tiivis kokonaisuus” (osallistujan palaute 6.9.)

”Esittelyt olivat todella hyviä, informatiivisia ja sopivan tiiviitä.” (osallistujan palaute 27.9.)

Kaikki palautetta antaneet toimintaansa esitelleet järjestötoimijat pitivät järjestötiedon jakamista koordinoidusti ammattilaisille erittäin tärkeänä. 87% järjestötoimijoista koki esittelyn hyödylliseksi oman järjestönsä näkökulmasta.

”tämä oli hyvä ja tärkeä avaus ja tätä pitäisi pitää säännöllisesti esillä” (esittelijän palaute 30.8.)

”Sopiva aika ja selkeästi rakennettu kokonaisuus. Oli mukava ja helppo osallistua.” (esittelijän palaute 27.9.)

Saatujen kokemusten pohjalta esittelytilaisuuksille suunnitellaan jatkoa alkuvuodelle 2024. Tarkoituksena on, että esittelytilaisuudet toistuisivat puolivuosittain.