Kokemusasiantuntijatyön tehtävänkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä

Kokemusasiantuntijoiden tehtävänkuvat on suunniteltu toimintaympäristöihin, joissa toteutetaan asunnottomuuden ehkäisyn ja vähentämisen työtä. Ne havainnollistavat, miten kokemusasiantuntijatyötä hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimintaympäristö **

Kokemusasiantuntijoiden tehtävänkuvia kehitettiin ennaltaehkäisevässä asunnottomuustyössä siinä työyksikössä, jossa kokemusasiantuntijat toimivat.  Tehtävänkuvien kirjaaminen antoi raamit sille, millä tavoilla kokemusasiantuntijat voivat työskennellä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tehtävänkuvia mallinnettiin neljässä toimintaympäristössä: matalan kynnyksen palveluissa (Nuorten Ohjaamo), jalkautuvassa sosiaalityössä (ennaltaehkäisevän päihdetyön H-klinikka), sosiaalipalveluissa (aikuissosiaalityön asumispalvelut) ja kolmannella sektorilla (A-kilta).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tehtävänkuvat on suunnattu asunnottomuutta tai asunnottomuuden uhkaa kokeneille kokemusasiantuntijoille sekä ammattilaisille, jotka toimivat yhteiskehittäjinä. Välillisiä kohderyhmiä ovat muut asunnottomat tai asunnottomuuden uhkaa kokeneet henkilöt, muut kunnat ja kuntatoimijat ja alan järjestöt.

Ratkaisun perusidea **

Tehtävänkuvat selkeyttävät kokemusasiantuntijoiden erilaisia tehtäviä ja yhdenmukaistavat ymmärrystä ja toimintaa sekä tukevat toiminnan leviämistä.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

KOKEMUSASIANTUNTIJAN TEHTÄVIEN MÄÄRITTÄMINEN JA TYÖYHTEISÖN VALMISTAUTUMINEN

Kokemusasiantuntijan tehtävienkuvien kirjaaminen antaa raamit sille, miten kokemusasiantuntijat voivat työskennellä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja tässä tapauksessa erityisesti asunnottomuustyössä. Tehtävänkuvat selventävät, kuka toimii, kenen kanssa, millä osaamisella, velvoitteilla, korvauksella ja ajalla. Sekä kokemusasiantuntijoita että ammattilaisia koulutetaan kokemusasiantuntijuuden käyttöön. Alla kuvatut tehtävänkuvat on laadittu hanketyöntekijän, kokemusasiantuntijoiden ja lähityöntekijän tapaamisten ja työpajapäivien tuloksena sekä hyödyntämällä kokemusasiantuntijoiden tuottamaa materiaalia aiheesta. Prosessia on kuvattu tarkemmin lisätiedoissa ja arviointiliitteessä, joita voi hyödyntää kehittämistyön tukena.

KOKEMUSASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄ: TALONMIES/TILAMESTARI

Matalan kynnyksen palveluissa kokemusasiantuntija toimii tilavastaavana, jonka tehtävänä on kohdata kaikki ovesta tulevat sekä olla paikan apukätenä. Hän tuo toimintaan uusia näkökulmia.

KOKEMUSASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄ: APUSILMÄT

Jalkautuvassa sosiaalityössä kokemusasiantuntijan tehtävänä on toimia ammattilaisen ”apusilminä” ja toimia kulttuuritulkkina työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Kokemusasiantuntija myös kuuntelee asiakkaita ja toimii rohkaisevana esimerkkinä elämänmuutoksen mahdollisuudesta.

KOKEMUSASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄ: TARINANKERTOJA

Sosiaalipalvelujen asumispalveluissa kokemusasiantuntijan tehtävänä on olla ”tarinankertoja” ja ”kiinnittyä asiakkaan tarinaan” omaa kokemustaan hyödyntäen. Kokemusasiantuntija lisää asiakkaiden keskinäistä ja asiakkaiden ja työntekijöiden välistä yhteisymmärrystä. Ammattilaisille hän kertoo asiakkaiden tunnemaisemasta.

KOKEMUSASIANTUNTIJAN TEHTÄVÄ: SILLANRAKENTAJA

Kolmannen sektorin rajapinnassa kokemusasiantuntijan tehtävänä on toimia ”sillanrakentajana”; ymmärtää, kuunnella huolia, saattaa ja ohjata. Kokemusasiantuntija välittää myös tietoa kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden toiminnasta asiakkaille ja työntekijöille.
 

TYÖAIKA JA KORVAUS

Kokemusasiantuntijan kanssa tulee sopia tarkoin työtehtävän kuvan lisäksi työajasta korvauksista (mm. palkka, palkkio, matkakulut ja päivärahat, työtehtävän kesto, säännönmukaisuus) sekä muista etuuksista (mm. työterveyshuolto, työnohjaus, työn opinnollistamminen) ja vastuista kuten vakuutukset, vaitiolovelvollisuus, työn tuki ja ohjaus. Tulee olla selvää, onko kyseessä vertaistoiminta tai toiminta, josta maksetaan työkorvausta, palkkiota tai palkkaa. Kokemusasiantuntija ei välttämättä pysty työskentelemään kokoaikaisesti, joten tulisi olla mahdollisuus työskennellä myös osa-aikaisesti (esim. 50 % työajalla). Tehtävään liittyvän korvauksen ei tule vaikeuttaa etuuksien saamista. Kokemusasiantuntija voi tarvita tukea sosiaaliturvan ja palkkion yhteensovittamiseen sekä verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN TEHTÄVÄNKUVIEN TARVE

Tutkimuksissa tulee esiin, että vertaista on monessa tapauksessa helpompi lähestyä kuin ammattilaista. Tehtävänkuvia tarvitaan, sillä kokemusasiantuntijuus ymmärretään monella tavalla. Toiminnan laajentuessa ja ymmärryksen lisääntyessä toimintaa on hyvä linjata ja tehdä suosituksia erilaisissa toimintaympäristöissä toimimiselle. Tehtävienkuvien kirjaaminen antaa raamit sille, millä tavoilla kokemusasiantuntijat voivat työskennellä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tämä selventää kokemusasiantuntijan työtä työnantajalle ja työyhteisölle (kuka toimii, kenen kanssa, millä osaamisella, velvoitteilla, korvauksella ja ajalla).

KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN TEHTÄVÄNKUVIA KEHITETTIIN VANTAALLA

Vantaalla on toiminut palkattu kokemusasiantuntija perusterveydenhuollossa vakinaisesti. Tarkoituksena oli selvittää mitä kokemusasiantuntijan tehtävänkuva tarkoittaisi sosiaalipalveluissa.

1. Kokemusasiantuntijoiden rekrytointi

Tehtävänkuvia kehitettiin ennaltaehkäisevässä asunnottomuustyössä. Kokemusasiantuntijoiden tehtävänä oli mallintaa työnkuva siinä työyksikössä, jossa he toimivat. Ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön asiakkaat ovat usein esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmien parissa kamppailevia ihmisiä. Jokaisella neljästä kokemusasiantuntijasta oli kokemus asunnottomuudesta sekä jonkinasteinen päihdetausta. Kahdella oli kokemusasiantuntijakoulutusta ja kahdella oli kokemusta vertaisena toimimisesta.

Jokaisella kokemusasiantuntijalla oli soveltuvuus työtehtävään: riittävä halu, kyky ja mahdollisuus toimia kokemusasiantuntijan työssä. Jokainen oli tai oli ollut asiakkaana yksikössä, jossa he työskentelivät. Kokemus toi samaistumisen pinnan vertaisille. Heillä oli kokemusta lähialueen palveluista ja niissä asioinnista ja näin ymmärrystä ja tietoa toiminnan tueksi.

2. Tehtävänkuvien mallinnus ja työyhteisön valmius

Kokemustoimijoiden roolien mallinnus toteutettiin toiminnallisena yhteiskehittämisprosessina osana kokemustoiminnan käytännön toteutusta neljässä toimintaympäristössä: matalan kynnyksen palveluissa (nuorten Ohjaamo), jalkautuvassa sosiaalityössä (ennaltaehkäisevän päihdetyön H-klinikka), sosiaalipalveluissa (aikuissosiaalityön asumispalvelut) ja kolmannella sektorilla (A-kilta).

Kokemusasiantuntijat toimivat ammattilaisten rinnalla osana laajennettua työyhteisöä. Tasaveroinen työskentely kokemusasiantuntijoiden kanssa edellyttää ammattilaisilta vahvaa ammattiidentiteettiä.

Kaupungin työntekijöitä koulutettiin kokemusasiantuntijuudesta seminaarissa, mikä valmensi ammattilaisia vastaanottamaan kokemustoimijoita osaksi työyhteisöä. Kehittämistoimintaan osallistuvissa työyksiköissä käytiin etukäteen dialogia tehtävänkuvista ja kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksista. Osa työyksiköistä oli valmiimpia kuin toiset ja osalle työntekijöistä syntyi projektin myötä ensimmäinen yhteys kokemusasiantuntijuuteen.

Jokaiseen yksikköön nimettiin kokemusasiantuntijan tueksi lähityöntekijä, joka toimi siltana kokemusasiantuntijan ja työyhteisön välillä. Yhteys säilyi vahvana koko työjakson, vaikka noin kuukauden päästä kokemusasiantuntijat olivat saavuttaneet tietynlaisen itsenäisyyden työyksiköissä.

KEHITTÄJÄT

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hankkeessa (ESR 2016–2019) tehtyyn kehittämistyöhön.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeen verkkosivut

Raportti: Kokemusasiantuntijan työnkuvan mallinnus Vantaan kaupungin aikuissosiaalityöhön (pdf)

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

KOKEMUSASIANTUNTIJATYÖN KUVAAMINEN TUKEE OSALLISUUDEN VAHVISTAMISTA

Tehtävänkuvat tukevat kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä ja vakiinnuttamista palveluissa ja näin vahvistavat palveluihin vaikuttamista kokemustiedon pohjalta. Tehtävänkuvat myös vahvistavat kokemusasiantuntijoiden roolia tunnustettuina toimijoina. Tehtävänkuvat tukevat osallisuuden toteutumista myös kokemusasiantuntijoiden työn kautta: ihmisen osallisuutta omassa elämässä – kun ihminen saa tukea omiin asioihinsa vaikuttamiseen ja rohkaistuu eteenpäin; ammattilaisten osallisuutta omassa työssään - , kun asiakkaan kanssa rakentuu luottamuksellinen suhde nopeammin ja he saavat työhönsä välineitä; kokemusasiantuntijoiden osallisuutta tuomalla merkityksellisiä asioita osana paikallista yhteisöä palkkatyön ja merkityksellisten asioiden tekemisen kautta.

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
 

Sokran arvio toimintamallista: Kokemusasiantuntijatyön tehtävänkuvat ehkäisevässä asunnottomuustyössä 30.10.2018

Liitteet