Koordinoidun perhehoidon toimintamalli (ikäihmiset)

Koordinoidun perhehoidon toimintamalli kuvaa miten ikäihmisten perhehoito sosiaalipalvelumuotona käytännössä järjestetään asiakkaan, omaisten, perhehoitajan ja palveluohjauksen näkökulmasta.

Toimintaympäristö **

Ikäihmisten koordinoidulla perhehoidon toimintamallilla voidaan todeta olevan yhteiskunnallisia, taloudellisia, sosiaalisia, ekologisia ja ennen kaikkea asiakaskunnalleen inhimillisiä vaikutuksia tarjoamalla ikäihmisille turvallisen kodin ja perheyhteisön. Lisäksi perhehoito mahdollistaa perhehoitajille elinkeinon ja  parantaen alueen työllisyyttä ja elinvoimaisuutta hyödyntämällä olemassa olevia tiloja ja fasiliteetteja.  Perhehoito auttaa osaltaan kuntia vastaamaan sosiaalihuoltolain asettamaan velvoitteeseen. Perhehoito on sisällöllisesti ja perustaltaan tarkkaan määritelty perhehoitolaissa (263720.3.2015) . Perhehoidon vahvimmat laatukriteerit määrittyvät taloudellisuuden ja inhimillisyyden näkökulmista. Nämä tulevat korostuneesti näkyviin perhehoidon ekologisissa, yhteiskunnallis-sosiaalisissa ja kestävän kehityksen arvoissa. Koordinoidun perhehoidon toimintamallin tarkoitus on taata  toimiva ja tasalaatuinen perhehoidon toteutuminen eri alueilla.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikäihmisten palveluvalikkoon tarvitaan erilaisia joustavia asumisen vaihtoehtoja kotona asumisen tukemiseksi. Perhehoidolla pystytään tukemaan ikäihmisen arjessa selviytymistä inhimillisesti joko perhehoitajan kodissa tai perhehoidon asiakkaan omassa kodissa. Koordinoidulla perhehoidon toimintamallilla turvataan ikäihmiselle oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut perhehoidon palvelut sekä varmistetaan perhehoitajan tuki ja perhehoidon laadun kehitys.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Koordinoidulla perhehoidon mallilla pystytään vastaamaan laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti mm. kuntien ikääntyvän väestön kotona asumisen tarpeisiin.

Ikääntyvien palveluiden asiakkaalle tulee lisää vaihtoehtoja palveluvalikkoon ja perhehoito tarjoaa kevyempiä omatoimisuutta tukevia palveluja ja näin siirtää raskaampien palvelujen tarvetta. Perhehoito tarjoaa tuetun ja aktiivisen ympäristön, jossa voidaan vastata ikääntyneen yksilöllisiin tarpeisiin, sekä tukea yksinäisten ikäihmisten kotona selviytymistä.

Koordinoidun mallin avulla varmistetaan omaishoidettaville mielekkäitä ja turvallisia paikkoja omaishoitajien vapaiden ajaksi. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Riitta Gröhn (Siun sote), ikäihmisten perhehoidon palvelukoordinaattori ja lisäksi toimii tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa Siun soten perhehoidon kehittäjänä.

Sarianna Maaranen (Essote) omais- ja perhehoidon koordinaattori, vastannut perhehoidon kehittämisestä, koordinoinnista ja valmennuksista Essoten alueella vuodesta 2017.

Sanna Kosonen (Kiteen Ev.Kansanopisto) Perhehoidon koulutuksen ja tuen koordinaattori, toiminut kouluttajana ja perhehoidon kehittäjänä vuodesta 2010.

Varpu Hämäläinen ( Savon Ammattiopisto) Lehtori ja perhehoidon kouluttaja

Tiina Seppänen ( Sosteri) Palvelupäällikkö ikäihmisten palveluohjaus, toiminut perhehoidon kehittäjänä vuodesta 2017.

MInna Valtonen (Eksote) Perhehoidon koordinaattori

Aija Paakkunainen, (Kiteen Ev.Kansanopisto) Perhehoidon kouluttaja ja työnohjaaja.

Tavoiteltu muutos

Koordinoidun perhehoidon toimintamallin hyötyjen näkyväksi tekeminen.

Toteutussuunnitelma

Alueittein välinen yhteistyö sekä tiedon ja osaamisen jakaminen.

Ratkaisun perusidea **

Koordinoidun perhehoidon toimintamalli

ASIAKKAAKSI HAKEUTUMINEN

Asiakas/ omainen  ottaa yhteyttä palveluohjaajaan tai perhehoidon koordinaattoriin:

 • Hakemus perhehoitoon -lomakkeen täyttö
 • Pyyntö perhehoidon selvittämiseksi voi tulla myös muiden ammattilaisten kautta esim. kotihoito/ kotikuntoutus/ sosiaalityö
 • Palveluohjaaja toteaa perhehoidon tarpeen: palvelutarpeen arviointi etupainotteisesti perhehoito ennen palveluasumisen tarvetta.
 • Palveluohjaaja  saa perhehoidon koordinaattorilta tiedon perhekodeista / perhehoitajista
 • Perhehoitaja tutustuu hakemukseen: arvioi asiakkaan sopivuutta omaan perhekotiin.

 

YHTEYDENOTTO ASIAKKAASEEN

 • Palveluohjaaja ilmoittaa asiakkaalle perhehoitopaikan tai kiertävän perhehoitajan.

 

TUTUSTUMINEN PERHEHOITOON

 

 • Asiakas käy tutustumassa perhekotiin ennen perhehoidon käynnistymistä TAI kiertävä perhehoitaja käy asiakkaan kotona tutustumiskäynnillä yhdessä palveluohjaajan kanssa
 • Palveluohjaaja tai perhehoidon koordinaattori antaa tiedot perhehoidon käytännöistä asiakkaalle (Perhehoidon sääntökirja / toimntaohje)
 • Perhehoitaja: Lopullinen räätälöinti perhehoidon sopivuudesta asiakkaalle
 •  

TOIMEKSIANTOSOPIMUS/ASIAKASSUUNNITELMA

 • Asiakas osallistuu asiakassuunnitelman tekoon.
 • Palveluohjaaja valmistelee asiakassuunnitelman sekä järjestää muut palvelut perhehoitoon (esim. kotihoito)
 • Perhehoidon koordinaattori valmistelee toimeksiantosopimuksen  perhehoidosta
 • Perhehoitaja saa asiakassuunnitelman tiedoksi.
 • Kotihoito saa tiedon, mikäli asiakassuunnitelmassa säännölliset kotihoidon käynnit.
 • Perhehoitaja saa tiedon alueen kotihoidon yhteyshenkilöstä

 

TIEDOT PERHEHOITAJALLE

 • Asiakas ja omainen antavat tarvittavat tiedot sen hetken tilanteesta
 • Palveluohjaaja/koithoidon työntekijä antaa hoivaan liittyvät (kuten lääkitys/dg) ajantasaiset tiedot perhehoitajalle

 

PERHEHOITO KÄYNNISTYY

 • Asiakas siirtyy perhehoitoon tai kiertävä perhehoitaja aloittaa käynnit asiakkaan kotona.
 • Perhehoitaja aloittaa työnsä: antaa hyvää asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa perhehoitoa.
 • Palveluohjaaja ilmoittaa tarvittaessa kotihoitoon perhehoidon käynnistymisestä 
 •  

PERHEHOITAJAN TUKI

 • Perhehoidon koordinaattori / palveluohjaaja /omatyöntekijä on tavoitettavissa ja perhehoitajien tukena, jos asiakkaan tilanteessa/voinnissa tapahtuu muutos.
 • Tarvittava lisäkoulutus perhehoitajille ja palveluohjaajille (/ammattilaisille)
 • Vertaistuen, mentoroinnin tai tarvittavan työnohjauksen järjestäminen
 • Perhehoitajien ohjaaminen hyvinvointi -ja terveystarkastuksiin
 •  Uusien perhehoitajien kouluttaminen tai ennakkovalmennukseen ohjaaminen
 • Sijaisten järjestäminen
 • Perhehoitaja vertaisohjaajana tai mentorina muille perhehoitajille (koulutus vaaditaan)
 • Kotihoito: Hoidollinen tuki perhehoitajalle.

 

MUUTOKSET/VALVONTA

 • Asiakas /omainen tai perhehoitaja on velvollinen ilmoittamaan voinnin muutoksista.
 • Kaikki tahot ovat vastuussa ilmoittaa perhehoidossa tapahtuneista epäkohdista perhehoidon koordinaattorille / palveluohjaajalle
 • Perhehoidon koordinaattori vastaa perhekotien valvonnasta yhdessä sijoittajakunnan kanssa ja omavalvontasuunnitelman päivittämisestä.

 

PERHEHOIDON PÄÄTTYMINEN                   

 • Asiakkaan voinnin muutoksen tai kuoleman johdosta, perhehoitajasta johtuvista syistä tai perhehoidossa tapahtuneista epäkohdista johtuen.
 • Perhehoito päätetään hallitusti yhteistyössä perhehoidon koordinaattorin/palveluohjaajan ja perhehoitajan sekä asiakkaan/hänen läheistensä kanssa
 • Palveluohjaaja huolehtii asiakkaan tarpeiden, tuen tai palvelujen tarpeen arviointista perhehoidon päättyessä
 • Tarvittaessa toimeksiantosopimuksen irtisanomisilmoitus yhteistyössä koordinaattorin kanssa perhehoitajalle
 • Perhehoitaja: Toimeksiantosopimus päättyy perhehoidon sääntökirjan/ toimintaohjeen ohjeistuksen mukaisesti
 • Kotihoito saa tiedon perhehoidon päättymisestä
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Perhehoidon kehittämisen edellytyksenä on alueen tahtotila käynnistää ja luoda vahva perusta perhehoidolle.  Perhehoidon käynnistäminen vaatii alueen sote-johdon tuen. Tämän lisäksi tarvitaan viralliset päätökset ja riittävä budjetti toiminnalle.

Alueelle kootaan tiimi, joka perehdytetään ja täten ymmärtää perhehoidon ideologian ja arvon sekä pystyy viemään perhehoidon osaksi ikäihmisten palvelurakenteita. Tiimin jäsenet koulutetaan perhehoidon kouluttajiksi jolloin saa tarvittavat pohjatiedot koko perhehoidon prosessista. Alueen perhehoidon prosessiin kuuluu uusien perhehoitajien rekrytoiminen , valmentaminen ja tukeminen sekä asiakasohjaus.

Perhehoitoliiton järjestämiä  koulutuksia on hyvä hyödyntää toiminnassa. Toimijoiden tulee huolehtia, että  palveluohjaus ja kotihoito saavat hyvät pohjatiedot perhehoidosta ja osaavat ohjata perhehoitoon sopivia asiakkaita.                     

Aloitusvaiheessa on hyvä ottaa käyttöön koordinoitu perhehoidon malli ja palkata perhehoidon koordinaattori, tällöin saadaan perhehoidon kehittyessä asiat sujumaan kaikkien osapuolten kannalta hyvin. Lisätyövoimaa tarvitaan siinä vaiheessa, kun perhekotien ja kiertävien perhehoitajien määrä kasvaa, koska perhehoitajien tukeminen heidän tehtävässään on elintärkeää.

Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa malli toimii siten, että Siun soten perhehoidon palvelukoordinaattori tai palveluohjaaja  huolehtii perhehoidon asiakkaiden ja käytännön asioiden hoitamisesta sekä valvonnasta. Kiteen Evankelinen kansanopisto perhehoitajien valmennuksista ja kouluttamisesta. Perhehoitajien tarvitsema tuki suunnitellaan ja hoidetaan yhteistyössä Siun soten ja opiston kanssa.

Etelä-Savossa perhehoidon koordinaattori huolehtii perhehoitajien valmentamisesta ja tuen järjestämisestä sekä valvonnasta sekä tarvittaessa asiakasohjauksesta. Palveluohjaajat huolehtivat perhehoidon asiakkaiden ja käytännön asioiden hoitamisesta.

Perhehoidon koordinaattori on perhehoitajien tukena perhekotien perustamisessa ja käynnistämisessä.

Perhehoidon koordinaattori osallistuu säännöllisesti palveluohjauksen palavereihin ja tuo esille perhehoidon mahdollisuudet ikäihmisten palveluissa sekä tiedottaa kotihoitoa ja palveluohjausta ajankohtaisista perhehoitoon liittyvistä asioista esimerkiksi uudet perhekodit/ kiertävät perhehoitajat .

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vinkkejä toimintamallin käynnistämisessä ja soveltamisessa antavat:

Sanna Kosonen PerhEke-hanke (perhehoito elinkeinona) perhehoidon koulutuksen ja tuen koordinaattori Kiteen Ev. Kansanopisto:  sanna.kosonen@kiteenkansanopisto.fi p. 040 577 1779

Sarianna Maaranen Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky. omais- ja perhehoidon koordinaattori: sarianna.maaranen@essote.fi p. 040 359 7210