Kotihoidon asiakkaan kokonaiskuvan seuraaminen Gillien eNERO-sovelluksella

Gillien eNERO-sovellus kokoaa kotihoidon asiakkaan tiedot eri järjestelmistä ja tekee tekoälyn avulla herätteitä asiakkaan voinnin muutoksesta. Hoitajat näkevät asiakkaan kokonaistilanteen yhdestä paikasta helposti luettavassa muodossa.

Toimintaympäristö **

Tavoitteenamme on helpottaa sekä nopeuttaa hoitajien tekemää työtä ja tarjota asiakkaalle laadukasta hoitotyötä. Yhtenä tärkeänä osana tätä prosessia on tuottaa tietoa helposti hoitajan saataville. Gillie IO jota täällä Etelä-Karjalassa kutsutaan nimellä eNERO, on sovellus, joka kasaa kaiken asiakastiedon yhteen paikkaan. Näin hoitajat näkevät yhdestä paikasta kaiken asiakasta koskettavan hoitotiedon ja saavat tekoälyn nostamia herätteitä asiakkaan voinnin muutoksista. Kotihoidossa on ollut jo pidempään resurssi pulaa ja tällä tavalla ollaan voitu tuoda nopeasti saavutettavan kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta uudelle hoitajalle.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Aikaisemmin hoitajien täytyi hakea asiakasta koskevaa tietoa useasta eri paikasta. Nyt Gillien eNERO sovelluksen avulla saamme keskitettyä tiedot yhteen paikkaan helposti luettavaksi.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Hoitajien työssä joutui aikaisemmin hakemaan tietoa useasta eri lähteestä ja kasaamaan mittaustuloksia paperille jotta pystyi hahmottamaan asiakkaan kokonaiskuvaa pidemmän aikajakson ajalta. Nyt hoitajat saavat kaiken tarvittavan tiedon yhdestä sovelluksesta jota tekoäly analysoi hoitajille valmiiksi. Näin hoitajien työ nopeutuu ja tekoäly nostaa yhden hoitajan näkyville kaikkien hoitajien tekemän työn, enää ei jää tieto saamatta kiireen ja unohdusten takia.

Asiakkaan hoito ja kotona selviytyminen paranevat sekä tekoälyn nostamien herätteiden ansiosta pystymme aikaisempaa nopeammin puuttumaan asiakkaan voinnin muutoksiin. Tekoäly ennustaa tulevaa ja tämän ansioista pystymme ehkäisemään ennalta esimerkiksi asiakkaan kaatumisia sekä päivystykseen/ensiapuun joutumista.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kotihoidon teknologiaa koordinoivan yksikön kehittäjistä koostuva porukka, yhdessä Gillien kehittäjien kanssa on räätälöinyt meidän tarpeisiin olevan kokonaisuuden. Tätä on lähdetty yhdessä ensin kahden kotihoitoalueen kanssa testaamaan, tarkoituksena löytää järjestelmässä esiintyviä virheitä. Näin saamme kehitettyä yhteistyöllä hyvän ja toimivan järjestelmän joka palvelee hoitajia heidän työssään.

Kehitystyön valmistuttua aloitimme jalkautuksen kaikille kotihoitoalueille ja koulutimme koko EKSOTEn kotihoidon henkilökunnan käyttämään eNEROa osana hoitotyötä. Alku kehityksen avulla saimme suoraan toimivan järjestelmän kaikkien käyttöön eikä silloin enää järjestelmässä esiinny virheitä tai toimintahäiriöitä. Käyttöönotto on ollut näin sujuvaa ja tehokasta kaikille kotihoitoalueille.

Tärkeänä osana kehitystyötä on siis EKSOTEn kotihoitoalueiden Lappeenranta-itäinen ja Lappeenranta-Joutseno kotihoitojen henkilökunta, joiden avulla järjestelmä on saatu sellaiseen muotoon että se toimii hoitajia työssään hyvin tukevana osana.

Tavoiteltu muutos

Hoitajien työkiire helpottuu tiedonkeruun osalta ja koneilla istuttava aika lyhenee, lisäksi tavoite saada tieto myös käytettäväksi kentällä työskenneltäessä hoitajien puhelimien kautta.

Asiakkaiden hoitolaatu paranee ja pystymme entistä paremmin sekä nopeammin ennaltaehkäisemään voinnin muutoksia huonompaan suuntaan.

Entistä paremman ennaltaehkäisevän hoitotyön ansiosta syntyy myös kustannus säästöjä, kun vältymme turhilta sairaalareissuilta jotka olivat ennalta ehkäistävissä oikean tiedon avulla.

Muutoksen mittaaminen

Järjestelmä tuottaa paljon erilaisia tilastoja, joita voidaan käyttää tiedolla johtamisen työkaluina.

Tilastoista nähdään käyttöastetta ja huoliherätteiden aiheuttamia reagointeja.

Toteutussuunnitelma

Hoitajien koulutus on keskiössä tässä suunnitelmassa. Jokaisen kotihoidon henkilökunta koulutetaan tiimeittäin, jotta koulutus kohtaa mahdollisimman monen hoitajan.

Yhteiskehittämistä tehdään aktiivisesti Gillie IOn osaajien kanssa.

Tiedottaminen muutoksista keskitetysti kaikille Etelä-Karjalan viidelletoista kotihoidon alueelle tukikäyttäjien avulla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Järjestelmä ei suoraan näy mitenkään kotihoidon asiakkaille. Järjestelmä kasaa ja analysoi jo käytettävissä olevan potilastietojärjestelmän tietoa, jota kotihoidon henkilökunta hyödyntää uudella tavalla.

eNERO on siis tekoälyn valvoma ja tietoa käsittelevä tietoallas joka palvelee hoitajia hoitotyön suunnittelussa.

Kotihoidon asiakkaat saavat näin parempaa hoitoa ja hoivaa, kun heitä koskettava tieto on kasattu helposti luettavaan muotoon yhteen ja samaan paikaan.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Tärkeänä osakokonaisuutena kehitämme samaan aikaan Gillien kanssa uusia komponentteja osaksi eNEROa, näitä ovat laiterekisteri, joka on luotu omasta tarpeesta sekä lääkepoikkeamien, joka on ollut aiemmin muualla käytössä.

Ratkaisun testaaminen

Järjestelmää testattiin ensin kahdella kotihoidon alueella, jossa samalla muodostettiin toimivaa toimintamallia järjestelmän käyttöä varten.

Vasta tämän jälkeen koko kotihoidon käyttöönottoa alettiin edistämään.

Kokeilun tavoitteet

Tavoitteenamme on tavoittaa kotihoidon hoitajat ja avata silmät uudelle tavalle ajatella kotihoidon tiedonkäsittelyä. Tiedostamme, että tämä on uuden alku ja uuden oppiminen osaksi työtapoja on pitkä tie.

Koska tekoäly ei saa asiakkaasta tietoa ellei hoitaja ole tietoa laadukkaasti kirjannut, on kirjaamisen laadukkuutta tuotu taas uudelleen esille. Tavoitteena on tuoda tietämystä kirjaamisen tärkeydestä.

Tavoitteena on, että kotihoidon asiakkaan hoidon laatu pysyisi hyvänä, hoitaja resurssi haasteiden aikana.

 

Kokeilussa opittua

Koetaan, että asteittainen käyttöönotto oli hyvä ratkaisu. Ensin kahdella alueella ja näillä alueilla muodostetut toimintamallit ja järjestelmän toiminta Etelä-Karjalan kotihoidon tarpeita vastaavaksi.

Koulutus olisi hyvä aloittaa ensin esihenkilöiden koulutuksesta ja informoinnista, jotta heillä olisi alusta asti henkilökuntaa kannustava asenne.

Koulutus on hyvä järjestää niin, että hoitajat pääsevät saman tien tietokoneille kokeilemaan järjestelmää ja ohjatusti etenemään vaihe vaiheelta. Tämä poistaa pelkoja järjestelmää kohtaan.

Ratkaisun perusidea **

Tavoite kehittää teknisin ratkaisuin kotihoidon työtä niin että asiakkaiden hoidon laatu paranee ja hoitajine tiedon saanti helpottuu. Tähän ratkaisuna on tekoälyn valvoma ja tietoa käsittelevä Gillien eNERO tietoallas. 

Kaikki kotihoidon asiakasta koskeva tieto kasataan yhteen ja samaan paikaan helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Hoitajat saavat tietoa asiakkaan voinnin muutoksista ja asiakkaan hoidon laatu paranee.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutus: Järjestelmän oppiminen vie hoitajilta tunnista kolmeen.

Vaatii ihmisen/ihmisiä, jotka ovat vastuussa järjestelmän toiminnasta ja organisoinnista. Tämän lisäksi jokaisella järjestelmää käyttävällä alueella on hyvä olla oma vastuukäyttäjä, joka opastaa ja tiedottaa oman alueensa hoitajia.

Tiivisyhteistyö järjestelmän toimittajan kanssa, jotta järjestelmä saadaan hiottua organisaation tarpeita vastaavaksi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koulutus olisi hyvä aloittaa ensin esihenkilöiden koulutuksesta ja informoinnista, jotta heillä olisi alusta asti henkilökuntaa kannustava asenne.

Koulutus on hyvä järjestää niin, että hoitajat pääsevät samantien tietokoneille kokeilemaan järjestelmää ja ohjatusti etenemään vaihe vaiheelta. Tämä poistaa pelkoja järjestelmää kohtaan. Tukikäyttäjä verkoston luominen kotihoidon alueille takaa tiedon esteettömän siirtymisen kaikille hoitajille käytöntueksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Henkilökunnalle tehdyn Webrobol kyselyn mukaan hoitajat kokivat, että saivat hyvän sekä onnistuneen koulutuksen joka on pidetty oikeaan aikaan käyttöönottoa ajatellen. Vastaajat toivoivat kuitenkin vielä lisää koulutusta aiheesta ja kokivat että eivät ole saaneet niin paljon apua tukikäyttäjiltä kuin olisivat tarvinneet.  Järjestelmän toimintamalli oli lähes kaikille vastaajille selkeä ja he kokivat löytävänsä sieltä helposti tietoa sekä pystyivät hyödyntämään sitä. Vastaajat kokivat, että asiakkaan hoito ja turvallisuus on parantunut järjestelmän käyttöönoton myötä.

Järjestelmä koetaan hyödylliseksi heti koulutustilanteessa.

Järjestelmän käyttö ja siitä koettu hyöty on noussut koko kuluneen vuoden ajan. Kaikista syntyneistä huoliherätteistä aiheuttaa toimenpiteitä tällä hetkellä noin 30%.