Kotihoidon asiakkaiden käyttämien teknisten apuvälineiden tiedot siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmästä Gillien tietoaltaaseen. Organisaatio ja hoitohenkilökunta näkevät kokonaiskuvan asiakkaiden laitteista myös aluetasolla.

Toimintaympäristö **

Uusi tekninen toimintamalli laiterekisterin toteutuksessa ja ylläpitämisessä vaikuttaa kaikkien kotihoidon asiakkaiden kotiympäristön turvallisuuteen ja asiakkaan kotona selviytymisen tukemiseen. Järjestelmän kautta hoitajat saavat nopeasti ajantasaisen tiedon siitä mitä apuvälineitä asiakkaalla on käytössä, kun mietitään, miten pystymme vielä tukemaan ja auttamaan asiakasta kotona asumisessa. Organisaation näkökulmasta laitteiden hallinta helpottuu, jolloin hävikkiä olisi mahdollisimman vähän. Tulevaisuudessa olisi tahtotila nähdä tältä alustalta myös kaikki kuntoutuksen apuvälineet sekä nähdä teknisten apuvälineiden tilan.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hoitajat ovat joutuneet nyt hakemaan tiedon siitä, mitä apuvälineitä asiakkaalla on käytössä potilastietojärjestelmän kautta.

Asiakkaiden kaikki tiedot halutaan nostaa näkyviin yhteen ja samaan paikkaan, joka on Gillien tietojärjestelmä. Nyt uuden laiterekisterin rakentamisen myötä myös tämä tieto on saatavilla Gillien järjestelmästä, mistä hoitajat katsovat myös asiakkaan kokonaistilanteen hoidollisessa näkökulmassa.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakkaan tiedot on on jakautunut moneen eri lähteeseen ja tämä vaikeuttaa työtä niin kotihoidon hoitajan näkökulmasta kuin laitteita organisoivan tahon näkökulmasta. Tarkoituksena on ollut kehittää alusta, jossa teknisten apuvälineiden tieto on asiakastasolla sekä tiimitasolla. Laiterekisteri saadaan näkyviin helposti samaan käyttöjärjestelmään, mistä tarkastellaan asiakkaiden voinnin muutoksia. Gillien pohjalla oleva automaattisesti kirjautuva laiterekisteri poistaa tarpeen erillisistä manuaalisesti ylläpidettävistä laiterekistereitä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittämisessä on ollut aktiivisesti mukana Eksoten kotihoidon teknologiatiimi, Eksoten asiantuntijasairaanhoitaja sekä Gillie yrityksenä. Kaikkia toimijoita on innostanut toimintaan nähty tarve valmiille tuotteelle. 

Tavoiteltu muutos

Asiakkaiden kotona asumisen turvallisuutta ja hoidon laatua saadaan parannettua, kun hoitajilla helposti saatavilla tieto siitä, mitä teknisiä apuvälineitä asiakkaalla on käytössä. Hoitajien tiedonsaanti paranee ja nopeutuu. Organisaation tahtotilana on ollut ajantasainen automaattisesti täyttyvä laitelistaus, jonka avulla laitteiden organisointi helpottuu.

Toteutussuunnitelma

Toteutuksessa on käytetty yhteiskehittämisen työkaluja. Substanssin osaamista on yhdistetty tekniseen osaamiseen erilaisten palaverien ja sähköpostien avulla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Uusi järjestelmä kerää kaikkien kotihoidon asiakkaiden ja tukipalveluasiakkaiden tekniset apuvälinetiedot hoitajien käyttöön.

Järjestelmä ei näy suoraan asiakkaille mitenkään, vaan on tarkoitettu ainoastaan hoitohenkilöstön ja organisoivan tahon työn helpottamiseksi ja tiedonsaannin parantamiseksi.

Ratkaisun testaaminen

Suunnittelun aloittaminen keväällä -22

Yhteistyökehittämisen aikaa kesä-syksy -22

Käyttöönotto Marraskuu -22

Tiedottaminen ja hoitajien koulutus alkaa marraskuussa -22

Ratkaisun perusidea **

Halutaan kotihoidon tueksi automaattisesti päivittyvä laiterekisteri, joka on aina ajan tasalla. Laiteluettelosta hoitaja voi tarkistaa asiakkaan kotona asumista tukevat tekniset apuvälineet silloin, kun asiakkaan tarvetta kartoitetaan. Toisaalta voidaan arvioida kotihoidon alueittain, mitä teknisiä apuvälineitä on. Esimerkiksi käytännöstä; 3G kaatuu jollain alueella, järjestelmästä pystytään helposti hakemaan asiakkaat, joita häiriötilanne koskee.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Laiterekisterin ympärille rakennettu toimintamalli on osa jo käytössä olevaa toimintamallia ja järjestelmää. Laiterekisterin käyttöönotto menee tiedottamalla esihenkilöille ja vastuukäyttäjille, jotka yhteistyössä huolehtivat järjestelmän uuden ominaisuuden käyttöönotosta yksiköissään omana toimintanaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tiedottaminen ja kouluttaminen tulisi aloittaa esihenkilöistä, jotta saadaan johto aktiivisesti mukaan uuden ominaisuuden käyttöönottoon. Johdon asenteella on tärkeä vaikutus ominaisuuden käyttöön. 

Uusien teknologisten laiteratkaisuiden kilpailutusvaiheessa tulisi sopia tahtotilasta uusiin integraatioihin uusien ratkaisuiden varalta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hoitajien ja teknisiä apuvälineitä organisoivien henkilöiden käytössä on nyt täysin uudenlaista tietoa kokonaisuutena, jota ei ole aiemmin ollut lainkaan saatavilla.

Odottamattomana seurauksena on tullut ilmi, että organisaation sisällä on tahoja, jotka tarvitsisivat saman tiedon käyttöönsä työnsä tehostamiseksi ja helpottamiseksi. Tämä luo tarvetta tekoälyaltaan laajemmalle käytölle ja uusille käyttäjätunnus-ryhmille, rajattuun tiedon saantiin.