Kotisirkus – sosiaalista sirkusta ikääntyneille television ja lähiohjauksen välityksellä

Kotisirkus tukee ikääntyneiden osallistumista kulttuuritoimintaan kodissaan ja lähialueilla.

Sosiaalisessa sirkuksessa yhdistyy taidetoiminta ja luova liikkuminen. Sirkus tuo iloa, herättelee luovuutta ja aktivoi toimintakykyä. 

Kotisirkus hyödyntää ikäteknologiaa.

Toimintaympäristö **

Kehitämme laadukasta etä- ja lähiopetuksena toteutettavaa sosiaaliseen sirkukseen perustuvaa kulttuurikuntoutusta, jossa ikääntyvien mielen hyvinvoinnin tukeminen yhdistyy toimintakykykuntoutukseen.

Toiminnalla on kolme päätavoitetta: 

1 vahvistaa ikääntyvien henkistä ja fyysistä hyvinvointia,

2 tukea osallisuutta ja

3 lisätä vuorovaikutusta.

Haluamme myös lisätä sosiaalisen sirkuksen tunnettuutta ikääntyvien kulttuuri- ja liikuntatoiminnan muotona.

Toteutussuunnitelma

Menetelmämme on sosiaalinen sirkus, jossa yhdistyy luovuus ja liikunta. Sirkus sopii toimintakyvyltään erilaisille ihmisille. Otamme huomioon liikkuvuusrajoitteet ja kuntouttavan vanhuspalvelun turvallisuus- ja tavoitteellisuusvaatimukset. Sovellamme harjoitteita osallistujien tarpeiden mukaan, madaltaen tai nostaen haastetasoa kullekin sopivaksi.

Opetuksessa sovelletaan eri sirkuslajeja: jongleeraus, sirkusvälineet, tasapainoilu, klovneria,
akrobatia. Hyödynnämme draamaa, tanssia, musiikkia ja ilmaisutaitoa.

Osallistujat kokeilevat uutta, liikkuvat tavallista enemmän ja tekevät fyysisiä asioita huomaamattaan. Jongleeraus aktivoi liikuttamaan raajoja sekä heittämään, ottamaan kiinni ja kannattelemaan eri välineitä. Sirkuksessa myös leikitään ja huolletaan kehoa. Keho vahvistuu, mikä tukee toimintakykyä
arjessa. Toimintakyvyn keskeinen elementti on tasapaino, jota harjoitamme esimerkiksi kodin
esineiden avulla. Teetämme myös muistia, koordinaatiota ja kehonhallintaa tukevia harjoitteita.
Sirkukseen kuuluu ilo ja nauru. Osallistujat kokevat hauskoja hetkiä naamioituessaan erilaisiksi
hahmoiksi ja tehdessään klovneriaharjoitteita. Tuemme vuorovaikutusta esimerkiksi ryhmän
yhteisen jongleeraushaasteen kautta. Yhteiset onnistumiset ovat voimauttavia ja yhteisöllisiä
kokemuksia. Osallistujia ohjataan aktiiviseen osallisuuteen myös opetuksen sisällön suhteen.
Heidän toiveitaan kuunnellaan ja ne otetaan huomioon suunnittelussa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntyneet toivovat lisää mielekästä tekemistä arkeen.

Yli 75 v. naisista vain 9 % ja miehistä 15 % kokee arkensa erittäin mielenkiintoiseksi, vaikka se on edellytys fyysiselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Ikääntyneillä on erityisiä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä haasteita (sairaudet, läheisten kuolemat, muistiongelmat, toimintakyky), jotka vaikuttavat mielekkyyden kokemuksiin ja kulttuuripalveluihin osallistumiseen.

Kiinnostus kulttuuriin kuitenkin säilyy olosuhteiden muuttuessakin. Senioritoiminnan järjestäjiltä esiin tulleita toiveita ovat olleet erityisesti tasapainon harjoittelu ja näkyväksi tuleminen. 

Koronapandemia on vaikuttanut valtavasti ikääntyneiden elämään. Liikkumis- ja sosiaaliset rajoitukset ovat passivoineet ja heikentäneet ikääntyneiden henkistä ja fyysistä toimintakykyä. Sukulaisten ja ystävien tapaaminen sekä harrastuksiin ja muihin aktiviteetteihin osallistuminen ovat vaikeutuneet tai jopa loppuneet täysin. 

Taidetta ja liikuntaa sisältävällä ryhmätoiminnalla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ikääntyneiden terveyteen, omatoimisuuteen ja palveluiden käyttöön, kun osallistujien omat tavoitteet ja toiveet otetaan huomioon. Toimintakykyä ylläpitävälle ja kotona asumisen mahdollistavalle toiminnalle on tarvetta paitsi inhimillisestä myös taloudellisesta näkökulmasta. Säännöllinen ryhmätoiminta voi parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia niin, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttökustannukset laskevat esimerkiksi sairaanhoidon tarpeen osalta.

Yksi ennenaikaisesti laitostuva vanhus maksaa kunnalle keskimäärin 60 000 euroa vuodessa.

Ratkaisun perusidea **

Järjestämme hankkeessa ikääntyneille maksutonta matalan kynnyksen sosiaalisen sirkuksen taide- ja liikuntatoimintaa, joka virkistää, lieventää ikääntymisen ja koronan tuomia haasteita sekä rikastuttaa elämää. Kehitämme kulttuurikuntoutusta yhdessä kumppaniorganisaatioiden vanhustyön ammattilaisten kanssa. Toiminnalle on erityisesti tarvetta nyt, kun koronapandemia on heikentänyt ikääntyneiden elämänlaatua.

Ikääntyneiden sirkustoiminnalla on todennettuja hyvinvointivaikutuksia:
- ihmiskontaktien lisääntyminen ja yhteisöllisyys
- mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen
- itsemääräämisoikeus ja arvostuksen kokeminen: nähdyksi ja kuulluksi tuleminen
- fyysisen toiminnallisuuden lisääntyminen ja omien taitojen kehittäminen
- ilon löytäminen
- uusien näkökulmien tarjoaminen kulttuuriseen vanhustyöhön

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sirkus Magenta on työskennellyt toimintakyvyltään hyvin monimuotoisten ikääntyneiden
kanssa. Ryhmissä on ollut mukana mm. muistisairaita ja liikuntarajoitteisia.

2015 pilotoimme ikääntyneille suunnatun “Ihan hyvä elämä” -esitys- ja -työpajakokonaisuuden yhteistyössä Cirko - uuden sirkuksen keskuksen ja Kinaporin palvelukeskuksen kanssa.

2016–2019 toteutimme valtakunnallisessa “Kohtaamisia”-hankkeessa yhteistä sirkustoimintaa ikääntyneille ja turvapaikanhakijoille palvelutaloissa ja vastaanottokeskuksissa Suomen kulttuurirahaston tuella. Koulutimme palvelutalojen ja vastaanottokeskusten henkilökuntaa sosiaalisen sirkuksen menetelmästä.

Tulokset hankkeista olivat hyvin positiivisia.

Koti TV on maailman ensimmäinen geriatriapalvelu televisiossa, joka on toimintakuukautensa aikana saavuttanut jo tuhansia katsojia. Se tarjoaa ikäihmisille fysioterapeuttista etäkuntoutusta, passiivisuutta purkavaa päiväviriketoimintaa, yksinäisyyttä lievittävää sosiaalistamispalvelua sekä vanhuspalvelutiedotusta. Seitsemän eri sairaanhoitopiiriä on hankkinut Koti TV:n kanavapalvelut alueelleen. Koti TV:n palvelun sisältöä tuottavat eri vanhustyön ammattilaiset, kuten geriatriaan erikoistunut fysioterapeutti. Kanava on aloittamassa kulttuurikuntoutuksen, jonka osana sirkustoiminta olisi.

Esimerkiksi Laajasalon ja Roihuvuoren palvelukeskusten ydintoimintaa on löytää ja tukea kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia. Palvelukeskukset tarjoavat ohjausta, neuvontaa, vertaistukea sekä
harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa. Ne tekevät alueella aktiivista verkostotyötä (mm. Naapuruuspiirit), jotka vahvistavat ikääntyneiden osallisuutta ja toimijuutta. Laajasalossa toimii myös kulttuuriohjaaja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

TÄHÄN VERTAISILLE JAETTAVAA JA SOTE-PUOLEN PÄÄTTÄJILLE.

Riskit ja niiden hallinta 

RISKI 1: Riskinä on, että toivottuja hyvinvointivaikutuksia ei synny ollenkaan tai riittävästi, tai että toiminnasta seuraa epätoivottuja ja ristiriitaisia vaikutuksia. Toimintakyvyltään vaihtelevalta kohderyhmältä voi olla hankala saada palautetta, mikä vaikeuttaa toiminnan arvioimista.

RATKAISU: Suunnittelemme tavoitteet realistisesti. Samat osallistujat eivät todennäköisesti ole 
mukana koko aikaa, joten pitkäkestoisia vaikutuksia on mahdotonta arvioida. Luomme hankkeessa kuitenkin puitteet toiminnan jatkamiselle ja vakinaistamiselle. Toimintaa kehitetään palautteen pohjalta. Palautteen keruu sisällytetään osaksi toiminnan rutiineja. Lisäksi työryhmä havainnoi osallistujia opetuksessa (suullinen palaute ja sanattomat viestit, esim. opetukseen osallistumiset tasot ja muutokset, arjen selviytyminen) ja opetuksen ulkopuolella.

RISKI: 2 Fyysiseen harjoitteluun liittyy riski loukkaantumisista, esimerkiksi etäopetuksessa liian vaativa tasapainoharjoittelu, joka voi omatoimiharjoitteluna johtaa kaatumisiin kotona. Ikääntyneillä voi myös olla toimintakyvyn rajoitteita, joista he eivät kerro opetuksissa.

RATKAISU: Kokeneet sosiaalisen sirkuksen ohjaajat luovat opetustilanteesta turvallisen ja suunnittelevat harjoitteet toimintakyvyltään erilaisille osallistujille. Osallistujilla on aina mahdollisuus valita, mihin ja miten he osallistuvat. Lähiopetuksessa sirkusohjaajat avustavat tempuissa. Hyödynnämme palvelukeskusten työntekijöiden, vanhuskuntoutuksen ammattilaisten ja muiden kumppaneiden osaamista sisältöjen suunnittelussa. Esimerkiksi Koti TV:n fysioterapeutti varmistaa, että kanavan kautta levitettävät sirkusharjoitteet vastaavat heidän turvallisuussuosituksiaan.

RISKI 3: On mahdollista, että sirkus ei innosta osallistumaan tai aiheuttaa kohderyhmässä ennakkoluuloja ja pelkoja. Elämäntilanteen ja vapaaehtoisuuden vuoksi osallistujilla voi olla vaikeuksia sitoutua toimintaan tai siihen eivät osallistu ne, joille siitä olisi eniten hyötyä. Avoimeen ryhmään voi olla vaikea löytää osallistujia. Osallistuja kokee ryhmätoiminnan epämiellyttävänä tai ei koe kuuluvansa ryhmään.

RATKAISU: Opetustilanteesta luodaan henkisesti turvallinen. Osallistujat voivat itse vaikuttaa tuntien sisältöihin ja heidän toiveensa otetaan huomioon suunnittelussa. Kumppaneiden laajat verkostot tavoittavat osallistujat kattavasti. Pienet ryhmäkoot voivat olla erityisen tuen tarpeessa olevien kohdalla myönteinen asia, joka mahdollistaa syvemmät henkilökohtaiset tavoitteet. Lähiopetuksen painopiste on ryhmäyttävissä harjoituksissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

TÄHÄN vaikuttavuudesta, tuloksista ja kokemuksista julkaistavaa, julkaistua aineistoa. 

Leikattu HANKEKUVAUKSESTA: Hankkeella on kolme ikääntyneisiin liittyvää päätavoitetta: vahvistaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tukea osallisuutta ja lisätä vuorovaikutusta. Seuraamme ja arvioimme tavoitteiden toteutumista kyselyillä, jotka toteutetaan osallistujien toimintakyvyn mukaan kirjallisesti tai suullisesti.

Laadimme kyselylomakkeet Vaikuttava sirkus -tutkimushankkeen lomakepohjiin ja hyödynnämme niissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuusindikaattoreita helpottaaksemme tulosten mittaamista ja vertailua. Kyselyt toteutetaan kunkin opetuskauden lopussa.

Seuraamme osallistujamääriä ja sirkustoimintaan sitoutumista lähi- ja etäopetuksessa. Koti TV (Digita) mittaa etäohjattujen harjoitteiden käyttäjämäärät televisiosta ja verkosta. Arvioimme toimintaa ja tavoitteiden toteutumista säännöllisesti työryhmän omissa ja kumppaneiden yhteisissä tapaamisissa. Pyydämme myös eri kontaktiverkostojen toimijoilta palautetta ja näkemyksiä sirkustoiminnan vaikutuksista osallistujiin (Naapuruuspiirien vetäjät, omaishoitajat, kotihoito jne.) Palaute kerätään anonyymisti siten, ettei vastaajia voida tunnistaa.

Kehitämme toimintaa saadun palautteen perusteella hankkeen aikana ja hyödynnämme kerättyä tietoa myös toimintamuotojen juurruttamisessa ja levittämisessä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on juurruttaa sirkustoimintaa pysyväksi osaksi Koti TV:n ohjelmistoa ja Itä-Helsingin vanhuspalveluita. Hanke vahvistaa myös Sirkus Magentan ikäsirkuksen menetelmäosaamista, jota voimme hyödyntää laajemmin kulttuurisessa vanhustyössä ja sosiaali- ja terveysalalla muun muassa kouluttamalla vapaaehtoisia, ryhmätoiminnan ohjaajia ja palvelukeskusten työntekijöitä.