Opas on työkalu maahanmuuttaneita kohtaaville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Oppaasta ammattilaiset ja vapaaehtoiset saavat tietoa virallisten kotoutumistoimien ulkopuolelle jääneiden henkilöiden arkeen liittyvistä asioista ja perhepalveluista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Opas tarjoaa ammattilaisille työkaluja kotiin jääneiden vanhempien haasteiden tunnistamiseen ja huomioimiseen. Oppaan kohderyhmänä on kotoutujien lisäksi kotouttamisen parissa toimivat vapaaehtoiset, ammattilaiset ja ammattilaisten työnantajaorganisaatiot. Lisäksi koko yhteiskunta hyötyy vaikuttavammasta kotouttamisprosessista.

Esimerkkihankkeen kotoutumisopas oli kohdennettu Suomeen muuttaneille vanhemmille, jotka hoitavat lapsiaan kotona ja ovat työelämän ulkopuolella.

Kotoutujien suomen kielen taito voi olla heikko tai olematon, ja moni saattaa olla luku- ja kirjoitustaidoton. Lisäksi voi olla terveyshaasteita, oppimisvaikeuksia ja vaikeita traumoja. Palvelujärjestelmä voi olla vieras ja epäluottamus viranomaisia kohtaan voi olla vahvaa. Lisäksi kotiin jäänyt vanhempi saattaa kokea itsensä yksinäiseksi, eikä välttämättä tunne omia oikeuksiaan. Opas tarjoaa ammattilaisille työkaluja tämänkaltaisten haasteiden tunnistamiseen.

Ratkaisun perusidea **

Ammattilaisille ja vapaaehtoisille suunnatussa oppaassa kerrotaan kohderyhmän, eli maahanmuuttaneiden vanhempien, ja etenkin äitien, arkiseen elämään vaikuttavista asioista. Lisäksi opas tarjoaa tietoa   palvelujärjestelmästä ja etenkin perhepalveluista, joita esimerkiksi neuvolat ja paikalliset järjestöt tarjoavat. Ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat hyödyntää opasta työnsä tukena, ja valmentaa sen avulla itseään kohtaamaan ja ymmärtämään kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jääneitä naisia. Opas antaa ammattilaisille tietoa siitä, millaisia haasteita maahanmuuttaneet arjessaan saattavat kohdata ja auttaa hahmottamaan työn edellyttämiä yhteistyöverkostoja. Tämä lisää ammattilaisten osaamista ja osallisuutta omassa työssä.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

OPPAAN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖ

Kotoutumisopas tarjoaa rungon ja materiaalia kotoutujien kanssa tehtävään ryhmä- ja yksilötoimintaan. Opas käsittelee hyvin perustason asioita, kuten sitä, että toisen nimellä olevia kirjeitä ei saa avata tai sitä, että jätteet tulee lajitella ja viedä ne kullekin jätteelle tarkoitettuun keräysastiaan. Opasta voi soveltaa kulloistenkin kotoutujien tarpeiden mukaan, kaikkia aiheita ei ole välttämätöntä käydä läpi kaikkien kanssa, mikäli ne ovat jo ennestään tuttuja. 

Kotoutumisopas on vapaasti ja helposti otettavissa käyttöön, erityisosaamista ei välttämättä tarvita. Mikäli ammattilaisella on perustiedot kotouttamiseen liittyvistä asioista, se toki helpottaa oppaan tehokasta hyödyntämistä. Kuitenkin opas voi yhtä hyvin toimia kotoutumiseen ja kotouttamiseen tutustumisen tukena. Sähköisessä muodossa saatavilla olevaa opasta voidaan vapaasti tulostaa käytön helpottamiseksi. Oppaassa on huomioitu myös luku- ja kirjoitustaidottomat omakielisillä videoilla, jotka löytyvät QR- koodien takaa. Oppaasta on olemassa kuusi kieliversiota: suomi, arabia, dari, somali, englanti ja venäjä.

Hankkeessa kehitetyn oppaan eri kieliversiot (mikseri.fi)

TULOSTEN SEURANTA

Oppaan käyttöönoton ja jakelun jälkeen seurataan, miten opasta on hyödynnetty. Opasta käytettäessä kerätään säännöllisesti palautetta myös kotoutujilta ja suunnataan toimintaa sen perusteella.

Ammattilaisilta ja vapaaehtoisilta kerätään tietoa siitä, onko oppaalla ollut vaikutusta heidän työhönsä; millaisia konkreettisia muutoksia oppaan myötä on tehty toimintatapoihin, ja mistä asioista ammattilaiset tarvitsisivat vielä lisätietoja. Myös kehittämisehdotuksia kerätään oppaan mahdollista päivittämistä varten. Kotoutumisen edistämiseen tarvitaan usein verkostomaista yhteistyötä, jollaisesta ammattilaisilla ei välttämättä ole kokemusta.

OPPAAN TEKIJÄT

Oppaan laativat sosiaalialan ammattilaiset. Opasta käytettiin asiatarkastuksessa muun muassa sosiaalityön, neuvolan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisilla. Opasta on levitetty sekä painetussa että sähköisessä muodossa alueellisesti ja valtakunnallisesti organisaatioille, jotka kohtaavat maahanmuuttajia työssään.

VAADITTAVAT RESURSSIT

Valmiin oppaan hyödyntäminen ei vaadi erityisiä resursseja. Kustannuksia aiheutuu lähinnä vain oppaan tulostamisesta tai painattamisesta sekä mahdollisesti jakelusta kotoutujille. Ammattilaisten on hyvä tutustua oppaan sisältöön ennen sen käyttöönottoa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hankkeessa havaittiin, ettei Meri-Lapissa ole käytänteitä maahanmuuttajataustaisten kotiäitien ja erityistä tukea tarvitsevien äitien kotoutumiseen. Tämän myötä hankkeessa suunniteltiin Kotoudu kotona -opas, jota levitettiin laajalti kuntiin ja niiden maahanmuuttajatoimijoille eri kielille käännettynä.

Oppaan laativat Meri-Lapin äidit -hankkeen ammattilaiset. Opas perustuu hankkeen ryhmätapaamisissa esille nousseisiin asioihin. Äitiryhmässä keskusteltiin paikallisista toimintatavoista. Osallistujat saivat myös itse toivoa mistä tapaamiskerroilla puhutaan. Oppaan laatijat saivat siis ensi käden tietoa siitä, millaisia haasteita kotoutujat saattavat suomalaisessa yhteiskunnassa kohdata. 

Hankkeen äitiryhmän Innokylä-kuvaus

KEHITTÄJÄT

Tässä kuvattu ja Sokran toimesta arvioitu toimintamalli perustuu Meri-Lapin äitien järjestölähtöinen kotoutuminen -kehittämistyöhön (ESR 2018–2021).

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: Kotoutumisopas tukee ammattilaisen työtä

  1. Osallisuus omassa elämässä
  2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
  3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Oppaan myötä ammattilaisten ja vapaaehtoisten ymmärrys asiakkaiden moninaisista tilanteista ja tarpeista paranee ja tieto yhteistyöverkostoista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista kasvaa. Oppaasta ammattilaiset voivat löytää toimintaansa uusia ideoita ja kehitysmahdollisuuksia, mikä kohentaa heidän osallisuuttaan omassa työssään. (1)

Oppaasta kummunneet ideat ja kehittämismahdollisuudet liittyivät myös kotoutumispalveluiden kehittämiseen yleisemmällä tasolla, mikä edistää ammattilaisten ja vapaaehtoisten osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa. Opas on avannut uusia ajatuksia ja sitä jakamalla on lisätty tietoisuutta sen käsittelemistä asioista. (2) Oppaan avulla ammattilaisten osaaminen kehittyy, mikä hyödyttää siten koko yhteiskuntaa. (3)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Liitteet