Kouluilla  tarkoitettu  nepsyopas. Sisältää tietoa  tukikeinoista kouluun, käytännön vinkkejä ja  perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja  oppimishäiriöistä. 

Toimintaympäristö **

Neurokirjon lapset ja nuoret tarvitsevat tukea arkiympäristöönsä. Koulussa vaaditaan paljon taitoja, joiden kehitys on hitaampaa neurokirjon lapsilla. Koulu on myös kuormittava ympäristö. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Nepsyoireisten lasten ja nuorten perheillä on huoli pärjäämisestä koulussa. Ilman tukea arki onkin usein haastavaa ja voidaan ajautua negatiiviseen noidankehään, jossa saadaan paljon kielteistä palautetta,  lapsen oppiminen ei edisty ja koulun ihmissuhteet eivät suju. Kierteestä seuraa usein  itsetunnon laskua, ahdistus- ja masennusoireita sekä perheiden kuormittumista. Lapsen käsitys itsestään oppijana kärsii. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kansion tietoja voi hyödyntää koulun henkilökunta. Kun työntekijä saa ymmärrystä lapsen käytöksen takana olevista syistä ja  oikeanlaisen tuen rakentamiskeinoista,  kaikkien arki helpottuu.  Myös perheet voivat tutustua kansioon ja pyytää henkilökuntaa huomioidaan lapsensa erityispiirteitä ja mahdollisesti ehdottaa sopivia tukitoimia lapsensa parhaina asiantuntijoina.  Yhteinen käsitys lapsen haasteista, syistä ja keinoista helpottaa kunnioittavaa ja sujuvaa yhteistyötä, jossa lapsi tai nuori saa itselleen sooivaa tukea.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Nepsykuntoutuksen suunnittelija Maiju Hakuni, Sairaalakoulun konsultoivat erityisopettajat TErhi Pihlajamäki, Salla Liusjärvi, Graafinen suunnittelija Essi Laine. Hanke työntekijä Oikeus oppia hankkeesta Jukka Mursula,  rehtori Niina Arola, Erityisopettaja Anna Kilpinen  ja Minna Lintonen. Riihimäen Uramon koulun rehtori ja erityisopettajat osallistuivat kansion hiomiseen. 

Tavoiteltu muutos

Ammatillaisten kykyä tunnistaa ja tukea nepsyoireisia lapsia ja nuoria ymmärtäen juurisyyt tuentarpeeseen. Tätä kautta lapsen itsetunto. 

Toteutussuunnitelma

Kansio viedään rehtorikokouksiin valmiiksi printattuna. Sivistysjohtajat ovat hyväksyneet kansion ja rehtorit vievät kansiot kouluihinsa. Tarkoitus on käydä kansiota yhdessä läpi koulun henkilökunnan kanssa esimerkiksi perehdytysvideota katsoen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tuen kohderyhmänä on ammattilaiset, joiden ymmärrys lisääntyy. Tuesta hyötyvät kuitenkin kaikki lapset ja erityisesti neurokirjon lapset. Kohteena ovat esikouluikäiset ja peruskouluikäiset lapset ja nuoret. 

Ratkaisun perusidea **

Koulujen nepsykansio kertoo perustietoa koulujen henkilökunnalle ja miksei neurokirjon lasten vanhemmillekin. Se sisältää myös vinkkejä tuen rakentamiseen koulun arjessa ja sinne on koottu tehtävämateriaaleja. 

Luvut ovat: 

Tuen rakentaminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, koulun arki, keskittyminen,  kuormittuminen, oppimisvaikeudet, nuoret ja perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kansio viedään rehtorikokouksiin valmiiksi printattuna. Sivistysjohtajat ovat hyväksyneet kansion ja rehtorit vievät kansiot kouluihinsa. Tarkoitus on käydä kansiota yhdessä läpi koulun henkilökunnan kanssa esimerkiksi perehdytysvideota katsoen. 

Kansio toimii hyvin myös uusien opettajien perehdytysmateriaalina. 

Nepsykaappiin olisi hyvä koota nepsykansio ja lisäksi koulun nepsyvälineitä (timetimer, aistityynyjä jne), joita voi lainata nimilappu jättäen. Näin ne myös palautuvat kaappiin ja ovat kaikkien saatavilla. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

VArhaiskasvatukseen on toivottu samanaiheista kansiota. Kansion toteutus oli vaativaa, kun ikäryhmä on laaja ja lapsen iän mukana haasteetkin muuttuvat. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kansio tulee toivottavasti antamaan ideoita varhaiseen tukeen koulussa ja opettajien asenteen muuttumiseen, kun ymmärrys lasten hankaluuksien takana olevista syistä lisääntyy. 

Palaute on ollut hyvin positiiivista, mutta kansio on vasta jalkautunut.