Kuntakummi on verkostojärjestössä tai alueellisessa järjestökeskuksessa työskentelevä nimetty henkilö, jonka vastuulla on kummi-kunnan tukeminen järjestöyhteistyössä. Hän toimii yhdyshenkilönä kummi-kunnan ja sen järjestöjen välillä.

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on Suomessa merkittävä rooli palvelujen ja tuen tuottajana. Järjestöt myös kehittävät ja luovat uusia tuen ja palvelujen muotoja vastauksena toimintaympäristössään tapahtuville muutoksille. Kunnat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille tärkeä yhteistyötaho. Tuleva sote-uudistus tulee vaikuttamaan kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön monella eri tavalla tulevaisuudessa. Tulevat muutokset koskettavat järjestöjä eri tavalla sen mukaan millaista toimintaa järjestöissä on.

Muuttuva toimintaympäristö luo tarvetta olemassa olevan kunta- järjestöyhteistyön uudelleentarkastelulle ja kehittämiselle. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on mukana tässä muutoksessa miettimässä ja edesauttamassa järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön uusia muotoja Lapissa. Yhdistyksen tavoitteena on myös vahvistaa Lapin yhdistysten toimintaedellytyksiä tuottamalla tietoa ja tarjoamalla koulutusta yhteistyön tueksi. Kunnille yhdistys tarjoaa väylän järjestö- ja kokemustietoon kunnallisen päätöksenteon tueksi. Kuntien hyvinvointikertomuksilla ja niiden sisältämällä järjestö- ja kokemustiedolla tulee olemaan merkityksellinen rooli myös tulevassa maakunnallisessa päätöksenteossa maakunnallisen hyvinvointikertomuksen kautta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lapissa on 21 kuntaa, jotka sijoittuvat maantieteellisesti laajalle aluellee. Kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia pienistä alle tuhannen asukaan kunnista yli 60 000 asukkaan keskuskuntaan. Myös järjestöyhteistyötä kunnissa tehdään vaihtelevasti.

Rekisteröityjä yhdistyksiä Lapissa on yhteensä 4 777 (12/2019). Kaikkien yhdistysten tavoittaminen ja yhteistyöhön mukaan saaminen on haastavaa järjestötiedon kokoamiseen tarvittavien resurssien puuttuessa.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys on kartoittanut vuosina 2018 ja 2019 Lapin kuntien järjestöyhteistyön tilannetta. Vuoden 2019 kartoituksen mukaan Lapissa on 11 nimettyä järjestöyhdyshenkilöä, 17 kuntaa myöntää avustuksia yhdistyksille, 13 kunnassa on kirjallinen hakijoiden käytössä oleva ohjeistus järjestöavustuksista, 17 kunnassa järjestöt voivat käyttää kunnan tiloja, lähes kaikki kunnat järjestävät säännöllisesti tapaamisia järjestöjen kanssa ja suurin osa kunnista hyödyntää järjestöjen tuottamaa tai esiin tuomaa tietoa hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa.

Ratkaisun perusidea **

Kuntakummi on verkostojärjestössä tai alueellisessa järjestökeskuksessa työskentelevä nimetty henkilö, jonka vastuulla on kummi-kunnan tukeminen järjestöyhteistyössä. Hän toimii yhdyshenkilönä kummi-kunnan ja sen järjestöjen välillä sekä tukee kunnan järjestöyhdyshenkilöä yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa sekä yhteistyön kehittämisessä.

Kunta-kummi voi esimerkiksi huolehtia siitä, että yhdistysilloissa sovitut toimenpiteet totuetuvat käytännössä, toimia linkkinä paikkakunnan yhdistysten ja kunnan välillä, auttaa yhdistysiltojen tai muiden yhteisten tapahtumien jkärjestelyissä.

Kunta-kummina voi toimia myös vapaaehtoinen. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Työryhmässä tai yhteisössä sovitaan, kuka vastaa minkäkin kunnan kummiudesta alueella. Kuntakummin on hyvä olla perillä kunta-järjestöyhteistyön kokonaisuudesta. 

2. Nimetyistä kummihenkilöistä tiedotetaan alueen kuntia. Kuntakummit on hyvä laittaa näkyville myös esim. alueelliseen toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvaan verkkopalveluun, kuten lappilaiset.fi.

3. Kuntakummi toimii vastuuhenkilönä hänelle nimetyn kunnan ja siihen liittyvien asioiden hoidossa omassa organsiaatiossaan sekä yhteyshenkilönä kunnan ja paikkakunnan järjestöjen suuntaan.

4. Kuntakummi huolehtii yhteistyöprosessin dokumentaatiosta omien kuntiensa osalta orgainsaatiossaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuntakummitoiminta vaatii nimetyltä kuntakummilta aikaa sekä mahdollisuuden matkustaa ja osallistua kuntien tilaisuuksiin.

Olisi hyvä, jos sama henkilö voisi toimia kunnan kummina pidemmän aikaa, jolloin kehitysprosessit etenevät eivätkä aina ala alusta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kunnissa tiedetään, kehen olla yhteydessä järjestöihin ja järjestöyhteistyöhön liittyvissä asioissa kummitoiminnan myötä.