Kuvapuhelinpalvelujen lisääminen omaishoitoperheiden tukemisessa ja kuntoutumisessa. Pilotoimme omaishoitoperheiden kuntoutusjaksot osana PirKATI-hankketta.

Toimintaympäristö **

Hämeenkyrön kotihoidossa on ollut käytössä kuvapuhelinpalvelu etähoivan käytössä. Laite lisäysten myötä lähdimme pilotoimaan omaishoitoperheiden ryhmäkuntoutusta. Tavoitteena oli tukea omaishoitoperheitä ja vahvistaa kaikkien toimijoiden (asiakas, läheiset, työtekijä) uskoa digitaalisten palveluiden toimivuuteen palveluiden tuottamisessa.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kotihoidossa on ollut käytössä etähoiva käynnit keväästä 2020. Syksyllä 2021 järjestimme omaishoitoperheille kuvapuhelinpalveluna tuki/kuntoutusjakson. Perheistä osallistui sekä hoidettava että hoitaja. Kuntoutusjakso oli kestoltaan kuusi viikkoa ja perheitä tavattiin kerran viikossa.

Strategisena tavoitteena kunnalla on ollut digitaalisten palveluiden lisääminen myös ikäihmisten palveluiden järjestämisessä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tavoitteena oli kuvapuhelinpalvelujen lisääminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen (teknologian monet mahdollisuudet) sekö henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen jakaminen. Lisäksi pyrimme vahvistamaan toimijoiden (asiakas, läheiset, työntekijät) uskoa kuvapuhelinpalveluna tuotettujen palveluiden onnistunmisesta ja vaikuttavuudesta.

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toteutus suunniteltiin moniammatillisesti, mukana kehittämässä oli kaksi lähihoitajaa, fysioterapeutti, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja, asiakasohjaaja. Toteutuksissa sisällön suunnittelun lähtökohtana oli asiakkaiden tarpeet ja toiveet.

Tavoiteltu muutos

Tavoiteltiin asiakkaiden kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kulttuurillisen kuntoutuksen ja osallisuuden tukemista. 

Kuvapuhelinpalvelun avulla tavoittelimme koko työyhteisön osaamisen lisäämistä ja kokemusta digitaalisten ratkaisujen  monipuolisesssa hyödyntämisessä asiakastyössä.

Muutoksen mittaaminen

Vaikuttavuuden mittarina käytettiin suullista palaute, asiakkaiden kokemuksesta koetuista hyödyistä omassa arjessaan. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Valintakriteereinä omaishoitoperheet, jotka eivät käytä muita palveluja. Asiakkaiden palveluihin tutustuminen ja/tai tiedossa oleva muu tuen tarve. Ryhmäkuntoutuksen osalta moniammatillinen arviointi sekä asiakkaiden RAI mittari tiedon hyödyntäminen.

Kokeilussa opittua

- Asiakkaat suhtautuivat ennakkoluulottomasti laitteisiin, kohdattiin rohkeaa heittäytymistä.

- Työntekijät olivat innostuneita.

- Ammattitaitoa, kokemusta ja osaamista jaettiin.

- Henkilöstön osaaminen vahvistui.

- Tarvitaan yhteinen tavoite toiminnan kehittämisestä.

Ratkaisun perusidea **

- Toimintamalli edistää omaishoitoperheiden hoitotyön tukemista.

- Toimintamalli luo edellytyksiä laajentaa omaishoitoperheiden palveluiden järjestämistapoja.

- Toimintamalli soveltuu ikäihmisten palveluiden järjestämisessä ja tukemisessa eri järjestäjien malliksi (kunnat, järjestöt, hyvinvointialueet)

- Kuvapuhelinpalvelun asiakkaita kartoitti asiakasohjaus ja moniammatillinen tiimi, joka myös koordinoi ja seurasi sekä arvioi palvelun järjestämistä ja onnistumista.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Toimintamallin käyttö asiakkaan tarpeesta.

2. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakasohjaajan ja moniammatillisen tiimin kanssa ->palvelu- ja maksupäätös

3. Kuvapuhelinpalvelun käyttöönotto, laitteen valinta, toimitus asiakkaalle, käytönohjaus asiakas ja omainen, käynnit ja koesoitot. Kotihoidon asiakasta hoitava tiimi.

4. Toteutus hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Säännöllinen arviointi. Asiakkaan omahoitaja ja moniammatillinen tiimi.

5. Palvelun päättää asiakasohjaus ja laitteet hakee pois hoitava tiimi.

Työyhteisössä tarvitaan yhteinen tahtotila toiminnan käyttöönottamisesta. Tarvitaan riittävä laitteiden käyttöön liittyvä koulutus ja käyttötuki. Toiminnan vakiinnuttamiseen tarvitaan nimetty henkilö, joka varmistaa prosessin sujuvuuden. Toteuttaminen vaatii laitteiden hankintaan liittyvät kustannukset, henkilöstöresurssina käytössä oleva henkilöstö.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelun pilotointi lisäsi ymmärrystämme siitä, että lähtökohtana tulee olla asiakkaan, perheen todellinen tarve ja sitoutuminen. Toimintaa ei tule järjestää laitelähtöisesti vaan asiakaslähtöisesti. Toiminnan ja asiakkaiden tavoitteet tulee olla selkeät ja kaikille toimijoille yhteiset. Kuvapuhelinpalvelu on mainio mahdollisuus sekä yksilön että ryhmien palvelujen järjestämisessä. Se on taloudellinen vaihtoehto, resurssien hyödyntämisen näkökulmasta mm. ajan käyttö tehostuu, matka-ajat jää pois ja hoitajilta vapautuu aikaa välittömään asiakastyöhön.

Henkilöstöllä on valmius jatkossa kehittää toimintaa,tarvitaan kumppanuuksia esim. kolmas sektori ohjelman tuottamisen tukena.

Kuvapuhelinpalveuratkaisuissa ikääntyneiden omaehtoisten vertaistukiryhmien tukeminen on tärkeää.

Pilotointi opetti meitä, mutta samanlaisena toiminta ei tulevaisuudessa jatku.