Lääkehoidon arviointi Mikkelin kotihoitoyksikössä etäpalveluiden käyttäjille

Toiminnalla pyritään edistämään rationaalista lääkehoitoa ja luoda yksilölle kohdennettuja lääkehoidon kokonaisuuksia moniammatillisen tiimin voimin kustannustehokkaasti ja vaivatta asiakkaalle. Pyrimme vastaamaan tarpeeseen, että jokaiselle yli 75-vuotiaalle tehdään lääkehoidon arviointi kerran vuodessa (Sosiaali- ja terveysministeriö).

Tämä toimintamalli on siirretty Innokylän toimituksen puolesta vanhasta Innokylästä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Farmaseuttipalveluita on yleisesti tarjolla vain apteekeissa ja erilaisissa tapahtumissa. Farmasian toimintakenttä on laajennuksessa ja etäpalvelut yleistyvät, mutta vielä melko rajatulla sisällöllä. Lääkehoidon arviointeihin koulutettuja farmasisesteja on Suomessa jo kohtuullisesti, mutta lääkehoidon arviointipalveluiden hyödyntämisaste on huomattavan matala johtuen osittain palvelun hinnoittelusta sekä ajan käytöstä. Etähoivan farmaseuttiyhteistyötä hyödyntämällä kuitataan nämä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, sillä palvelu on ilmainen kaikille jo muutoinkin etähoivan asiakkaana oleville ja siirtymiin ei tarvitse varata aikaa. Asiakkaan yleistilan ja kokonaisuuden hahmottamiseen auttaa moniammatillinen tiimi jo haastatteluvaiheessa, jossa usein mukana on asiakkaan tunteva hoitaja. Lääkitysasioita saadaan tehokkaasti eteenpäin ja oletettavissa on terveyshyötyjä tai rahallisia hyötyjä asiakkaalle. Lääkehoidon arviointien kannalta palvelu on uutta Suomessa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Lääkehoidon arviointeja suorittaa Essotessa Omatorin farmaseutin vastaanoton farmaseutti, jonka toimipiste on aivan Mikkelin etähoivan toimipisteen vieressä, samoissa tiloissa.

Etäyhteys suoritetaan VideoVisit-ohjelmistolla ja asiakkaalla on käytössään tabletti-tyyppinen kotihoidon laite.

Tavoiteltu muutos

Pyrimme vastaamaan tarpeeseen, että jokaiselle yli 75-vuotiaalle tehdään lääkehoidon arviointi kerran vuodessa (Sosiaali- ja terveysministeriö).

Toteutussuunnitelma

Lääkehoidon arviointi pitää sisällään potilaan haastattelun (kotilääkityksen, lääkkeiden käytön ja mahdollisten ongelmien selvittäminen) sekä selvityksen potilaan:

  • käyttämistä lääkkeistä
  • lääkkeiden yhteisvaikutuksista
  • lääkkeiden haittavaikutusriskeistä
  • lääkkeiden päällekkäisyyksistä
  • lääkkeiden annostuksista ja sopivuudesta suhteessa ikään ja munuaistoimintaan
  • lääkkeiden tarkoituksenmukaisuudesta
     

Farmaseutti koostaa arviointiraportin, joka kirjataan potilastietojärjestelmään. Lääkäri tekee aina päätökset mahdollisista lääkitysmuutoksista.

Ratkaisun perusidea **
Toteutus
 
1. ASIAKKAIDEN VALINTA
Hoitaja tai lääkäri valitsee potentiaalisen asiakkaan ja informoi tätä lääkehoidon arvioinnin tekemisestä
2. FARMASEUTIN AJANVARAUS
Hoitaja sopii asiakkaan kanssa videoneuvotteluajan ja kirjaa asiakkaan farmaseutin ajanvarauskirjalle
3. ASIAKKAAN HAASTATTELU (farmaseutti)
Asiakkaan haastattelu potilastietojärjestelmän tietojen tueksi sekä tarvittaessa lääkeneuvontaa. Tarvittaessa myös hoitaja voi haastatella haastattelupohjan avulla asiakkaan ja välittää tiedon farmaseutille.
4. LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI
LHA-koulutettu farmaseutti tekee tietokantojen hyödyntäen lääkehoidon arvioinnin ja raportoi sen potilastietojärjestelmään sekä kutsuu moniammatillisen tiimin kokoon
5. MONIAMMATILLINEN PALAVERI
Lääkäri, hoitaja ja farmaseutti käyvät arvioinnin lopputuloksen yhdessä läpi. Lääkäri tekee tarvittavat lääkitysmuutokset. Käytössämme on sovittu kotihoidon lääkäriresurssi, joka on myös samassa rakennuksessa töissä.
6. ASIAKKAAN INFORMOINTI
Asiakasta informoidaan edelleen videovälitteisesti tai tarvittaessa kotikäynnin aikana arvioinnin lopputuloksesta
Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminta on vasta aloitettu ja vasta muutamia asiakastapauksia on käyty läpi. Kliinisen farmasian toimintaa ja kotihoitoyhteistyötä on tehty Mikkelin alueella jo useita vuosia, mutta vastaavia kotiin asti vietäviä farmaseuttipalveluita ei ole hyödynnetty ennen tätä rutiinisti. Tuloksia ja vahvistusta toiminnan kannattavuudelle saamme tulevaisuudessa, ensituntuma on erinomainen kaikkien osapuolien osalta.