Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen toiminnan yhteen osoitteeseen. 

Toimintaympäristö **

Uusien hyvinvointialueiden rakentuminen ja järjestöyhteistyö niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla. Järjestötoiminnan entistä oleellisempi rooli ja esiin nostaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Järjestötoiminnan moninaisuus ja toimijoiden tietojen pirstaloituminen eri paikkoihin. Julkinen sektori, kansalaiset ja järjestöt itse tunnistavat järjestötiedon saatavuuden haasteen. Järjestöt kaipaavat enemmän näkyvyyttä toiminnalleen, sekä toisilleen, kansalaisille, että julkiselle sektorille.

Toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuus koostuu 13 alueellisesta verkkopalvelusta. Verkkopalvelukokonaisuus vaatii teknistä uudistamista ja tietomallin uudistusta, jotta tietoa olisi mahdollista siirtää sujuvasti palvelusta toiseen. 13 erillisen brändin ja verkkopalvelun ylläpitäminen on työlästä ja viestinnällisesti haastavaa.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Julkinen sektori, kuntalaiset ja järjestöt itse toivovat, että ajantasainen järjestöjen toimintatieto olisi helposti saatavilla.

Tarvitaan helppokäyttöinen verkkopalvelu, johon järjestöjen on helppo ilmoittaa monimuotoista toimintaa ja kansalaisten ja julkisen sektorin on helppo löytää tätä toimintaa. Verkkopalvelusta pitää voida viestiä myös helposti eteenpäin, jolloin tieto tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön.

Tarvitaan yhteistyötä julkisen sektorin kanssa, jotta järjestöjen toimintatiedot saadaan laajemmin näkyville ja tukemaan myös julkisen sektorin toimintaa (esimerkiksi palveluohjausta).

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Lähellä.fi -verkosto ja Markkinointikumppanit

Kehitämme vuodesta 2013 toimineen verkoston toimintamallia sellaiseksi, että se edelleen nojaa vahvasti
siihen, että alueella tehtävä työ on elinvoimaista ja aluetoimijat ovat muutoksessa mukana: palvelu on työkaluna aluetoimijoiden työssä yhdistystoiminnan näkyväksi tekemiseen. Aluetoimijat vastaavat sivuston  alueellisten/maakunnallisten osioiden sisällön tuottamisesta ja päivittämisestä, verkostotyöstä, sekä alueellisesta viestinnästä, yhteistyöstä ja palvelun jalkauttamisesta. Toimeksi.fi -verkostossa jaetaan tietoa, ohjeita ja toimivia käytänteitä ajankohtaisista asioissa (esim. hyvinvointialueiden ja kuntien käytännöt), joka vahvistaa verkostossa toimivien tahojen toimintaa alueilla. 

Verkoston kehittämisen tavoitteena myös verkoston toiminnan ja verkkopalvelun keskitetty mittaaminen, yhteiset alueelliset mittarit ja raportointi.

 

Tavoiteltu muutos

Järjestöjen toimintatiedot helposti löydettävissä yhdestä osoitteesta.

Järjestöjen toiminta tiiviimmin osana uusia hyvinvointialueita ja palveluohjausta.

Kansalaiset löytävät apua, tukea ja osallistumismahdollisuuksia, löytävät
järjestöjen toiminnan pariin. Laajempi käyttäjäkunta löytää järjestötiedon.

Järjestötietopalvelun tavoiteltu muutos:

 • Valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva palvelu
 • Helppo käyttöliittymä tiedon syöttäjille ja tiedon hakijoille
 • Tiedon siirron mahdollisuus muihin palveluihin (Palvelutietovaranto (PTV) yhteensopivuus)
 • Monikielisyys 
 • Aktiivinen markkinointi - järjestöjen toimintatietojen näkyvyyden parantaminen
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kansalaiset, järjestöt, palveluohjausta tekevät kunnan työntekijät, julkinen sektori, sidosryhmät.

Kohderyhmiä on osallistettu palvelun uudistuksen suunnitteluun ja testaamiseen mm. palautteiden avulla, kyselyin ja työpajoissa.

Ratkaisun perusidea **

Lähellä.fi -järjestötietopalvelu on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

Verkkopalvelu on osa Lähellä.fi-verkostoa (ent. Toimeksi.fi-verkosto), joka on toiminut vuodesta 2013 lähtien. Olemme yhdessä rakentamassa uutta valtakunnallisesti ja paikallisesti toimivaa verkkopalvelua vanhojen alueellisten palvelujemme ja kohderyhmiä osallistavan kehittämistyön pohjalta. Työ on aloitettu koko verkoston yhteistyönä ja uusi yhteinen palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. 

Uudessa palvelussa on huomioitu monikielisyys, käytettävyys ja palvelun tietomalli on yhtenäinen PTV:n tietomallin kanssa järjestötoiminnan monimuotoisuuteen soveltuvin osin. Yksi yhteinen brändi ja palvelu mahdollistaa tehokkaamman viestinnän ja jokaisen verkoston aluetoimijan työ tukee toisiaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkoston alueellisten toimijoiden yhteistyö.

Alueellisten toimijoiden verkostoituminen sekä järjestöjä tukeva työ omalla alueella.

Lähellä.fi Markkinointikumppani-malli, jota ohjaa vuosittain päivittyvä markkinointisuunnitelma.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Järjestötietopalvelu tuo järjestöjen toiminnan näkyväksi. 

Järjestöt:

 • lisää osallistujia, aktiiveja ja vapaaehtoisia toimintaan.
 • helppo ja maksuton tapa saada lisää näkyvyyttä kansalaisille, toisille järjestötoimijoille ja julkiselle sektorille.
 • toiminta osaksi palveluohjausta.

Julkinen sektori:

 • Manuaalisesti ylläpidettävät järjestölistat poistuvat ->  järjestöjen toimintailmoitukset yhden osoitteen takaa.
 • Hyvinvointia laaja-alaisesti –> palvelusta löytyvät kaikki eri alojen järjestöt, urheilusta vertaistukitoimintaan.
 • Helppo tapa hoitaa alueen lakisääteinen järjestöyhteistyö.
 • Alueen asukkaiden osallisuus ja hyvinvointi lisääntyy.
 • Helppo tapa laajentaa alueen palvelujen monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä.

 

 1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

  1. Toimintamallilla on laaja vaikutus valtakunnallisesti ja uudistuksen myötä verkkopalvelu vastaa entistä paremmin eri kohderyhmien tarpeisiin. 
 2. Näkyykö toimintamallissanne esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sote-alan työn imun vahvistaminen tai pakolaisuuteen, maahanmuuttoon tai turvallisuuteen liittyvät asiat?
  1. Kyllä! Toimintamalli vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä: Toimintamallin tavoitteena on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelua kehitetään edelleen.

Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain ja lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta saa verkkosivuilta Lähellä.fi/tietoa-palvelusta.

Verkoston yhteistyö on tiivistynyt, yhteiset materiaalit ovat tehostaneet toimintaa, päällekkäinen työ on vähentynyt.