Lähityön on sosiaalityön alla toteutettavaa yhteisöllistä, tasavertaista ja monimuotoista toimintaa, jonka tavoitteena on yksilöllinen ja yhteisöllinen hyvinvointi sekä ongelmien ratkominen paikallisesti.

Toimintaympäristö **

Ks. otsikko: VINKIT TOIMINTAMALLIN SOVELTAJILLE **

Ratkaisun perusidea **

Lähityön tavoitteena on kuntalaisten yhteinen toiminta. Sellainen voi olla esimerkiksi kylätalo, kasvihuoneviljelmä, keskinäinen apu, vanhusten auttaminen, yhdessä suunniteltu kansalaisopiston kurssi tai asettuminen ehdolle kuntavaaleissa. Lähityössä yhdistyy paikallinen palvelujärjestelmä. Lähityö on kunnan mahdollistamaa, sosiaalityön tukemaa mutta asukkaiden toteuttamaa.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

YKSILÖTYÖ

Sosiaalityössä on ryhdyttävä tutkimaan sosiaalisen tiloja sosiaalityön osaamista aidosti hyödyntävin keinoin, tavoitteena asiakkaan omapohjainen toiminta. Tieto, yhteinen ymmärrys, keinot, palvelut ja toimintatavat kirjataan asiakkaan omaan selviytymissuunnitelmaan ja tarvittava osaaminen kootaan asiakkaan omatiimiin.

SOSIAALITYÖN ROOLI: Sosiaalityön paikka yksilötasolla on asiakkaan vieressä tai rinnalla. Vieressä siksi, että voidaan kohdistaa katseet yhdessä vuorovaikutuksen kautta välittyviin tiloihin ilman asiakkaaseen henkilönä kohdistuvaa arviointia. Yksilötyö sisältää selviytymissuunnitelman, palvelulupauksen ja omatiimin.

YHTEISÖTYÖ

Yhteisöllinen sosiaalityö on yksilöiden ja toimintaympäristön vahvuuksien yhdistämistä niin, että yksilöt yhdessä pystyvät johonkin sellaiseen, johon kukaan ei yksin pysty. Sosiaalityöhön liittyvä häpeän leima muuttuu yhteiseksi myötäylpeydeksi, arvostukseksi ja rohkeudeksi.

SOSIAALITYÖN ROOLI: Sosiaalityö edistää ja tukee lähiyhteisöä omapohjaiseen toimintaan, joka mahdollistaa erilaisten ihmisten osallistumiskanavat, vaikuttamismahdollisuudet ja yhteisölliset voimavarat yksilön toimintakyvyn edistämiseksi. Toimii tarvittaessa ryhmämuotoisen sosiaalityön ohjaajana.

RAKENTEELLINEN SOSIAALITYÖ

Sosiaalityöstä syntyvää tietoa kannattaa hyödyntää yhteiskunnan yhteisten varojen sijoittamisessa erilaisiin palveluihin niin kunta kuin sote-tasolla. Mitä paremmin varat ovat sijoitettu kunnan peruspalveluissa ja soten lähipalveluissa, sitä vähemmän tarvitaan niin sosiaalityötä kuin muita huomattavasti kalliimpia erityispalveluita.

SOSIAALITYÖN ROOLI: Johtaa kuntatasolla kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja toimia sosiaalisen hyvinvoinnin ja sen vaikutusten asiantuntijana muille organisaatioille.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ LÄHITYÖN TEESIT AIKUISSOSIAALITYÖHÖN (Puumala.cloudnc.fi): 

Paikallinen toimintaympäristö pitää pystyä huomiomaan tavoitteellisessa käytännön asiakastyössä suurissakin rakenteissa nykyistä paremmin. 

YKSILÖTYÖN TYÖKALUT

Selviytymissuunnitelma

Selviytymissuunnitelmasta tehdään asiakkaan oma työkalu, johon asiakas ammattilaisten avustuksella kokoaa haluamansa arviointi-, suunnitelma- ja palvelutiedot, ja jonka avulla hän pystyy yhä itsenäisemmin myös koordinoimaan eri ammattilaisten tuottamaa apua ja tunnistamaan ja karsimaan päällekkäisyyksiä. Siihen kootaan asiakkaan merkitykselliset ja mieluisat tekemiset. Asiakas on itse suunnitelman ”pääkäyttäjä”. 

Palvelulupaus

Mahdollisimman realistisen palvelulupauksen tekeminen terävöittää työtä. Se vaatii asiakkaan ja työntekijän välistä riittävän intensiivistä yhteistyötä keskinäisen luottamuksen rakentamiseksi. 

Omatiimi

Vaihdetaan oikeasti näkökulma perinteisistä asiakastiimeistä, joissa ammattilaiset keskenään ratkovat asiakkaiden tilanteita, asiakkaan omatiimeihin. Se ammattilainen, joka alkuarvioinnin jälkeen luontevimmin vastaa asiakkaan ensisijaisesti tarvitsemasta palvelusta, kokoaa yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavan osaamisen asiakkaan omatiimiksi. Asiakkaan tulisi voida aidosti kokea ja luottaa, että tämä porukka on sitoutunut työskentelemään yhdessä asiakkaan kanssa pärjäämistä uhkaavien haasteiden ratkaisemiseksi. Sosiaalityön tehtävä on pitää huolta erityisesti siitä, että riippumatta asiakkaan toimintakyvystä, asiakkaan omatiimissä on riittävästi tietoa sosiaalisen tiloista ja tieto tulee huomioiduksi muita palveluita määriteltäessä. Tiimin kautta tulevan avun tulee edistää asiakkaan omapohjaista toimintaa. Omatiimissä voi olla tarpeen mukaan jäseniä niin lähi- kuin erityispalveluista. Lähityöntekijä vastaa tiimin työskentelyn koordinoinnista. Ammattilaisten keskinäisiä paikallistiimejä, esim. hankkeen aikana työntekijöiden omatoimisesti perustama aikuistyön tiimiä, tarvitaan huolehtimaa palvelujen paikallisesta tasosta, osaamisesta, riittävyydestä, jatkuvasta kehittämisestä sekä työnjaosta yleisellä tasolla. 

YHTEISÖTYÖ

Puumalassa yhteisösosiaalityönmuoto on syntynyt kuntalaisten oma-aloitteisesta toiminnasta ja kulkee nimellä Puumala Klupi. Ryhmä toimii jatkossakin sosiaalityöntekijälle/-ohjaajalle yhteisösosiaalityön työyhteisönä ja sen ohjaaminen ja tukeminen kuuluvat sosiaalityöntekijän/ -ohjaajan työnkuvaan. Ryhmällä on erikseen oma työnohjaus, josta on hankkeen aikana saatu hyviä kokemuksia. Työnohjauksessa mukana olleet ovat kokeneet, että ohjaus on tarjonnut heille mm. mahdollisuuden syventää itsetuntemusta suhteessa yhteisössä toimimiseen, pysähtyä miettimään omaa ja jäsentää omaa päätä sekä löytää itsestä uutta.

Ryhmä on toistaiseksi avoin kaikille. Tuettuna toimintana siihen voidaan ohjata erityisesti sellaisia yksilötyön asiakkaita, joita yhteisöllinen työ hyödyttäisi. Yhteisösosiaalityölle varataan erillinen vuosibudjetti toimintaa varten. Klupin aktiivisen vaikutustyön kautta Puumalassa on käynnistynyt kansalaistoiminnan ja julkisten palveluiden yhteinen ”Kylätalo -toiminta”. Jatkossa Klupi on yhtenä aktiivisena toimijana mukana kehittämässä yhteistyömallia edelleen. Kuntalaisten yhteisyyteen, ei erillisyyteen, perustuvaa toimintamallia kehitetään edelleen, tavoitteena vakiinnuttaa se kunnan tukemaksi uudenlaiseksi kansalaislähtöiseksi toiminnaksi.

RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN EHDOTUS:

Puumalan hyvinvointilautakunnan alle perustetaan aikuisväestön hyvinvoinnin vastuutyöryhmä. Työryhmässä tulee olla mukana sellaisia kunnan työntekijöitä, Essoten ammattilaisia, kuntalaisia ja luottamushenkilöitä, jotka ovat oman tehtävänsä kautta vastuussa jollakin tavoin aikuisväestön hyvinvoinnista. Tämän työryhmän tehtävänä olisi esim. kahdesti vuodessa kokoontua yhteen tarkastelemaan sitä, ovatko tuotetut palvelut kuntalaisten elämälle hyödyllisiä, ja miten kuntalaisten hyvinvointia tai omapohjaista selviytymistä voidaan paikallistasolla konkreettisesti arvioida. Kunkin jäsenen tehtävä on yhdessä työryhmän kanssa arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta, riittävyyttä ja resursseja suhteessa niihin tarpeisiin, jota paikallistasolla tunnistetaan. Ajatushautomomaisesti ryhmä etsii ja kokoaa paikallisesti toimivia ratkaisuja havaittuihin ongelmiin, kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tekee esityksiä tarvittaville tahoille ratkaisujen mahdollistamiseksi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sokran arvio toimintamallista Lähityö 25.9.2018 (pdf 187 kt)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja: