Vertaisryhmä alakouluikäisille lapsille. Lapsen pärjäävyyttä vahvistavaa ja voimavarakeskeistä toimintaa. Pilotti toteutettiin 10 kerran ryhmätoimintana. Läsnä luonto ja eläinavusteisuus.

Toimintaympäristö **

Ammattilaisten näkemyksen perusteella palvelujen lisäksi tulisi tarjota vertaistukea lapsille ja nuorille. Vertaistuen avulla voitaisiin lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä elämäntilanteista, kannatella ja vahvistaa kasvussa sekä valaa uskoa ja toivoa tulevaisuuteen.

Tavoiteltu muutos

Vertaisryhmän tavoitteena on tukea lapsen pärjäävyyttä ja toimintakykyä. Tavoitteena on selvittää, onko mallin mukaiselle ryhmätoiminnalle tarvetta tai millaiselle ryhmätoiminnalle voitaisiin nähdä tarve. Tavoitteena on luoda alueelle toimiva malli vertaistukiryhmän toiminnasta saatavan tiedon perusteella. 

Muutoksen mittaaminen

Ryhmän alkaessa on toteutettu kysely lapsille ja heidän vanhemmille. Lisäksi ryhmä on antanut palautetta jokaisen ryhmäkerran jälkeen. Lopuksi pyydetään palaute lapsilta ja heidän vanhemmiltaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä 7-13-vuotiaat lapset

Toteutettu kysely ja palaute sekä ryhmäpalaute ryhmäkerroilta

Ryhmän alkaessa lapset ovat voineet vaikuttaa ryhmäkertojen sisältöön

Ryhmäkertojen sisällön teemat olivat: lapsen omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen, itsetuntoharjoitteet, tunnetaidot, sosiaaliset taidot (kaverisuhteet), lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja vertaistuki. Toimintaa tuettiin eläinavusteisella toiminnalla ja luontoa hyödyntäen.