Lastensuojelun vaativan sijaishuollon kehittäminen palvelumuotoilun avulla Pohjois-Savossa

Palvelumuotoilun avulla oli tarve selkeyttää Pohjois-Savoon rakenteilla olevan lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, nuorisopsykiatrista hoitoa ja perusopetusta integroivan lastensuojelulaitoksen monitoimijaista yhteistyötä, asiakkuuspolkua ja asiakasprofiilia.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Savossa on suunniteltu ja kehitetty uutta vaativan tason lastensuojelun sijaishuoltoyksikköä Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian erikoisalan yhteistyönä. Tavoitteena on rakentaa lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, nuorisopsykiatrista hoitoa ja perusopetusta integroiva laitos.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Palvelumuotoilun tarve kohdistui vaativan sijaishuollon laitoksen monitoimijaisen työskentely- ja arviointiprosessin kuvaamiseen.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kehittämisen tavoitteena oli mallintaa asiakkaan palvelupolku ja tunnistaa nykyprosessin keskeisimmät haasteet ja kipupisteet; ideoida konkreettisia ratkaisuja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi, läheisten osallisuuden vahvistamiseksi ja arviointikäytänteiden yhtenäistämiseksi; sekä tarkentaa uuden lastensuojelulaitoksen asiakasprofiilia ja miettiä asiakasprofiilin edellyttämän moniammatillisen yhteistyön vaatimuksia.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä olivat lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja monitoimijaisesti toteutettua arviointia tarvitsevat 13-17 -vuotiaat nuoret.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Palvelumuotoilun työpajatyöskentelyyn osallistui monitoimijainen työryhmä, jossa oli edustus lastensuojelun sosiaalityöstä ja sijaishuollosta, nuorisopsykiatrisesta erikoissairaanhoidosta, sivistystoimesta sekä lastensuojelun kokemusasiantuntijat. 

Ohjausryhmätyöskentelyllä varmistettiin johdon tuki kehittämiselle ja voitiin vielä validoida
muotoilutyössä tehtyjä päätöksiä kehittämisen suunnasta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Palvelumuotoiluprojekti lisäsi toimijoiden välistä yhteisymmärrystä tulevan yksikön asiakkaasta ja palveluun liittyvistä toimijoista. Työskentelyn aikana määriteltiin yksikön yhteisisiä tavoitteita, palvelun vaiheet sekä monitoimijaisen yhteistyön vaatimuksia. Työskentelyn aikana syntyneitä ideoita voidaan hyödyntää ja jatkojalostaa kehittämisen seuraavissa vaiheissa. Palvelun kuvaus sisältää vielä paljon kysymyksiä yksikön tulevista rooleista ja vastuista.