Liikkuva muisti-infopiste Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella

Matalan kynnyksen muisti-infopiste on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita muisti- ja aivoterveysasioista. Tieto on kaikkien saavutettavissa ja infopisteelle voi tulla ohikulkiessaan. Tavoitteena on lisätä tietoutta aiheesta, mahdollisesti rohkaista muistitutkimuksiin.

Toimintaympäristö **

Suomessa on 193 000 ihmistä, jotka sairastavat muistisairautta, työikäisiä on noin 7 000 henkilöä. Vuosittain 14 500 henkilöä sairastuu etenevään muistisairauteen.(Muistiliitto 2019) Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia muistisairaita arvioidaan vuonna 2020 olevan Varsinais-Suomessa noin 12 000 henkilöä ja Satakunnassa noin 6200 henkilöä. Varsinais-Suomen kunnissa tehdyistä vanhuspalvelujen suunnitelmista 83 % sisältää tavoitteen muistisairaidenerityispalvelujen järjestämisestä, Satakunnassa luku on 82 %. Varsinais-Suomessa yli 75-vuotiaista kokee muistinsa huonoksi tai erittäin huonoksi 8,7 % ja Satakunnassa 11 %, koko Suomessa osuus on 8,7 % (THL 2019).

Väestörakenteen muutoksen myötä ikäihmisten määrä tulee kasvamaan huomattavasti useissa kunnissa. Samalla muistisairauksien esiintyvyys lisääntyy merkittävästi, koska ikä on suurin riskitekijä etenevissä muistisairauksissa. Tilastojen mukaan yli 85-vuotiaista kolmasosa sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Tämä aiheuttaa erityisen kansanterveydellisen ja -taloudellisen haasteen kuntien ja maakuntien sote-palveluille. 

Muistiyhdistykset ja  -luotsit toimivat alueillaan aktiivisesti ja järjestävät toimipisteissään toimintaa, apua ja tukea kohderyhmälleen.  Myös media tiedottaa aktiivisesti edellä mainituista asioista. Tämän lisäksi on tärkeää tuoda tietoa ja tukea paikallisesti ja kasvotusten, lähelle ihmistä.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Liikkuva muisti-infopiste on osa muistineuvonnan kokonaisuutta ja on vakiintunut toimintamalli Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Matalan kynnyksen neuvonnalla ja ohjauksella tarkoitetaan ihmisten arjen selviytymistä ja hyvinvointia tukevaa sekä ennalta ehkäisevää ja tietoa lisäävää neuvontaa ja ohjausta. Neuvonta ja ohjaus toteutetaan lähellä ihmisiä, on helposti saavutettavaa  ja asiakkaalle maksutonta, eikä sitä ole rajattu tietyille ihmisryhmille. Se on kansalaislähtöistä ja joustavaa.

Muistiluotsin työntekijä etsii paikkakunnalta paikan sekä pyytää luvan muisti-infopisteen pitämiseen. Tilaisuutta mainostetaan paikallisesti lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla sekä käytössä olevilla somekanavilla ja Varsinais-Suomen alueella Muistiyhdistyksen kotisivulla. Mukaan voi pyytää myös kunnallisen palveluohjaajan tai muun yhteistyökumppanin, esimerkiksi yhdistyksen.

Liikkuvassa muisti-infopisteessä on tarjolla monipuolisesti Muistiliiton ja paikallisen Muistiluotsin omaa materiaalia, liittyen aivoterveyden edistämiseen ja muistisairauksiin. Esitteissä kerrotaan siitä, milloin pitää olla huolissaan ja hakeutua tutkimuksiin, sekä tarkemmin muistisairauksista ja niiden hoidosta. Oppaissa kerrotaan myös palveluista ja etuuksista, esimerkiksi Kelan, kunnan sekä paikallisten muistiyhdistysten tuottamista palveluista.

Muistiluotsin liikkuvalla infopisteellä tarjoaman muistineuvonnan ja -ohjauksen kautta voi myös madaltua kynnys ottaa yhteyttä kunnan tarjoamiin palveluihin, esimerkiksi palveluohjaukseen tai muistihoitajan vastaanotolle.  Infopisteeltä voi saada myös tukea, jonka avulla selviytyy arjessa itsenäisesti tai palvelutarve vähenee tai siirtyy.

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Jakamalla tietoa aivoterveyden edistämisestä ja muistitoimintojen ylläpitämisestä saadaan infopisteellä kävijä havahtumaan asian tärkeyteen omassa elämässä. Keskustelussa saattaa tulla esille riski tai oire jostakin perussairaudesta ja häntä voidaan kannustaa hakeutumaan tutkimuksiin ja hoitoon omalla alueellaan. Esille voi tulla myös muistin ongelmia arjessa ja tällöin ohjaus suuntautuu paikallisen muistityöntekijän vastaanotolle. Näin ollen hoitoon hakeutuminen aikaistuu ja mahdollinen sairaus todetaan varhaisessa vaiheessa.

Infopisteelle voi saapua myös muistisairaan läheinen, joka rohkaistuu ensimmäisen kerran puhumaan tilanteesta perheessä ja tuo esiin tiedon ja tuen tarpeensa. Keskustelua voidaan käydä jo infopisteellä, sopia aika uudelle tapaamiselle tai ohjata kunnan palveluiden piiriin.

Kun muistiperhe saa oikea-aikaista tietoa ja palvelua kaikissa muistisairauden eri vaiheissa, saattaa ympärivuorokautisen hoidon tarve siirtyä jonkin verran myöhempään ajankohtaan. 

Tavoiteltu muutos

Tarkoituksena on tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät hakeudu muilla tavoin palveluiden piiriin. 

Tuomalla muisti-infopiste seutukuntien äärialueillekin, mahdollistamme tiedon saannin kaikille, eikä tiedottaminen keskity vain suuriin keskuksiin. 

Infopisteitä toteutetaan erilaisissa ympäristöissä, kuten ikäihmisten messut ja erilaiset festarit, teemaviikoilla (aivoviikko maaliskuussa ja muistiviikko syyskuussa) kauppojen lähettyvillä, apteekeissa ja kirjastoissa, kesäisin toreilla. Näin toimimalla tavoitamme monipuolisesti kohderyhmäämme.

Yhteistyökumppanina toinen yhdistys ja/tai kunnan palveluneuvoja tuo laaja-alaisempaa näkemystä infopisteiden sisältöön.

Muutoksen mittaaminen

Liikkuva infopiste-toiminnan tuloksen mittaaminen on hankalaa; palaute on lähinnä sanallista ja sitä kerätään palauteboxiin Surveypal-järjestelmään. 

Saatua palautetta:

"Onpa kiva, kun tulitte meidän torille, sain tavata teidät ostoksilla käydessäni. On ollut jo kauan mielessä kysellä muistiasioista joltakin ammattilaiselta."

"Miehelläni on muistamisen ongelmia ja nyt saimme kuulla teiltä tässä infopisteellä, miten hakeudumme tutkimuksiin."

"Tässä keskustellessamme minä oivalsin, että olen jo omaishoitajan roolissa. Kiitos, että annoit yhteystiedon minulle, voin hakea omaishoidontukea itselleni."

 

 

 

 

 

Toteutussuunnitelma

Muistiluotsissa tehdään toimintasuunnitelma vuoden ajalle, jossa määritellään muisti-infopisteiden lukumäärä.  Liikkuvien infopisteiden kohteet suunnitellaan maakunnan alueelle kattavasti, kaikki seutukunnat huomioiden. Äärialueet huomioidaan erityisesti, jotta tavoitetaan se yleisö, joka ei hakeudu taajamien palveluihin.

Muistiluotsin työntekijä etsii paikkakunnalta paikan sekä pyytää luvan muisti-infopisteen pitämiseen. Suunnittelussa voi olla mukana toisen järjestön työntekijä tai paikallinen kunnan palveluohjaaja. Liikkuva infopiste voidaan myös järjestää erilaisten tapahtumien yhteydessä, joihin on kutsuttu mukaan. Kutsujana voi olla kunnan työntekijä, yksityinen palveluntuottaja tai toinen järjestö, joka on tapahtuman järjestäjätaho.

Tilaisuuksia voidaan mainostaa paikallisesti lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla sekä käytössä olevilla somekanavilla ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin ja alueen muistiyhdistysten kotisivulla. Mukaan voi pyytää myös kunnallisen palveluohjaajan tai muun yhteistyökumppanin, esimerkiksi yhdistyksen.

Liikkuvassa muisti-infopisteessä on tarjolla monipuolisesti Muistiliiton ja paikallisen Muistiluotsin ja -yhdistyksen omaa materiaalia liittyen aivoterveyden edistämiseen ja muistisairauksiin. Esitteissä kerrotaan siitä, milloin pitää olla huolissaan ja hakeutua tutkimuksiin, sekä tarkemmin muistisairauksista ja niiden hoidosta. Oppaissa kerrotaan myös palveluista ja etuuksista, esimerkiksi Kelan, kunnan sekä paikallisten muistiyhdistysten tuottamista palveluista.

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Liikkuvan muisti-infopisteen kohderyhmänä on koko väestö ja varsinkin ne henkilöt, joita aivoterveys- ja muistiasiat kiinnostavat tai koskettavat.

Materiaali, jota muisti-infopisteellä jaetaan, on perustietoa ja se on helposti ymmärrettävässä muodossa. Jos asiakas on innostunut keskustelemaan asioista syvemmin, se on mahdollista infopisteen asiantuntijan kanssa . Syventävää tietoa aiheista on saatavana ja se on tarkoitettu valikoituneelle kohderyhmälle.

Liikkuva muisti-infopiste on yksittäinen tapahtuma, eikä jatkumo. Näin on vaikea osalllistaa asiakasta esimerkiksi suunniteluun. Keskusteluhetki infopisteellä on aina vuorovaikutteinen.

Ratkaisun perusidea **

Matalan kynnyksen muisti-infopiste on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita muisti- ja aivoterveysasioista. Tieto on kaikkien saavutettavissa ja infopisteelle voi tulla ohikulkiessaan. Tavoitteena on lisätä tietoutta aiheesta, mahdollisesti rohkaista muistitutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

VSSK-Muistiluotsin liikkuvan infopisteen toimintamalli on jo vakiintunutta, asiakkaalle maksutonta toimintaa. Kehiteltäessä maakunnallista Muistiluotsi-toimintaa on noussut tarve asiakastyön alueelta kehittää liikkuvaa muisti-infopistettä omaksi palvelumuodoksi.

Yhden maakunnallisen työntekijän työpanos resurssoidaan muistineuvojan tehtävään, johon edellytetään oikeanlaista laajaa asiantuntemusta mm. muistisairauksiin ja niiden aiheuttamiin elämänhallinnan ja toimintakyvyn muutoksiin. Osa muistineuvojan työajasta on suunniteltu liikkuvien muisti-infopisteiden toteuttamiseen ja muistineuvojan lisäksi muisti-infopisteellä voi toimia muitakin Muistiluotsin ja -yhdistysten työntekijöitä.

Liikkuvaa infopistettä mainostetaan paikallisesti lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla sekä käytössä olevilla somekanavilla ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kotisivulla. Lisäksi järjestöyhteistyön puitteissa palveluista tiedottaminen on monipuolista ja sujuvaa. Medianäkyvyys on myös olennainen osa tämän ajan tiedon kulkua. 

Matalan kynnyksen muisti-infopisteet ovat vuosien aikana tulleet osaksi jokavuotista Muistiluotsin toimintaa, koska tämän toiminnan avulla tavoitamme yleisöä kattavasti.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työntekijän työajan tulee olla riittävä infopisteen suunnitteluun, paikalle matkustamiseen ja tapahtuman järjestämiseen. Matalan kynnyksen toiminnan toteuttaminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työskentelytapaa sekä kykyä olla yleisön edessä ja ottaa vastaan kaikenlainen palaute. 

Tämä toimintamalli on sovellettavissa eri sairautta sairastavien ja läheisten kanssa työskennellessä.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Matalan kynnyksen muisti-infopisteet ovat vuosien aikana tulleet osaksi jokavuotista Muistiluotsin toimintaa, koska tämän toiminnan avulla tavoitamme yleisöä kattavasti. Liikkuessamme koko maakunnan alueella Muistiluotsin ja -yhdistysten toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi ja saavutettaviksi, mahdollisimman monelle.