Linkkihenkilökoulutuksella annetaan linkkihenkilöinä toimiville valmiuksia tukea kansalaisia ennaltaehkäisevästi tai auttaa heitä ratkaisemaan ongelmia, jotka ovat heikentäneet asiakkaan elämänlaatua tai voivat johtaa tarpeettomasti kalliiden palveluiden käyttöön.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointilähete toimintamallissa on kyse yhteisöllisin keinoin tapahtuvasta ihmisen tukemisesta. Tavoitteena on pyrkiä auttamaan ihmisiä, joiden ongelmiin ei voida vastata, eikä ole tarkoituskaan, perinteisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimin.

Hyvinvointilähetteen käyttöönottaessa kunnalla on edessään useita haasteita, jotka liittyvät muun muassa toiminnan omistajuuteen, sitoutumiseen, palvelulupaukseen, resurssointiin ja muihin toiminnasta mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin. Hyvinvointilähetteen käyttöönottoon liittyy oleellisesti myös linkkihenkilöt, ja heidän kouluttamiseensa liittyvät kysymykset.  

Linkkihenkilökoulutuksella annetaan linkkihenkilöinä toimiville valmiuksia tukea kansalaisia ennaltaehkäisevästi tai auttaa heitä ratkaisemaan ongelmia, jotka ovat heikentäneet asiakkaan elämänlaatua tai voivat johtaa tarpeettomasti kalliiden palveluiden käyttöön.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Linkki Lappilaiseen hyvinvointiin hankkeessa on luotu Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimana Linkkihenkilöille suunnattu koulutus yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin ja High Five - Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hankkeen kanssa.

VASA-hankkeessa toteutettiin aikaisempien kokemusten pohjalta linkkihenkilökoulutus syksyllä 2022. Linkkihenkilökoulutuksen järjestäjänä toimi Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen ja Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Linkkihenkilökoulutus (4 op) käynnistyi lokakuussa 2022 Itä-Lapin alueella. Lapin ammattikorkeakoulu ja Itä-Lapin kuntayhtymä vastasivat koulutuksen suunnittelusta. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys vastasi Lähellä.fi -verkkopalvelun hyödyntäminen linkkihenkilötyössä -osion suunnittelusta. Koulutus ja siihen kytkeytyvä mentorointi on mallinnettu. Linkkihenkilökoulutuksessa tavoitteet olivat:

  • tukea asiakasta hänen omien tarpeidensa pohjalta hyödyntämään kunnan, kolmannen sektorin ja seurakuntien tarjoamia palveluita
  • tukea ihmistä oman elämäntilanteen hahmottamisessa ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa
  • soveltaa dialogisuutta keskustelussa
  • linkkihenkilönä toimiessaan tunnistaa minkälaisiin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin oma työtapa perustuu
  • käyttää mentorointia oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun kehittämisessä ja tukemisessa
Liitteet
Tavoiteltu muutos

Linkkihenkilökoulutuksella koulutettiin linkkihenkilöitä, jotka voivat toimia pääasiassa Itä-Lapin seutukunnassa hyvinvointilähetteen saaneiden henkilöiden tukena ja rinnalla kulkien tilanteissa joihin ei ole tarpeen vastata sosiaali- ja terveyspalveluilla. 

Näitä henkilöä kohdanneita tilanteita voivat olla esimerkiksi elämäntapamuutokset, yksinäisyys, paikkakunnalle muuttaminen, läheisen kuolema, eläkkeelle jääminen jne. Linkkihenkilö voi toimia tukena myös tilanteissa, joissa hyvinvointilähetteen saaneen henkilön omat voimavarat eivät riitä uuteen toimintaan lähtemiseen ilman tukea.

Toteutussuunnitelma

Linkkihenkilökoulutuksen tukena oli yksityiskohtainen koulutuspaketti. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lapin ammattikorkeakoulun järjestämä linkkihenkilökoulutus toteutettiin etäkoulutuksena Zoom-etäyhteydellä. Koulutukseen osallistui 12 koulutettavaa Posiolta, Kemijärveltä, Savukoskelta, Pelkosenniemeltä, Sodankylästä ja Rovaniemeltä. Koulutuksen osallistujilta kerättiin palautetta systemaattisesti. 

Kouluttajina toimivat dialogisen työskentelyn parissa pitkän uran tehneet asiantuntijat Annemari Savukoski (TtM, psykoterapeutti, Lapin Hyvinvointialue), Paula Yliniemi (lehtori, KM, psykoterapeutti, Lapin AMK) ja Jukka Hakola (KM, toimitusjohtaja Saura-säätiö)

Koulutus oli osa VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanketta, jonka osatoteuttajina ovat Itä-Lapin kuntayhtymä, Lapin hyvinvointialue, Lapin AMK, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Kemin ja Rovaniemen kaupungit sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Toteutetussa linkkihenkilökoulutuksessa on hyödynnetty aikaisemmin järjestettyjen koulutusten kokemuksia ja opiskelijoilta kerättyä asiakaspalautetta. 

Ratkaisun perusidea **

Linkkihenkilökoulutus on neljän opintopisteen laajuinen koulutus, jossa painotetaan linkkihenkilön roolia ja tehtävää, perehdytetään toipumisorientaatio käsitteeseen viitekehyksenä, toivon herättämiseen ja asiakkaan toimijuuden tukemiseen, dialogisessa asiakastyössä vaadittavin taitoihin sekä motivoivaan haastatteluun työvälineenä sekä valmiuksiin työskennellä monitoimijaisessa verkostossa.

Linkkihenkilökoulutuksella annetaan linkkihenkilöinä toimiville valmiuksia tukea kansalaisia ennaltaehkäisevästi tai auttaa heitä ratkaisemaan ongelmia, jotka ovat heikentäneet asiakkaan elämänlaatua tai voivat johtaa tarpeettomasti kalliiden palveluiden käyttöön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuntien hyvinvointikoordinaattorit toimivat keskeisinä markkinoijina kunnissa. 

Toimintamallin levittämisessä keskeisessä roolissa ovat myös koulutuksesta jo aiemmin valmistuneet linkkihenkilöt.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Verkossa tapahtuva live- koulutus on edellytys, jolloin kaikki ryhmän jäsenet ovat läsnä ja avaavat kamerat, kun keskustellaan. Kyseessä on vuorovaikutukseen ja dialogiin perustuva koulutus, koska dialogia ei opi kuin käymällä dialogia – puheen ja kuuntelemisen vuorottelu. Koulutuksessa käytetään pienryhmäkeskusteluja, jossa reflektion avulla rakennetaan yhteistä ymmärrystä.

Etäkoulutus mahdollistaa eri paikkakunnilta osallistumisen, joka mahdollistaa, jo koulutuksen alkuvaiheessa, verkostoitumisen sekä eri näkökulmista katsomisen. Näin mahdollistuu yli kuntarajojen työskentely.

Koulutuksen luonteen vuoksi, sitä ei voi toteuttaa itsenäisesti verkkokurssina, koska yhteinen reflektio on olennainen osa oppimista osaamisen varmistamista.

Kouluttajilta edellytetään riittävää ammatillista osaamista ja kokemusta sisällöistä sekä pedagoginen koulutus.

Resurssit: hallinnoijan tulee olla Ammattikorkeakoulu  koulutuksen laadun varmistamiseksi

Sudenkuopat:

  • Koulutus vaatii riittävää markkinointia.
  • Oletus, että dialogia voisi oppia itsenäisesti verkkokurssilla.
  • Suurissa massoissa dialogisuuden oppiminen ei ole mahdollista, koska se edellyttää pienryhmä harjoitteita.
  • Opiskelu edellyttää riittävän pientä koulutusryhmää, jotta luottamus ja vuorovaikutus on mahdollista.
  • Kouluttajilla tulee olla riittävät suunnittelu ja toteutukseen sekä kehittämiseen varatut resurssit.

Linkkihenkilötoiminta on kehittyvä työmuoto, joten toimintaympäristöjä tarkastellaan koko ajan.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lapin yliopiston tekemän tutkimuksen perusteella koulutus antaa valmiuksia linkkihenkilönä toimimiseen. Koulutuksessa olleiden mukaan koulutus tuki tuensaajan kanssa työskentelyä ja tuensaajan kuulluksi tulemista sekä omaa henkilökohtaista kasvua. Mentoroinnista saatu tuki koettiin tärkeäksi, vaikka sitä ei aina ollut helposti saatavilla akuuttiin tilanteeseen. Lisäksi toivottiin koulutuksen aikana enemmän tietoa tarjolla olevista palveluista ja vapaa-ajantoiminnasta (Rossi, Korpelainen & Zechner 2022.) Lapin yliopiston toteuttama arviointi tehtiin Linkki Lappilaiseen hyvinvointiin hankkeen aikana luodusta ja toteutetusta linkkihenkilökoulutuksesta. 

Linkkihenkilötoiminnan Suomen mallin kehittäminen jatkuu eri kunnissa Lapin hyvinvointialueella. Koulutuksen sisältöä kehitetään kokemusten ja saadun palautteen perusteella, tuetaan kuntakohtaisen koordinaation rakenteen kehittämistä sekä vahvistetaan pienten kuntien yhteistyön rakenteita.