Meidän Teatteripeli- osallistava teatterihanke yhdistäen pelipedagogiikkaa ja teatteritaidetta

Meidän Teatteripeli-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa lasten ja nuorten osallistuminen teatteritaiteeseen pelipedagogiikkaa hyödyntäen. Hankkeen osallistujat otetaan mukaan luomaan, toteuttamaan ja pelaamaan hauskaa ja interaktiivista teatteripeliä Seppo-pelialustalle.

Toimintaympäristö **

Meidän Teatteripeli -hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa lasten ja nuorten kaverisuhteita, yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kokemusta. Sekä suunnittelutyöpajoissa että teatteripelissä oppilaat saavat itse ja oman pienryhmänsä kanssa ideoida ja keskustella ja sitä kautta luoda omia teatterikohtauksia, tekstejä, äänimaailmoja jne. samalla teatterin eri osa- alueisiin tutustuen. Omien näkemysten ja ajatusten esiintuomista rohkaistaan. Oppilaat saavat myös mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan oman luokkansa kanssa sekä kaikkien peliin osallistuneiden oppilaiden kesken.

Hankkeen tavoitteena on myös tuoda lapsille ja nuorille iloa, hauskaa ja mukavaa yhteistä tekemistä. Hanke antaa myös tietoutta teatteritaiteesta ja kulttuurista. Hanke on mahdollista toteuttaa koronarajoituksista huolimatta: suunnittelutyöpajoihin osallistuminen ja teatteripeli- tapahtumat voidaan toteuttaa kouluihin etäyhteyksin.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Taidetta ja taidetyöskentelyä on koulujen opetussuunnitelmissa vähän, ja haluamme täydentää tätä vajetta. Hanke tarjoaa uusia mahdollisuuksia luovuuteen ja erilaisiin ilmaisumuotoihin. Lisäksi ryhmätyömuotoisena toimintana teatteri lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja koulun yhteisöllisyyttä sekä antaa kokemuksia ryhmässä toimimisesta vahvistaen ryhmätyötaitoja. Mielekäs yhdessä tekeminen koulupäivän aikana poistaa myös yksinäisyyttä ja turvattomuudentunnetta. Lapsi- ja nuorilähtöinen taidetoiminta lisää lasten ja nuorten hyvinvointia tuottamalla iloa ja antamalla merkityksellisyyden kokemuksia. Lisäksi taidetyöskentely koulussa auttaa opettajia, muita oppilaita ja vanhempia näkemään paremmin oppilaan koko persoonallisuuden.

Muutoksen mittaaminen

Taidetoiminnan tarvetta kouluissa on selvitetty neljänä vuonna, jolloin Teatteri ILMI Ö. on toteuttanut teatterikerhoja oppilaille koulujen iltapäivätoimintana ja lukuvuoden mittaisesta Utelias luokka -pilotista. Tarve on selvitetty koulujen opettajilta, oppilaspalautteista, vanhemmilta, Utelias luokka -toiminnan palautteista sekä pitkään koululaisten kanssa työskennelleiden opettajiemme itsereflektioina ja havaintoina.

Toteutussuunnitelma

Teatteri ILMI Ö:n Meidän Teatteripeli -hanke koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Ala-asteikäisille apsille suunnatut osallistavat ja elämykselliset Aarre-teatteripelitapahtumat. 
  2. Yläasteikäisille suunnatut Teatteripelin suunnittelutyöpajat
  3. Nuorille suunnatut osallistavat ja elämykselliset Teatteripeli-tapahtumat. 

Meidän Teatteripeli -hanke osallistaa noin 1300 lasta, nuorta ja opettajaa.

1. TEATTERIPELI ALA-ASTEIKÄISILLE: AARRE

Aarre-teatteripelissä oppilaat pääsevät kuninkaanlinnaan etsimään aarrearkun kadonnutta avainta ja osallistumaan seikkailuun. Lapset osallistuvat tarinan luomiseen, he keksivät kuninkaallisen tervehdyksen, puutarhan, kuninkaallisen aamupalan ja lopulta päättävät mikä kuninkaan arvokkain aarre on. Työtapoina ovat roolileikki, patsastyöskentely, fyysinen ilmaisu, kohtausten ja äänimaailmojen luominen. Peli mahdollistaa oppilaiden oman ilmaisun kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä ja rohkaisee yhteistyöhön koko ryhmän kesken. Moniaistinen ja elämyksellinen teatteripeli mahdollistaa oppilaille hauskan ja innostavan, kokonaisvaltaisen elämyksen. Aarre-teatteripelissä käytetään Seppo-pelialustaa, joka toimii digitaalisesti älypuhelimella, tabletilla tai kannettavalla tietokoneella. Pelipaikkana toimii koulu ja sen ympäristö. Teatteri ILMI Ö:n työryhmä on pelissä mukana fasilitoimassa ja ohjaamassa peliä. Pelikokemus puretaan yhdessä ja opettajat voivat jatkaa teemojen käsittelyä myös myöhemmin koulussa.

Aarre-teatteripeli toteutetaan kuudella ala-asteen koululla. Jokaisella koululla järjestetään viisi teatteripelitapahtumaa koulun oppilaille. Ala-asteiden osallistaviin teatteripelitapahtumiin osallistuu 30 luokkaa, yhteensä noin 750 oppilasta ja 30 opettajaa.

2. ja 3.TEATTERIPELI YLÄASTEIKÄISILLE: YHDESSÄ TEHTY TEATTERIPELIKOKEMUS

Teatteripelin sisältö suunnitellaan ja luodaan osallistavissa työpajoissa nuorten kanssa. Neljällä yläasteella järjestetään pelin suunnittelutyöpajat, kussakin koulussa viisi työpajaa. Neljän yläasteen oppilaat luovat yhden, yhteisen Teatteripelin. Teatteripelissä käytetään Seppo- pelialustaa, joka toimii digitaalisesti älypuhelimella, tabletilla tai kannettavalla tietokoneella. Nuoret luovat peliin tehtäväpisteitä omien kiinnostuksen kohteidensa pohjalta, inspiraationa teatteriaineisto historiasta nykyteatteriin: näytelmätekstit, visuaaliset materiaalit ja suunnittelu, ääni- ja valosuunnittelu, tyylilajit, aiheet, näyttelijäntyö. Tehtäväpisteet koostuvat video- tai äänimateriaaleista, kohtauksista, draamateksteistä, kuvista, rekvisiitasta jne.

Teatteripeli toteutetaan neljällä yläasteen koululla. Jokaisella koululla järjestetään viisi pelitapahtumaa koulun oppilaille. Yksi luokka pelaa kerrallaan Teatteripeliä pienryhmissä. Pelipaikkana toimii koulu ja sen ympäristö. Teatteri ILMI Ö:n työryhmä on pelissä mukana fasilitoimassa ja ohjaamassa peliä. Pelikokemus puretaan yhdessä ja pelissä tuotetut materiaalit katsotaan yhdessä niitä reflektoiden. Opettajat voivat jatkaa teemojen käsittelyä myös myöhemmin koulussa.

Yläasteiden osallistaviin suunnittelutyöpajoihin osallistuu neljä luokkaa, yhteensä noin 100 oppilasta ja 4 opettajaa. Osallistaviin Teatteripeli-tapahtumiin osallistuu 20 luokkaa, yhteensä noin 500 oppilasta ja 20 opettajaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pelillisyys on lapsille ja nuorille tuttu, luonteva ja innostava käyttöliittymä erilaisten sisältöjen käsittelyyn. Pelipedagogiikassa korostuvat toiminnallisuus, elämykset, palkitsevuus, leikillisyys ja vuorovaikutus, jotka kaikki soveltuvat erinomaisesti taidesisältöjen käsittelyyn. Hankkeen tavoitteena on lisätä taidesisältöjä pelimaailmaan ja kannustaa ja rohkaista nuoria sekä teatteritaiteen tekemiseen että omien, juuri heille mieluisten pelien luovaan kehittelyyn. Seppo-pelialustaa käytetään paljon mm. koulujen oppimispeleissä ja se on monille oppilaille ja opettajille tuttu jo valmiiksi. Opettajien käyttökokemusten mukaan Seppo on saanut myös ujot ja varautuneet oppilaat mukaan työskentelyyn. Alustan helppokäyttöisyys ja suomenkielisyys tekee pelisuunnittelusta saavutettavaa ja hauskaa sekä kannustaa omien pelien tekemiseen myös jatkossa.