Meniere Akatemia-Avain itsehoitoon. Huimaus ~ tinnitus ~ kuulonalenema

 1. Meniere Akatemia järjestää asiantuntija-webinaareja Menieren taudista vuosikellon mukaisesti.
 2. Webinaarien rakenteeseen on liitetty vertaistukiohjelman istuntojen tuki.
 3. Sairaalayhteistyön ansiosta Menieren taudin diagnoosin saanut pääsee heti mukaan vertaistuen piiriin.
Toimintaympäristö **

Koronaepidemia vauhditti webinaari-tekniikan ja välineiden käyttöönottoa. Tilanne hyödynnettiin aloittamalla heti webinaarit ensin Meniere-toimijoille ja pian sen jälkeen jäsenistölle.

Lainsäädäntö vaatii videoihin tekstityksen syksystä 2020 alkaen, joka muodostaa yhden ongelman webinaarien esittämisessä. Periaatteessa webinaarisarja ei tulisi aloittaa ilman videoiden tekstitystä. Rahoitusta tähän ei kuitenkaan ole, joten on löydettävä vapaaehtoisia tekstittäjiä ja teknisiä ratkaisuja.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Menieren taudista, sen hoitomuodoista ja taudin kanssa selviytymisestä ei ole riittävästi tietoa saatavilla.

Meniere Akatemia on olennainen osa uutta vuoden 2020 Meniere-liiton strategiaa ja liittyy vahvasti sekä strategian tiedottamisen että vertaistuen parantamisen hankkeisiin.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Menierikko: Menieren tauti on puutteellisesti tunnettu terveydenhuollossa ja jopa sen eri asiantuntijaportaissa. Tähän on useita syitä. Menierikot saattavat sairastaa Menieren tautia jopa 10-20 vuotta ennen diagnoosiin pääsemistä. Usein menierikot eivät saa riittävästi tietoa diagnoosin saamisen yhteydessäkään, koska sairauteen voi liittyä monenlaisia taudin oireita. Näitä ovat kiertohuimauksen ja kuulonalennuksen ohella vaihteleva tinnitus, paineen tunne, ääniyliherkkyyttä, Tumarkinin romahtamiskohtaukset, eirlaiset silmäoireet jne. Lisäksi on monenlaisia edellä mainittuihin oireisiin liittyviä yksilöllisiä erityispiirteitä ja elämän hallintaan liittyviä ongelmia.

Nämä kaikki oireet aiheuttavat rajoitteita henkilön toimintaaan ja osallistumiseen. Sen lisäksi ne vaikeuttavat arjesta selviytymisessä ja luovat uupumusta ja ahdistusta. Kiertohuimauskohtaus on siksi voimakas, että sairastavista osa oksentaa yhtäjaksoisesti 6 tuntia. Menieren taudin kohtaus esim. kauppareissulla aiheuttaa suurta häpeää, ohikulkijat tulkitsevat ensin horjahtelevan ja sitten maassa makaavan oksentelevan menierikon päihtyneenä.

On tosiasia, että Menieren taudista ehtii lyhyellä lääkärikäynnillä saada vain hyvin niukasti tietoa.

1500 jäsenen Menieren tauti Facebook-ryhmän keskustelujen mukaan moni pyrkii saamaan lisätietoa ja hoitoa alalle erikoistuneilta lääkäreiltä. Näitä on maassamme vain joitakin eivätkä he voi auttaa kaikkia Suomen Menieren taudin oireisia, vaikka haluaisivatkin.

Terveydenhuolto: Olemme jo aiemmin kehittäneet yhteistyömallin sairaaloiden korvayksiköiden kanssa, jolloin Menieren taudin diagnoosin tai vahvan epäilyn Menieren taudista saanut pääsee heti vertaistuen piiriin. Mutta lääketieteellisesti oikean tiedon saaminen Menieren taudista on edelleen ollut ongelma, koska lääkäri ei kykene vastaanottoajan puitteissa kertomaan koko Menieren taudin laajaa kirjoa ja jokaisella menierikolla on vielä hieman erilainen taudin muoto.

Yhteiskunta: Menieren tautiin sairastuu vuosittain noin 1000 henkeä. Diagnoosi on noin 30 000:lla ja varmentamattomia Meniereä sairastavia arvioidaan Suomessa olevan noin 70 000.

Koska Menieren tautia ei tunneta riittävästi, niin osa menierikoista ei saa diagnoosia, oikeaa lääkehoitoa eikä vertaistukea ja osa päätyy hakemaan työkyvyttömyyseläkettä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Tekniikan asiantuntija: Millanen netti-kapasiteetti tarvitaan webinaarien vetäjille 250 henkilön Teams-webinaarin pitämiseen.

Videoiden tekstittäjät: Tulisi löytää vapaahtoisia, jotka tekstittäisivät vuosikellon videot. On laadittava ohje siitä, miten videoita tekstitetään. Pitäisi löytää tekoälyyn pohjutuva ohjelma, joka helpottaisi videoiden tekstittämisessä. Kirjoitustulkin käyttöä webinaareissa selvitetään.

Uudet videot: Solmimme sopimuksia uusien yhteityötahojen kanssa ja videoimme uusia asiantuntija-videoita Meniere Akatemiaan.

Webinaarien vetäjät: Testi-webinaarissa Teams:lla 28.5.2020 oli yhdellä vetäjällä toteutettuna liian kiireinen. Ennen webinaarin alkua autetaan osallistujia liittymään webinaariin. Yli puolet oli ensimmäistä kertaa webinaarissa. Webinaarin aikana esitetään videota ja samalla vetäjä selaa ja esittää Power Point-esitystä. Esityksen aikaankin tulee vielä yhteydenottoja webinaarin yhteyden kadottaneilta. Jokaiseen webinaariin tarvitaan 3 vapaaehtoista vetäjää, jotta katkoksia esitykseen ei pääse syntymään vaan yksi voi keskittyä vain esityksen/videon kulkuun.

Menierikot ovat usein itse niin uupuneita Menieren taudista, että mukaan tarvittaisiin myös terveitä vapaaehtoisia ja ulkopuolisella apurahalla palkattavia henkilöitä. Mistä lisäresursseja voisi löytyä? Tarvittaisiin mm. vetäjiä, videoijia ja videoiden tekstittäjiä.

Tavoiteltu muutos

Menierikko: Meniere Akatemian asiantuntija-webinaarien avulla menierikoilla on saatavilla lääketieteellisesti oikeaa tietoa Menieren taudista koko Suomen alueella. Lisäksi webinaarin lopussa on mahdollisuus vuorovaikuttesiin kysymyksiin, joihin vastaa ensisijaisesti lääkäri/asiantuntija ja myös vertaistukihenkiöt.

Vertaistuella SML tarkoittaa sekä Internetin että ihmisten välityksellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tavoitteena on parantaa Menieren tautia sairastavien elämänlaatua ja ohjata uudelleen selviytymiseen. Meniere Akatemiaan sisälletyn MeniTuki-vertaistukiohjelman avulla tukea hakeva oppii uuden toimintamallin, jota soveltamalla sairauden aiheuttamista rajoituksista voi selvitä. Tietokoneohjattu vertaistukiohjelma sisältää ”askelmia”, joihin voit tutustua tästä.

Terveydenhuolto: Lääkäri voi tarjota tietoa sairaudesta potilasjärjestön tarjoamien oppaiden lisäksi Meniere Akatemian webinaarien ja vertaistuen muodossa, jolloin lääkäri voi keskittyä taudiin hoitoon.

Yhteiskunta: Koska menierikko saa lääkäriltä diagnoosin ja hoidon Menieren tautiin ja Meniere Akatemiasta menierikko saa lääketieteellisesti oikeaa tietoa sairaudesta ja sairauden kanssa selviämisestä sekä vertaistukea, niin yhteiskunnan säästyneet aikaresurssit voidaan näin keskittää itse sairauden hoitoon ja menierikko pysyy mahdollisimman toimintakykyisenä.

Muutoksen mittaaminen

MITATTAVAT ARVIOINTIKYSYMYKSET

Meniere Akatemian osallistujamäärä

Testi-webinaarissa jäsenistölle 28.5.2020 oli 73 osallistujaa. Suurempi määrä rajaa mahdollisuuksia saada asiantuntijalta vastauksia omiin kysymyksiin, mutta 250 henkiöä on nykyään mahdollista saada Teams-sovelluksen piiriin vuorovaikutteisesti. Ensimmäisenä vuonna tulee tosin olemaan suurempi määrä osallistujia, kun webinaarit on koko jäsenistölle uusi juttu ja Meniere Akatemia on kaikille 1500 jäsenelle uusi juttu. Seuraavina vuosina osin samat webinaarit pyörivät, joten ne kiinnostavat enemmän uusia jäseniä.

Osallistujien toiminta-alue

Saamme tiedon osallistujien maantieteellisestä jakaantumisesta, jotta näemme, että miten voimme jakaa tietoa koko Suomen alueelle.

Elämänlaatu

Kerro omin sanoin, mitä hyötyä koet saaneesi tapahtumaan osallistumisesta?

Avoin tekstikenttävastaus

Vastasiko tapahtuma odotuksiasi?

Avoin tekstikenttävastaus. Ensimmäisessä testi-webinaarissa tapahtuma vastasi kiitettävästi osallistujien odotuksia. Parasta arvosanaa (10) oli eniten, 38 %. 

Kuinka todennäköisesti suosittelisit tällaista webinaaria muille menierikoille?

Avoin tekstikenttävastaus. Tässäkin kysymyksessä parasta arvosanaa oli (10) oli eniten, 63 %.

Mitä kehitettävää tapahtumassa mielestäsi on? Mitä olisit toivonut lisää tai olisiko jotain voinut jättää pois?

Avoin tekstikenttävastaus.

Muuta palautetta ja terveisiä meille.

Avoin tekstikenttävastaus.

Toteutussuunnitelma
 1. Aloitetaan Meniere Akatemia toimintamallin ja vuosikellon mukaisesti syksyllä 2020.
 2. Tekniset ratkaisut on selvitettävä, kuten riittävä netti-kapasiteetti webinaarien vetäjille.
 3. Riittävä määrä vapaaehtoisia webinaarin vetäjiä ja videoiden tekstittäjiä.
 4. Yhteistyökumppanien kanssa tehtävät uudet videot.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on Menieren tautia sairastavat ja heidän läheisensä. He toivovat saavansa lääketieteellisesti oikeaa tietoa ja Menieren taudista ja sen hoidosta sekä vertaistukea ja ohjeita miten selvitä sairauden kanssa. Merkillepantavaa on, että Menieren taudissa elämän laatu voi olla voimakkaasti alentunut ja yhtä huono kuin esim. AIDS potilaalla 2 viikkoa ennen menehtymistä tai kroonisella syöpäpotilaalla. Vertaistuki pystyy parantamaan elämän laatua merkittävästi mutta kynnys sen aloittamiseksi on toistaiseksi suuri.

Yksi vapaaehtoinen menierikko on lupautunut vetämään syksyllä pidettäviä webinaareja, mutta tarvitsemme ainakin kaksi lisää. Olemme myös kysyneet vapaaehtoisia tekstittämään syksyllä esitettäviä videoita, jotta Meniere Akatemia olisi mahdollista toteuttaa. Olemme selvittämässä tekoälyohjelman käyttöä puheen tekstittämisessä.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Meniere-toimijamme ovat kehittäneet mm. it-pohjaisen vertaistukiohjelmiston, yhteistyömallin sairaaloiden korvayksiköiden ja paikallisyhdistysten kanssa sekä videoineet asiantuntijaesityksiä. Käytämme jo olemassa olevaa Meniere-materiaalia soveltaen korona-ajan mukanaan tuomilla uusilla työkalulla.

Ideointi
 1. Ajankohtaisen tiedon välittämiseksi potilasjärjestön jäsenille ovat emeritus professori Ilmari Pyykkö ja liikkeenjohdon konsultti Martin Lilius ehdottaneet vapaaehtoisvoimin toimivan Meniere Akatemian perustamista jo vuonna 2018.
 2. Kun Meniere-liiton puheenjohtaja Lars-Runar Knuts videoi vuoden 2019 aikana Meniere-tapahtumien asiantuntijaluentoja, todettiin että asiantuntemusta on saatu jo hyvin tallennettua videomuotoon.
 3. Vuoden 2020 koronaepidemia mahdollisti webinaarien teknisen toteuttamisen ja toiminnanjohtaja Nina Kallunki kokosi olemassa olevan Meniere-liiton asiantuntemuksen vuosikellon muotoon.
Idean valinta

Päätimme valita toimintamalliksemme kuvatun Meniere Akatemian kevään 2020 testi-webinaarien saatua runsaasti positiivista palautetta ja kun tekniikkakin pääosin näytti toimivan. 

Toimintamalli sisältää  Meniere-liiton stategian keskeiset osat ja huomioi myös paikallisyhdistykset. Voimme näin jakaa asiantuntijatietoa ja vertaistukea Menieren taudista koko Suomen alueelle.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Kokosimme meillä jo valmiina olevan Meniere tietämyken vuosikelloon ja nimesimme toimintamalllimme Meniere Akatemiaksi. Vuosikelloa rytmittää asiantuntuja-webinaarit, joiden esittäjinä on paikalliset yhdistykset ja aiheena jokin Menieren taudin aihe. Menierikot käyvät webinaarien ohella läpi vertaistukiohjelmistoa ja palkintona MeniTuki-ohjelman läpikäynyt voi käydä ohjaavan vertaistukihenkilön kanssa palautelounaalla, sillä ruokavalio on tärkeä osa Menieren taudin hoitoa.

Idean testaus asiakkaalla

Testasimme Meniere Aktemian ensin Meniere-toimijoille suunnatulla Migreeni ja Meniere-webinaarilla 5.5.2020. Osallistujina oli 16 toimijaa ja tekniikka toimi hyvin. Palautteena osallistujat kertoivat webinaarin olevan erittäin mielenkiintoinen, asiapitoinen, opettavainen, sujuva ja uusi kokemus. Eräs tunsi olonsa vaivaantuneeksi, jatkossa osallistujia neuvotaan pitämään kamerat pois päältä.

Koko jäsenistölle suunnatun webinaarin 28.5.2020 aiheena oli Menieren tauti ja hoitomuodot. Osallistujina oli 73 menierikkoa. Saimme palautekyselyssä arvosanoiksi eniten parasta arvosanaa (10) ja seuraavaksi eniten toiseksi parasta arvosanaa (9), joten tilaisuus oli onnistunut ja toivottiin vahvasti, että tällainen toiminta saisi jatkoa. Eräs menierikko olisi toivonut ammatti- ja studiotasoista videokuvausta, mutta toimimme vapaaehtoisvoimin. Tietysti ammattikuvaajatkin ovat tervetulleita mukaan Meniere-vapaaehtoistoimintaan! Netti oli myös lopussa hidas, kun kysymyksiä käytiin läpi, joten vetäjän netin kapasitetti ei riittänyt ja tarvitaan useampi kuin yksi vetäjä. 

Palatutetta testi-webinaarista: "Sain huippulääkärin kertomana hyvän tietopaketin hoitomuodoista. Osio missä lääkäri vastasi kysymyksiin oli erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Siinä tuli monta vastausta omaa mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin.", "Hieno juttu! Lisää näitä. Helppo osallistua kotoa käsin!"

Syksyn 2020 palautteista: 7.10. Menieren taudin määritelmä ja oireet. 4.11 Menieren taudin hoitomuodot ja Tumarkinin kohtaukset ja työkyky :

Arvosanoissa on edelleen eniten kymppejä. Toivottiin joskus aiheeksi menierikon omaa vertaistukikertomusta. Se on nyt laitettu tammikuun 2021 ohjelmaan. Tekstitykseen on saatu kaksi uutta vapaaehtoista ja videot on siten jatkossa tekstitetty. Sanallisissa palautteissa syksyllä saatiin mm.

- Minusta tällä tavalla toteutettu esitys oli oikea, jolloin uusien menierikoidenkin on helppoa kuulla sekä potilaiden että lääkäreiden kommentteja ja näin väärä ja oikea tieto eivät pääse sotkeutumaan.

- Kiitos että järjestätte näitä mahdollisuuksia saada tietoa ja kuulla muiden menierikkojen kokemuksia. Minusta on jopa parempi, että nämä ovat etänä kuin livenä, osallistuminen on helpompaa ja saavuttaa suuremman yleisön.

- Tämä on hyvä. Olen tyytyväinen. Homma etenee. Ehkä tulevilla menierikoilla on vähän helpompaa.

- Oli iloa huomata miten innokkaita osallistujat olivat kysymään eri asioista liittyen Menieriin ja miten taitavasti ja hyvin lääkäri vastasi heidän kysymyksiin.

- Haluan tästä eteenpäin olla jokaisella luennolla. Lämmin kiitos.

- Jos nämä olisivat Euroviisut, niin sanoisin järjestäjille yksinkertaisesti - 12 points.

Ratkaisun testaaminen

Aloitetaan vuosikellon mukaisesti Meniere Akatemia syyskuussa 2020.

Saavutettavauuslain mukaiset tekstitykset on kuitenkin saatava tehtyä syksyyn mennessä, joten on löydettävä vapaaehtoisia tekstittäjiä. Kaksi uutta tekstittäjää on nyt löytynyt.

Tarvitsemme muutaman uuden vapaaehtoisen fasilitaattorin mukaan ja fasiitaattorille riittävä toimiva nettiyhteys.

Kokeilun tavoitteet

Koska Menieren tauti on valitettavan huonosti tunnettu eikä terveydenhuollossa ole resursseja tiedottaa Menieren taudin diagnoosin saaneelle sairauden lukuisista eri oireista ja eri oireiden hoidosta ja niiden kanssa selviämisestä, niin Meniere Akatemian tavoiteena on jakaa asiantuntijatietoa ja vertaistukea Menieren taudista koko Suomen alueelle syksystä 2020 alkaen.

Kokeilussa opittua

Tavallinen taloyhtiön perusnetti ei ehkä riitä fasilitaattorille. Tarvitaan myös useampi fasilittaattori pitämään webinaaria.

Ratkaisun perusidea **
 1. Meniere Akatemia järjestää asiantuntija-webinaareja Menieren taudista vuosikellon mukaisesti.  Vuosikello on Suomen Meniere-liiton (SML) ja paikallisyhdistysten yhteistyön tulos, jossa tehtävät on suunniteltu vuodeksi. Käytämme webinaareissa Microsoftin Officen Teams-yhteistyösovellusta, jolla webinaarit ja Power Point esitykset näytetään osallistujille netin kautta. Webinaarissa rohkaistaan osallistujia interaktiivisuuteen siten, että he voivat kirjoittaa esityksen aikana kysymyksiä, joihin esityksen lopussa vastataan.
 2. Webinaarien rakenteeseen on liitetty vertaistukiohjelman eri istuntojen tuki. Tarkoituksena on kannustaa ja tukea osallistujia tekemään ennen seuraavaa webinaaria aina yksi vertaistuki-istunto MeniTuki-ohjelmasta. Kannustimena käytetään sitä, että kun menierikko on käynyt vertaistukiohjelmiston läpi vertaistukisopimuksen mukaisesti, voi vertaistukihenkilö käyttää tuettavan palautelounaalla ja keskustella samalla sairauteen ja selviytymiseen liittyvistä erityiskysymyksistä.
 3. Sairaalayhteistyön (YTP-malli) ansiosta Menieren taudin diagnoosin saanut pääsee heti mukaan vertaistuen piiriin. Solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti menierikko voi aloittaa heti sekä vertaistukiohjelman läpikäymisen omassa tahdissaan että osallistua Meniere Akatemian webinaareihin. Myös yksityisiin terveysasemiin luodaan YTP-mallin mukaiset yhteydet.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ottamalla jokainen paikallisyhdistys mukaan esittelijän roolissa vuosikellon mukaisesti, saadaan Meniere Akatemia juurrutettua osaksi paikallisyhdistysten toimintaa.

Myös paikallisten sairaaloiden korvayksiköt liitetään mukaan Meniere Akatemiaan. He ovat jo aiemmin sairaalayhteistyön mallimme mukaisesti jakaneet järjestön tuottamaa tietoa Menieren taudista ja vertaistuesta Menieren taudin diagnoosin saaneille. Nyt liitämme Meniere Akatemian samaan sairaalayhteistyön mallin sisältöön. Yksityisiin terveysasemiin luodaan vastaavat yhteydet. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Akatemian toimintamallin soveltamisen voi aloittaa pienikin järjestö vaikka heti kohdasta 1 ja jatkaa useamman vuoden aikataululla järjestölle soveltuvin osin ja resurssien puitteissa: 

 1. Hankkikaa ensimmäisenä järjestöille tarkoitettu maksuton Microsoft 365 Business Premium nonprofit-versio, joka sisältää perinteisten Office-osien lisäksi jatkuvasti päivittyvän Teams-yhteistyösovelluksen, jolla webinaarit sujuvat paremmin kuin ilmaisella Teams-versiolla.
 2. Videoikaa paikallisyhdistysten järjestämiä asiantuntijaluentoja ja pyytäkää myös Power Point-esitykset ja kootkaa niistä Akatemian vuosikello. Voitte myös nauhoittaa pidettäviä suoria webinaareja tähän tarkoitukseen.
 3. Ottakaa paikallisyhdistykset esittelijän roolissa mukaan webinaareihin siten, että vuodessa on esimerkiksi yhtä monta webinaaria kuin on paikallisyhdistyksiä. Jos alueella ei ole paikallisyhdistystä, niin alueen avainhenkilöt ovat esittelijän roolissa toivottamassa osallistujat tervetulleiksi. Tai muuten soveltaen.
 4. Ottakaa sairaaloiden oman alan poliklinikat mukaan solmimalla yhteistyösopimus potilasjärjestön ja sairaalan poliklinikan kanssa (kuvattu YTP-mallissa), jolloin poliklinikan osastonhoitaja antaa Akatemian vuosikellon sekä muuta olemassa olevaa järjestön vertaistukiaineistoa diagnoosin saaneelle potilaalle, jolloin hän pääsee heti vertaistuen piiriin.
 5. Kohdan 4 sairaalayhteistyön YTP-mallia sovelletaan myös yksityisiin terveysasemiin luomalla yhteys jokaiseen terveysasemaan, jossa oman alan diagnooseja tehään.
 6. Potilasjärjestön vertaistukihenkilö ja diagnoosin saanut uusi menierikko solmivat vertaistukisopimuksen.
 7. Webinaarissa kehoitetaan käymään yksi osio vertaistukiohjelmistosta läpi ennen seuraavaa webinaarikertaa ja vertaistukihenkilöt tukevat tarvittaessa vertaistukiohjelmiston läpikäymisessä.
 8. Vertasitukiohjelman läpikäyneiden kanssa käydään palatutelounaalla ja he saavat digitaalisen osaamismerkin.
 9. Näyttäkää webinaarissa paikallisyhdistyksen/liiton kuvaama video Power Point-esityksen kera tai nauhoitettu webinaari. Jakakaa Teams:lla sekä näyttö että ääni, jolloin saadaan videon ääni välittymään osallistujille. Lopussa alan asiantuntija vastaa interaktiivisesti osallistujien esittämiin kysymyksiin. Myös vertaistukihenkilöt voivat olla mukana vastaamassa kysymyksiin.
 10. Webinaari voidaan järjestää hybridinä, jolloin paikallisyhdistykset esittävät webinaarin samanaikaisesti myös omassa kokoustilassaan videotykillä. Näin nekin, joilla ei ole tietokonetta, pääsevät näkemään webinaarin. Pienten yhdistysten ohjelmaan saadaan tällä tavoin uudentyyppisiä asiantuntijaluentoja.
 11. Ennen kuin henkilö aloittaa Akatemian, hän voi tehdä elämänlaadun mittauksen, jota Meniere-liitto on käyttänyt jo 10 vuotta. Akatemian webinaarisarjan jälkeen tehdään elämänlaadun mittaus uudestaan ja verrataan tuloksia. Valmis kyselypohja elämänlaadusta löytyy nyt jo valmiina järjestöille tarkoitetusta Kukunorin Pokka-arviointityökalusta.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sairaalayhteistyön ansiosta menierikot pääsevät vertaistuen ja Meniere Akatemian piiriin heti diagnoosin saatuaan. Tietoa terveydenhuollossa puuttellisesti tunnetusta Menieren taudista voidaan jakaa koko Suomen alueelle.

MeniTuki-vertaistukiohjelman läpikäynti on jaettu osiin webinaarien yhteyteen ja siten menierikot saavat tukea MeniTuen järjestelmälliseen läpikäyntiin.

YTP-mallia voidaan soveltaa myös yksityisiin terveysasemiin.