Method innoduel on toimintamalli, jossa tehokas yhteisöllisen joukkojen viisauden tuottamis- ja priorisointiprosessi yhdistyy arvostavaan ja kunnioittavaan viestintään luoden osallisuuden ja sitoutuneisuuden tunnetta tasa-arvoisesti.

 

Syklisesti toistettuna: Innoduel DEI Pulse.

Toimintaympäristö **

Etätyöskentelyn, monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden kasvaessa, organisaatioille on entistä tarkeämpää saada erilaiset sidosryhmät ja jäsenet sitoitumaan yhteisten tavoitteiden ja arvojen taakse. Innoduel mahdollistaa organisaatioille ajasta ja paikasta riippumattoman tavan valjastaa joukkojen viisautta organisaatioon liittyvissä kysymyksissä. Osallisuus ja tiedolla johtaminen ovat organisaatiokulttuurissa kasvavia trendejä, joihin Innoduel voi myötävaikuttaa. 

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat laissa kirjattuja tavoitteita. Varsin nopeasti sosiaalisen vastuullisuuden raportointi on standardoitumassa EU-tasolla (ESG, EFRS). 

Toiminnan tehostaminen digitaalisuutta hyödyntämällä, sosiaalisesti vastuullisesti ja hyvinvointia kehittäen on jokaisen organisaation agendalla. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Organisaatiot haluavat tietää sidosryhmiensä mielipiteitä. Mielipiteiden kysyminen voi olla erityisesti organisaation jäsenille raskas prosessi, josta ei koidu koettua hyötyä. Tiedon kerääminen on kallista, hankalaa, aikaa vievää ja sen priorisointi ja muotoilu on työlästä. Sidosryhmiltä kerätyn tiedon hyödyntäminen viivästyy, jolloin osallisuuden tunne ei kehitä ja sitoutuminen päätöksiin ei muodostu.

Laajojen sidosryhmien sitouttava mukaanotto osaksi päätöksentekoa, kehittämistä ja toiminnan suuntaamista koetaan erittäin vaikeaksi ja aikaa vieväksi. 

Arvostava ja kunnioittava viestintä osana kehittämistä ja päätöksentekoa unohtuu, jolloin osallisuuden tunne ei kehity ja sitoutumista tehtyihin päätöksiin ei tapahdu.

Nykyiset toimintamallit ottaa ihmiset mukaan 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Organisaatiot tarvitsevat tietoa tiedolla johtamiseen. Johtajat haluavat tiimiensä kokevan yhteenkuuluvuuden tunnetta, sitoutuneisuutta ja luottamusta organisaatiota ja johtoa kohtaan. Organisaation jäsenet haluavat äänensä kuuluviin, vaikutusmahdollisuuksia ja kokemuksen siitä, että heitä kuullaan.

Tavoiteltu muutos

Prosessilla tavoitellaan lopulta organisaatiokulttuurin muutosta, jossa organisaation jäsenet kokevat sitoutuneisuutta organisaatioon, johdon ja jäsenten välillä vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja organisaation sisäinen viestintä on tehokasta, arvostavaa ja kunnioittavaa. Organisaatio saavuttaa kulttuurin muutoksen, ja osallisuus ja tasa-arvo organisaation sisällä parantuvat.

Muutoksen mittaaminen

- Yhteisöllisen koetun hyvinvoinnin lisääntyminen

- Yhteisöllinen koetun luottamuksen lisääntyminen

- Arkea sujuvoittavien toteutettujen toimenpiteiden määrä

Toteutussuunnitelma

1. Suunnitellaan osallistamisprosessin kysymykset.

2. Kutsutaan osallistujat tuottamaan avoimia vastauksia.

3. Kutsutaan osallistujat parivertailemaan yhteisön tuottamia vastauksia.

4. Viestitään prosessin tuloksista arvostavasti ja kunnioittavasti

5. Tartutaan tuotetun tiedon perusteella toimenpiteisiin. Viestitään osallistujille mitä toimenpiteitä heidän vastaustensa pohjalta toteutetaan ja kiitetään yhteisöä yhteisöllisen tiedon tuottamisesta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Prosessi soveltuu lähes mille tahansa organisaatiolle joka haluaa valjastaa käyttöönsä joukkojen viisautta käyttäjiltä, asiakkailta tiimiläisiltä tai muilta sidosryhmiltä. Esimerkkejä asiakasorganisaatioista ovat kunnat ja kaupungit, oppilaitokset, kolmannen sektorin toimijat, hyvinvointialueet, työryhmät ja työyhteisöt.

Ratkaisun perusidea **

Method Innoduelissa pyritään tuottamaan yhteisöllisesti priorisoitua tietoa, jota organisaatio voi hyödyntää. Tietoa tuotetaan kaksivaiheisesti. Enismmäisessä vaiheessa osallistujat pääsevät vataamaan ennalta suunniteltuihin kysymyksiin avoimilla vastauksilla, jonka jälkeen osallistujat saavat parivertailla muiden osallistujien tuottamia vastauksia. Osallistamalla yhteisöä luodaan osallisuuden ja sitoutuneisuuden tunnetta. Metodissa tärkeässä osassa on myös tapa, jolla yhteisöllisesti tuotetun tiedon hyötykäytöstä viestitään osallistujille arvostavasti ja kunnioittavasti. Metodin tavoitteena on, että kaikki pääsisivät osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon tasa-arvoisesti, ja että yhteisölle kehittyisi arvostava kulttuuri, josta kaikki organisaation jäsenet voisivat olla ylpeitä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vaihtoehdot Method Innoduel -toimintamallin käyttöönottoon

Tee-se-itse: Innoduel lisenssin hankinta + 3 h perehdytys + sähköposti/puhelintuki

Osallisuusvalmentajakoulutus: Innoduel lisenssin hankinta + 2 päivän osallisuusvalmentajakoulutus + reflektiiviset ja dialogiset sparraustuokiot + sähköposti-/puhelintuki

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Vinkit

1. Organisaatiosta kannattaa valita ryhmä ihmisiä, jotka osallistuvat osallisuusvalmentajakoulutukseen. Vertaiset tukevat toisiaan ja kasvattavat reflektion kautta toimijuutta ja minä- ja mepystyvyyden tunnetta.

2. Riittävä sinnikkyys: Uusien toimintamallien juurruttaminen vaatii sitkeyttä ja tässäkin vertaisryhmän tuki on oleellista

3. Johdon sitoutuminen: Johto kannattaa sitouttaa toimintamallin hyödyntämiseen. 

4. Vakioinnin jälkeen variointi: Kun toimintamallia on hyödynnetty yhteen käyttötarpeeseen, on yksinkertaista valita uusi käyttökohde. Esim. aluksi toimintamallia voi hyödyntää arkea sujuvoittavien päätösten yhteiskehittämiseen ja kun tämä tapa toimii, voidaan siirtyä esim. strategian suuntaamiseen tiimi tai yksikkötasolla. Myös asiakkaiden mukaanotto palveluiden kehittämiseen tulee helpoksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Method Innoduelia on kehitetty 7 vuoden ajan ja sitä on muotoiltu ja suunnattu ajan mittaan merkittävästi yli 200 kokemuksen perusteella. 

Seuraavat asiat ovat esim. kehittyneet vuosien varrella

1. Innoduel ohjelmisto on kehittynyt siten, että se mahdollistaa reaaliaikaisen, johtoryhmätasoisen raportoinnin

2. Innoduel ohjelmistoon on lisätty kyvykkyys kiireiselle fasilitaattorille valmistella, pitää ja raportoida reaaliaikainen työpaja 

3. Arvostava ja kunnioittava viestintäprosessi on vakioitu

4. On kehitetty rakenteellinen dialogi -päätöksentekokokous -formaatti, joka tukee johtoryhmän tai ryhmän yhdenvertaista päätöksentekoa

5. On kehitetty osallisuusvalmentajakoulutus, jonka avulla teoriasta päästään monta askelta kohti toimintamallin arkeen viemistä.

6. On lisätty reflektiiviset sparraustuokiot tukemaan toimintamallin juurtumista.