Mielenterveyden ensiapu 1 koulutus ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa

Pilotissa on järjestetty Mieli ryn Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusta ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena parantaa osallistujien mielenterveystaitoja ja lisätä keinoja huolehtia omasta mielen hyvinvoinnista.

Toimintaympäristö **

Itsemurhien ehkäisyssä on otettava huomioon etenkin ne organisaatiot, joissa työskennellään heikoimmassa asemassa olevien parissa. Mielenterveyden tukemiseen ja itsemurhien ehkäisyyn voivat osallistua kaikki ihmistyötä tekevät mikäli on tarpeeksi tietoa kuinka voidaan tunnistaa mielenterveyden häiriöt, kuinka itsetuhoisuus voidaan ottaa puheeksi sekä mitä muita palveluita on tarvittaessa tarjolla. Kohdentamalla tukevia palveluita sinne, missä ihmiset jo ovat, on mahdollista tuottaa tietoa tasapuolisesti. 

Työttömyyteen voi olla monenlaisia syitä, heikon työmarkkinatilanteen lisäksi. Kuntouttava työtoiminta ei ole ensisijainen palvelu, vaan on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi kykene osallistumaan työhön tai julkisiin työvoimapalveluihin.

Pitkittynyt työttömyys aiheuttaa monenlaisia haittoja työttömälle sekä yhteiskunnalle. Pitkittynyt työttömyys vaikuttaa haluun hakea uutta työtä, lisää syrjäytymisen riskiä sekä kuormittaa myös työttömän psyykettä. Tarjoamalla tietoa mielenterveydestä tuemme asiakkaita pitämään huolta omasta mielen hyvinvoinnista.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Yhes eteenpäin itsemurhien ehkäisy Kymenlaaksossa hankkeessa on pilotoitu, kuinka Mieli ryn Mielenterveyden ensiapu 1 koulutus soveltuu ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan. Yhes eteenpäin hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista ammattilaisilla, jotka työskentelevät pitkäaikaistyöttömien parissa sekä parantaa mielenterveystaitoja pitkäaikaistyöttömillä. 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kirsti Nurmela on väitöskirjassaan tutkinut, että pitkäaikaistyöttömillä mielenterveyden ongelmia jää huomaamatta terveydenhuollossa. Pitkään työttömillä olleilla on myös terveyspalvelujen käyttäminen katkeilevaa eikä välttämättä ohjausta työkyvyn arvioon tehdä vaikka jotain huomattaisiinkin. Nurmela on esittänyt kuinka tilannetta tulisi parantaa mm. lisäämällä terveyspalvelujen mahdollisuutta heti työttömyyden alkuvaiheessa.

Siinä vaiheessa kun työttömyys on jatkunut pitkään mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen voi jäädä heikoksi, kun mikäli varsinaista työkykyä ei enää mitata. On kuitenkin mahdollista kehittää omaa mielen hyvinvointia koko elämämme ajan, sekä mielenterveyden häiriö ei estä mielenterveyden vahvistamista. Mielenterveyden ensiapu koulutukset tarjoavat keinoja huolehtia omasta mielenterveydestä ja täten tarjoavat mahdollisuuden tutkailla omaa elämää ja miettiä mitä valintoja voi tehdä vahvistaakseen hyvinvointia. Koulutuksen tarjoamia tietoja ei välttämättä olla saatu muualta. 

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Pilottiin on osallistuneet hankkeen hallinnoija Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry omien kuntouttavien työtoiminnan ryhmiensä kanssa. Kakspy ryllä on useita Mielenterveyden ensiapu kouluttajia ja tavoitteena on tarjota koulutus kaikille kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville. Kakspy ry on järjestänyt Mielenterveyden ensiapu koulutusta jo ennen hanketta, ja näiden koulutusten hyvistä palautteista idea laajentamiseen onkin lähtenyt.

Mukana pilotissa ovat Kouvolan Korttelikodit, joka tarjoaa ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Kouvolan korttelikotien ohjaaja on hankkeen myötä kouluttautunut Mielenterveyden ensiapu kouluttajaksi ja heillä on myös tavoitteena järjestää koulutusta ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville myös jatkossa.

Samoin Parik Säätiö, joka on mukana pilotissa. Ensin Parik Säätiön henkilökunta on osallistunut Mielenterveyden ensiapu koulutukseen, jonka jälkeen heillekin on koulutettu oma kouluttaja. Jatkossa myös Parik pyrkii tarjoamaan Mielenterveyden ensiapukoulutuksia kuntouttavan työtoiminnan ryhmille.

 

Tavoiteltu muutos

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteisiin kuuluvat mm. elämänhallinnan, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Mielenterveyden ensiapukoulus tarjoaa ajantasaista tietoa mielenterveydestä, sen vahvistamisesta sekä mielenterveyteen vaikuttavista asioista. Tuottamalla tietoa mielenterveydestä laajasti heikoimmassa asemassa oleville henkilöille lisäämme tietoa siitä, kuinka omasta mielen hyvinvoinnista voi huolehtia.Tavoitteena onkin, että koulutukseen osallistuneet kykenisivät vahvistamaan omaa sekä läheistensä mielenterveyttä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kuntien velvoite. Kymenlaaksossa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä kilpailuttaa kuntouttavaa työtoimintaa. Tällä hetkellä kilpailutuksen kriteeristössä ei katsota kuntouttavan työtoiminnan laadullista sisältöä. Mahdollisesti tulevaisuudessa laadullisetkin kriteerit voisivat olla mukana ratkaisemassa kuntouttavan työtoiminnan tarjoajia. Mielenterveyden ensiapukoulutus on tällä hetkellä hyvä lisä työtoiminnan muun sisällön lisäksi, mutta ei vaikuta kilpailutuksessa. Asiakkaat voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, missä heidän kuntouttavan työtoiminnan jaksonsa toteutuu. Mikäli Mielenterveyden ensiapukoulutus kiinnostaa kuntouttavan asiakasta saattaa hän hakeutua kyseistä koulutusta tarjoavaan organisaatioon kuntouttavan jaksolle. Paras keino tähän markkinointiin on niin sanottu puskaradio, eli hyvien kokemusten siirtyminen eteenpäin sekä tietenkin viestintä ja tiedottaminen koulutuksen sisällöistä ja palautteista.

Muutoksen mittaaminen

Pilotin tavoitteena on kerätä palautetta miten Mieli ryn Mielenterveyden ensiapu 1 koulutus soveltuu ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan. 

Nyt jo kaksi muuta organisaatiota Kakspy ryn lisäksi tarjoavat Mielenterveyden ensiapu 1 koulutuksen osana ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Tavoitteena on, että nämä organisaatiot jatkavat koulutuksen tarjoamista hankekauden jälkeen myös, kun hankkeelta saatu tuki päättyy. 

Alueelle koulutetut 11 Mielenterveyden ensiapu 1 kouluttajaa tulevat pitämään jatkossa koulutuksia n 1 kerran vuodessa, jotta heidän kouluttajaoikeutensa säilyy. Osa tulevista koulutuksista toivon mukaan tulee kohdentumaan heikoimmassa asemassa oleviin, kuten pitkäaikaistyöttömiin.

Seurattavaa on, kuinka moni muu ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa tarjoava organisaatio haluaa kokeilla joko hankkeen aikana tai hankkeen jälkeen Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusta omissa ryhmissään. 

Toteutussuunnitelma

Hanke jatkaa koulutuksen tarjoamista ryhmämuotoisissa kuntouttavissa työtoiminnan ryhmissä. Tavoitteena on, että Kymenlaaksossa Mielenterveyden ensiapukoulutusta tullaa tarjoamaan hankkeen jälkeenkin kaikille ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa oleville henkilöille. 

Tarvittaessa pyritään kouluttamaan lisää kouluttajia. Myös koulutuksen markkinointityö jatkuu hankkeen loppuun saakka.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pilotti on saanut lähtösysäyksen Kakspy ryn pitämien Mielenterveyden ensiapu 1 koulutusten palautteista. Koulutuksia on pidetty kuntouttavassa työtoiminnassa oleville. Palautteet koulutuksesta ovat lähes poikkeuksetta olleet positiivisia. Yhes eteenpäin hankkeen tavoitteeksi koulutuksen sisällyttäminen ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan tuli aikaisempien kokemusten perusteella.

Pitkäaikaistyöttömillä työllistymisen esteenä voi olla tunnistamaton tai hoitamaton mielenterveyden häiriö. Myös pitkäaikaistyöttömien mielenterveyden häiriöitä ei tunnisteta riittävästi terveydenhuollossa. Pitkäaikaistyöttömyys sekä mielenterveyden häiriöt kuuluvat itsemurhien riskitekijöihin. Itsemurhien ehkäisynä alueella on tarkoituksena lisätä mielenterveysosaamista sekä mielenterveystaitoja, jotta ammattilaiset tunnistaisivat mielenterveyden häiriöt sekä itse tietäisimme kuinka omaa mielenterveyttä voi vahvistaa ja mistä saa tarvittaessa apua.

Hankkeen aikana koulutukseen osallistuneille on lähetetty koulutuksen aloitus ja lopetuskyselyt, joiden perusteella mitataan lyhyellä aikavälillä koulutuksen vaikutuksia. Koulutuksen käyneitä ryhmiä sekä ohjaajia on haastateltu lisäymmärryksen saavuttamiseksi. Palautteista on nyt jo ilmennyt kehittämisehdotuksia sekä tullut esiin seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon koulutuksia suunniteltaessa.