Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli, Pohde (RRP, P4, I4)

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Toimintaympäristö **

Digitaalisten terveyspalveluiden alle voidaan lukea laaja kirjo erilaisia teknologisia ratkaisuja kuten esim. mobiilisovellukset, etäyhteydet, kuntoutukseen liittyvät digitaaliset ratkaisut, tekoäly- ja robotiikkaratkaisut sekä ikäihmisten kotona asumista ja hyvinvointia edistävät palvelut. Näiden uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotton tulisi tapahtua samojen kriteerien mukaisesti kuten muidenkin terveydenhuollon menetelmien: niiden tulisi tarjota näyttöön perustuvia hyötyjä, oltava turvallisia ja kustannusvaikuttavia. 

Hoitoteknologioiden arviointityössä (HTA) tehdään systemaattinen katsaus terveydenhuollossa käytettävien menetelmien ominaisuuksista ja vaikutuksista. Arvioinnin ja suositusten päätarkoitus on tukea päätöksentekijöitä, jotta voidaan paremmin edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta.

Hankeosio jatkaa aiemmin tehtyä digi-HTA-kehittämistyötä ja sen tavoitteena on vakiintunut digi-HTA-arviointitoiminta, joka kiinteästi tukee sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekijöitä heidän digitaalisiin palveluihinsa liittyvissä päätöksissään. Vakiintunut mobiilisovellusten ja digitalisten palveluiden arviointitoiminta lisää kansalaisten tietoa tuotteista, joilla voidaan tukea kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä asiakkaan itse- ja omahoitoa.  

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kansalaisten itse- ja omahoidon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. Lisäksi tuetaan uudenlaisten toiminta- ja palvelumallien, kuten etäyhteyksillä toteutettavien palveluiden, jalkauttamista. Edelleen kehitetty Digi-HTA-arviointimalli huomioi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimukset sekä harmonisoituen kansainvälisiin HTA-käytöntöihin ja regulaatioon tukee vaikuttavien ratkaisujen levittymistä EU-markkinoilla.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarjottavien mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden tarjonta kasvaa koko ajan. Sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että kansalaisten on vaikeaa tunnistaa tuotteita, jotka ovat vaikuttavia, kustannusvaikuttavia, tietoturvallisia sekä käytettävyydeltään ja saavutettavuudeltaan sellaisia, joita kaikki loppukäyttäjät pystyvät niitä käyttämään. Kehitettävä arviointimalli perustuu Digi-HTA-arviointitoimintaan, jonka avulla on tuettu vuoden 2020 alusta lähtien näyttöön perustuvien mobiilisovellusten sekä digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Keskeisimmäksi haasteeksi on tunnistettu se, että Digi-HTA-arviointien systemaattinen hyödyntäminen osana tuotteiden hankintoja ja käyttöönottoja on vielä vähäistä. Kansainvälisesti tarkasteltuna erilaisten digitaalisen terveyden tuotteiden HTA-arviointitoiminta on yhä kasvava trendi, jonka kehittymistä Suomen tulee seurata sekä olla aktiivinen toimija eri foorumeilla. Voimaantulleen lääkinnällisten laitteiden regulaation (MDR) myötä yhä useampi ohjelmisto luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi, joten tämä asia tulee huomioida myös arviointitoimintaa kehitettäessä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen
  • Hyvinvointialueet
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Yritysyhteistyö, jolla tuetaan tuotteiden laadun kehittämistä sekä edistetään sitä kautta markkinoille pääsyä
  • Oulun yliopisto
  • Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen suunniteltu digitaalisen terveysteknologian Oyster-kehityspuisto
Tavoiteltu muutos
  • Kansallinen mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden Digi-HTA-julkaisuportaali, jota hyödyntävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset että kansalaiset.
  • Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta jaetaan tietoa toimivista digitaalista ratkaisuista eri hyvinvointialueiden välillä ja tuetaan näin uudenlaisten toiminta- ja palvelumallien jalkauttamista.
  • Kansalaisille jaetaan tietoa laadukkaista mobiilisovelluksista ja digitaalisia palveluista, jotka toimivat  kansalaisen itse- ja omahoidon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaalihuollon tukena.Täten tuetaan kansalaisia näiden tuotteiden tai palveluiden käyttöönotossa sekä edistetään niiden hyödyntämistä. 
  • Kansainvälisen yhteistyön ja tutkimuksen kautta harmonisoidaan vaatimuksia eri maiden välillä sekä edistetään Suomen tunnettavuutta keskeisissä toimielimissä.
Muutoksen mittaaminen

Digi-HTA-arvioitujen ja arviointiprosessissa olevien tuotteiden sekä Digi-HTA-arviointeja mobiilisovelluksiin ja digitaalisiin palveluihin liittyvissä päätöksissään hyödyntävien hyvinvointialueiden määrä. Kyselyillä kerättävä tieto siitä, kuinka kattavasti kansalaiset ja potilasjärjestöt hyödyntävät Digi-HTA-arviointien tuottamaa tietoa. Digi-HTA-arviointimallin yhteensopivuus kansainvälisten käytäntöjen ja regulaation asettamien vaatimusten kanssa.

Toteutussuunnitelma

Yhteistyö hyvinvointialueiden sekä THL:n kanssa toiminnan kehittämisessä ja käyttöönottojen tukemisessa. Yritysyhteistyö, jolla tuetaan tuotteiden laadun kehittämistä sekä edistetään sitä kautta markkinoille pääsyä. Yhtenä keskeisenä yhteistyötahona on Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen suunniteltu digitaalisen terveysteknologian Oyster-kehityspuisto. Kansainvälinen, erityisesti EU-tasoinen, yhteistyö arviointimallin yhteensopivuuden kehittämiseksi. Kattava viestintä kaikille yhteistyötahoille. Tutkimusyhteistyön avulla tehdään hyvien arviointikäytäntöjen analyysiä, ja tunnistetaan regulaation asettamia vaatimuksia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet (esim. integraatiotarpeet), jotka huomioidaan Digi-HTAn kehittämisessä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen kohderyhmänä toimii hyvinvointialueen päättäjät, sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarjottavien mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden kehittävät yritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja kansalaiset