Monialaisen ja jalkautuvan asunnottomuustyön toimintamalli  erityisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville asunnottomuuden ehkäisemiseksi, asunnottomuuden keston lyhentämiseksi ja jatkoasumisen turvaamiseksi.

 

Ratkaisun perusidea **

Monialaisen ja jalkautuvan asunnottomuustyön toimintamallissa on keskeistä asunnottomien tai asunnottomuusuhan alla olevien henkilöiden auttaminen ja asunnottomuuden vähentäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamisen yhdistävällä monialaisella ja jalkautuvalla asunnottomuustyöllä. 

Keskeistä työmallissa on, että sosiaaliohjaaja ja sairaanhoitaja toimivat työparina ja asiakkaan palvelutarve kartoitetaan kokonaisvaltaisesti. Menetelminä toimivat konsultaatio- ja selvitystyö, ohjaus ja neuvonta sekä vahva palveluohjaus sekä rinnalla kulkeva saattava työ asiakkaan tarpeiden mukaan. Olennaista työskentelyotteelle on proaktiivisuus sekä joustava ja kiinnipitävä työote sekä verkostotyö. 

Toimintamallin mukaisella kokonaisvaltaisella työskentelyllä asunnottomia tai asunnottomuusuhan alla olevia henkilöitä tavoitetaan hyvin jalkautumalla kaduille ja matalankynnyksen toimipisteisiin ja saattamalla heitä palveluiden piiriin yhteistyössä muiden sote- ja asunnottomuustoimijoiden kanssa. 

Samalla vahvistetaan asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien nuorten sosiaalityötä- ja ohjausta sekä päihde- ja terveyspalveluja yhteistyössä muiden sote -toimijoiden kanssa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli mallinnettiin ja pilotoitiin SAVE-hankkeessa (2020-2022) tuetun asumisen jonoissa olevien 18-29 -vuotiaiden asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien nuorten kanssa työskentelyssä ja SAVE 2.0 -hankkeessa  (2022-2023) hyväksi käytännöksi nuorten asunnottomien auttamisessa todettu palvelumalli laajennettiin ja juurrutettiin kaikille (aikuisikäisille) asunnottomille tarjottavaksi palveluksi Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Keskeistä toimintamallin laajentamisessa kaikille (aikuisikäisille) asunnottomille tarjottavaksi palveluksi SAVE 2.0 -hankkeessa  oli yhteiskehittämisen toteuttaminen osana vakinaista työryhmää.  Yhteiskehittämisen myötä malli on otettu käyttöön ja juurrutettu osaksi Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluja ja Asumisen tuki -yksikön toimintaa. Vuoden 2024 alusta lukien vakinaisessa työryhmässä työskentelee neljä sosiaaliohjaajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja johtava sosiaaliohjaaja.