Monialainen OT-konsultaatiotiimi lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikössä

OT- konsultaatiotiimimallia kehitetään yhteistyön ja monialaisen osaamisen vahvistamiseksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön asiakkaan palveluprosessin sujuvoittamiseksi.

Toimintaympäristö **

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksien (OT) valmistelutyössä on todettu yhdeksi
erityisen vaativan tason kohderyhmäksi ne nuoret, joilla on kehityksen vakava vaarantuminen (vakavaa epäsosiaalista käyttäytymistä, mahdollista rikollisuutta, aggressiivisuutta, mielenterveyden ja/tai päihdeongelma) ja samanaikaisesti sekä hoidon, että lastensuojelun avo- tai sijaishuollon tarve.

Pohjois-Savossa kehitystyön alla oleva sote-integroitu lastensuojelun laitoshoidonyksikkö tulee vastaamaan OT- tason lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeeseen. Laitos on vaativan tason lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistä monialaista toimintakenttää. Integroidun laitoshoidon avulla pyritään vähentämään lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian epätarkoituksen mukaisia asiakkuuksia, sekä julkisten palveluiden kuormitusta. Hyötyjä ovat myös asiakaslähtöisyys, koulunkäyntikyvyn turvaaminen, sekä terveydenhuollon osaamisen lisääntyminen vaikeahoitoisten nuoruusikäisten lastensuojelun laitoshoidon asiakkaiden kanssa.

OT- hankkeen tavoitteena on rakentaa Itä-Suomen yhteistyöalueelle (YTA) yhteistoiminta, sekä konsultaatiomalleja erityisen hankaliin, kompleksisiin lasten, nuorten ja perheiden tilanteisiin, joissa tarvitaan vaativaa lastensuojelun, sekä nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita ja/tai osaamista. Kehittäminen tapahtuu monialaisesti, yli sektorirajojen yhteistyössä sairaalakoulun, päihdepalveluiden, lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian kesken.

Kehittämistyön avulla suunnitellaan, levitetään ja jalkautetaan integratiivisia yhteistoiminta- ja konsultaatio-malleja sekä tarvittavaa erityisasiantuntijuutta, niin työntekijöiden tueksi, kuin asiakastyön prosesseihin eri (perus/erityis) tasoille hyödynnettäviksi.

Yhtenä kehittämisalueena OT-hankkeessa on lastensuojelun integroidussa laitosyksikössä tarvittavan osaamisen ja OT- asiakasprosessin sisällön kehittämistyö, johon liittyen meneillään on monialaisen konsultaatiotoiminnan pilotointi KYS/ nuorisopsykiatrian ja Kuopion kaupungin Mäntyrinteen perhetukikeskuksen vastaanotto- ja arviointiyksikkö Kivelän kesken. Vastaanotto- ja arviointiyksikkö Kivelä tulee vuoden 2024 aikana muuttumaan vaativan erityistason palveluita tarjoavaksi sote-integroiduksi lastensuojelun laitosyksiköksi palvellen koko Itä- Suomen yhteistyöaluetta (YTA).

Monialainen OT-konsultaatiotiimi kokoontuu kerran kuukaudessa Teams- yhteydellä 1,5h kerrallaan. Konsultaatiotiimin muodostavat kaksi nuorisopsykiatrian työntekijää ja yksi päihdepalvelusäätiön työntekijä. Kivelän henkilökunnasta paikalla ovat vuorossa olevat ohjaajat.

Konsultaatio on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi, eikä se edellytä nuoren hoitokontaktia. Monialaisessa konsultaatiotiimissä ammattilaiset saavat mahdollisuuden pohtia ja jakaa ajatuksiaan kokonaisvaltaisesti monialaisessa ryhmässä, mikä auttaa asiakkaan tilanteen selvittelyä ja arviointiprosessin eteenpäin viemistä. Monialainen pohdinta ja yhteisosaamisen kehittyminen helpottaa ammattilaisten työtä, lisää heidän ammatillista osaamistaan ja auttaa jaksamaan työssä sen kuormittavuutta lieventäen. 

 

Tavoiteltu muutos

Monialaisen OT- konsultaatiotiimityöskentelyn avulla tavoitellaan vaikuttavaa nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkaiden palveluprosessia.

Monialaisen OT-konsultaatiotiimi työskentelyn tavoitteet:

• nuorisopsykiatrisen ja päihdeosaamisen jakaminen ja levittäminen lastensuojelun laitosyksikössä työskentelevien ammattilaisten käyttöön haastavissa ja kompleksisissa tilanteissa.
• yhdessä pohtien löytää ratkaisuja tiettyyn rajattuun asiakastyössä esiin tulleeseen ongelmaan tai
tilanteeseen -> monialaisen yhteistyön tekeminen ja yhteistyöosaaminen kehittyy.
• työyhteisön, sekä yksilötasolla työntekijän oman ammatillisen roolin vahvistuminen suhteessa
asiakastyöhön - > ammattitaito kehittyy ja osaaminen vahvistuu.
• työn kuormittavuuden hallinnan, sekä työntekijän että työyhteisön työhyvinvoinnin tukeminen