Nuorisopsykiatrian, päihdepalvelujen ja vaativan lastensuojelun laitosyksikön konsultaatiotiimi

Konsultaatiotiimimallia kehitetään yhteistyön ja monialaisen osaamisen vahvistamiseksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön asiakkaan palveluprosessin sujuvoittamiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Nuorisopsykiatrian, päihdepalvelujen ja vaativan lastensuojelun laitosyksikön konsultaatiotiimi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsultaatiotiimimallia kehitetään yhteistyön ja monialaisen osaamisen vahvistamiseksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön asiakkaan palveluprosessin sujuvoittamiseksi.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savon hyvinvointialue Kuopion yliopistollinen sairaala ja Mäntyrinteen perhetukikeskus sekä Kuopion seudun päihdepalvelusäätiö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Nuorisopsykiatrian, päihdepalvelujen ja vaativan lastensuojelun laitosyksikön konsultaatiotiimi
Kuvateksti
Nuorisopsykiatrian, päihdepalvelujen ja vaativan lastensuojelun laitosyksikön konsultaatiotiimi

Tekijä

Jaana Heikkinen

Luotu

17.02.2022

Viimeksi muokattu

23.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Konsultaatiotiimi muodostuu OT- hankkeen, KYS/Nuorisopsykiatrian, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön ja Mäntyrinteen perhetukikeskuksen vastaanotto- ja arviointiyksikkö Kivelän työntekijöistä. KYS/Nuorisopsykiatrialta konsultaatioon osallistuu sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä, päihdepalvelusäätiöltä sairaanhoitaja ja ohjaaja, Kivelästä työvuorossa olevat ohjaajat, sekä OT- hankkeesta projektikoordinaattori. Konsultaatiotiimi kokoontuu Kivelän yksikössä joka kuukauden viimeinen torstai 1,5 tunnin ajan. Tiimissä käsitellään anonyymejä asiakastapauksia ja lastensuojeluyksikön arjesta esiinnousseita ilmiöitä.

Lisäksi konsultaatioihin liittyy osaamisen vahvistamisen, tiedon lisäämisen ja monialaisen yhteistyön kehittämisen näkökulmasta eri asiantuntijatapaamisia/ lyhyitä infotuokioita. Ennaltasovitut asiantuntijat ovat osallistuneet tapaamisiin n. 30 min ajan ja tilanteen mukaan heidän osaamistaan on voitu hyödyntää myös itse konsultaatiossa mikäli yksikössä on juuri tuolloin ollut asiakas, johon asiantuntijan erityisosaamisella on ollut vaikutusta. Toimintaan liitetyt asiantuntijatapaamiset ovat tuoneet konsultaatiotiimiin lisää spesifiä erityisasiantuntemusta ja sen hyödyntäminen on koettu tärkeäksi.

Konsultaatiotiimin perusajatus on monialaisesti yhdessä pohtien löytää ratkaisuja lastensuojeluyksikössä (Kivelä) asiakastyössä esiintulleisiin ilmiöihin/ ongelmiin ja näin sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia. Yhteisen pohdinnan avulla myös monialainen osaaminen vahvistuu ja työntekijän sekä työyhteisön työn kuormittavuus helpottaa. 

 

Toimintaympäristö **

Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksien (OT) valmistelutyössä todettiin yhdeksi
erityisen vaativan tason kohderyhmäksi ne nuoret, joilla on kehityksen vakava vaarantuminen (vakavaa epäsosiaalista käyttäytymistä, mahdollista rikollisuutta, aggressiivisuutta, mielenterveyden ja/tai päihdeongelma) ja samanaikaisesti sekä hoidon, että lastensuojelun avo- tai sijaishuollon tarve.

Pohjois-Savossa kehitystyön alla oleva lastensuojelun vaativan tuen yksikkö tulee vastaamaan OT- tason lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeeseen. Yksikkö on vaativan tason lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistä monialaista toimintakenttää. Yksikön tuottaman palvelun avulla pyritään vähentämään lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian epätarkoituksen mukaisia asiakkuuksia, sekä julkisten palveluiden kuormitusta. Hyötyjä ovat myös asiakaslähtöisyys, koulunkäyntikyvyn turvaaminen, sekä terveydenhuollon osaamisen lisääntyminen vaikeahoitoisten nuoruusikäisten lastensuojelun laitoshoidon asiakkaiden kanssa.

OT- hankkeen tavoitteena vuosina 2022-2023 oli rakentaa Itä-Suomen yhteistyöalueelle (YTA) yhteistoiminta, sekä konsultaatiomalleja erityisen hankaliin, kompleksisiin lasten, nuorten ja perheiden tilanteisiin, joissa tarvitaan vaativaa lastensuojelun, sekä nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita ja/tai osaamista. Lisäksi kehittämisalueena oli lastensuojelun vaativan tuen yksikössä tarvittavan osaamisen ja OT- asiakasprosessin sisällön kehittämistyö. 

OT- hankkeessa pilotoitiin monialaista konsultaatiotiimi- toimintamallia Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikan, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiön, Mäntyrinteen perhetukikeskuksen vastaanotto- ja arviointiyksikkö Kivelän ja OT- hankkeen kesken. Vastaanotto- ja arviointiyksikkö Kivelä tulee vuoden 2024 aikana muuttumaan vaativan erityistason palveluita tarjoavaksi  lastensuojelun vaativan tuen yksiköksi palvellen koko Itä- Suomen yhteistyöaluetta (YTA).

Toimintamalli on kehitetty ammattilaisten työn tueksi. Monialaisessa konsultaatiotiimissä ammattilaiset saavat mahdollisuuden pohtia ja jakaa ajatuksiaan kokonaisvaltaisesti monialaisessa ryhmässä, mikä auttaa asiakkaan tilanteen selvittelyä ja arviointiprosessin eteenpäin viemistä. Monialainen pohdinta ja yhteisosaamisen kehittyminen helpottaa ammattilaisten työtä, lisää heidän ammatillista osaamistaan ja auttaa jaksamaan työssä sen kuormittavuutta lieventäen. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämistyön ja konsultaatiotiimimallin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti erityistason palvelujen ammattilaiset, jotka työskentelevät nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun yhteisasiakkaiden kanssa. Monialaisen yhteisosaamisen vahvistamisen avulla lisätään tietotaitoa ammattilaisten hyödynnettäväksi asiakastyöhön. Tavoitteena on, että lastensuojeluyksikössä asiakkaana oleva nuori saa parhaan mahdollisen avun ja tuen arviointiprosessinsa ja tilanteen selvittelyn tueksi. Osaamisen jakamisen avulla voidaan välttää päällekkäistä työtä ja lisätä keskeisten toimijoiden välistä yhteistoimintaa. Toiminta näkyy asiakkaalle yhtenäisenä palveluprosessina ja eri toimijoiden välisen "pompottelun" vähenemisenä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnan juurruttaminen ja myöhemmin edelleen kehittäminen vastaamaan lastensuojelun vaativan tuen yksikön tarjoamaa konsultaatiopalvelua vaatii rerussia, aikaa ja osaamista. Resurssia tarvitaan jokaisesta pilotoinnissa mukana olleesta yksiköstä. Tulevaisuutta ajatellen tärkeänä nähdään myös lääkärin työpanos konsultaatiotyössä. Toimintamallin käyttö ja levittäminen vaatii ammattilaisilta tietotaitoa vaativan tason lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaiden kanssa työskentelystä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on otettavissa käyttöön kokonaisuudessaan tai ilman pilotissa mukaan liitettyä asiantuntija-osuutta. Toimintamalli voidaan ottaa käyttöön mikäli alueella nähdään tarve lastensuojelun, nuorisopsykiatrian ja päihdepalvelujen väliselle konsultaatio- toiminnan käynnistämiselle tai olemassa olevan käytännön edelleen kehittämiselle. 

Toimintamalli tarvitsee riittävän laajan osaamisen, nimetyt rerussit ja johdon tuen uudenlaisen yhteistoimintamallin kehittämiselle. Yhdessä jaettu kokemus, tavoitteellinen toiminta ja sen ylläpitäminen vaatii myös aikaa ja yhdenmukaista tahtotilaa kaikkien toimijoiden kesken. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä