Monimuotoinen ja koordinoitu oppisopimuspolku Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla

Mahdollistetaan lähihoitaja-oppisopimusopiskelijan osaamisen kehittäminen laajasti Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla. Huomioidaan opiskelijoiden, ohjaajien ja esihenkilöiden tuen tarve oppisopimusopiskeluun liittyen. 

Toimintaympäristö **

Päijät-Hämeessä 75 vuotta täyttäneen väestön osuuden ennustetaan olevan 17,7 % vuonna 2030, mikä on koko maan ennustettua osuutta korkeampi ja Suomen maakunnista kuudenneksi korkein. Ikääntyvän väestön palvelutarve tulee siis kasvamaan jyrkästi. Samanaikaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöpula asettaa haasteita näiden kasvavien palvelutarpeiden toteutumiselle. Lisäksi vanhuspalvelulaki määrittää iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta, joka saattaa entisestään haastaa esimerkiksi kotihoiton kykyä täyttää henkilöstön määrän tarve.  Onkin löydyttävä uusia henkilöstön rekrytoimisen keinoja  sekä ideoita vetovoiman ja pitovoiman kehittämiseen. 

Uusien hoitotyön ammattilaisten rekrytoimiseen saattaa vaikuttaa se, että lähihoitajakoulutus ei enää samalla tavalla houkuttele hakijoita aiempiin vuosiin verrattuna.  Yhteistyöoppilaitosten kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että hakijamäärät sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ovat laskeneet ja kaikkia aloituspaikkoja ei saada täytettyä. Tämän lisäksi vähemmistä hakijamääristä yhä kasvava osa haluaa suorittaa tutkinnon oppisopimuksella tai vaihtaa kyseiseen koulutusmuotoon kesken opintoja. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen on yhteistyössä oppilaitosten kanssa löydettävä keinoja hoitotyön vetovoiman ja pitovoiman parantamiseen. 

Oppisopimusopiskelijoiden ohjaaminen asettaa työyksikön henkilöstölle erilaisia vaatimuksia kuin koulutussopimuksella opiskelevan opiskelijan ohjaaminen. Solmittava oppisopimus on pitkä sitoumus niin opiskelijalle kuin työyksikölle ja onnistuneeseen oppisopimukseen tarvitsevat tukea kaikki osapuolet. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Oppisopimus on vakiintunut rekrytoimisen keino hyvinvointialueella ja erityisesti Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla. Esimerkiksi keväällä 2023 toimialalta valmistui noin parikymmentä oppisopimusopiskelijaa ja uusia oppisopimuksia solmittiin noin viisikymmentä. Tämän lisäksi useita kymmeniä oppisopimuksia jatkui. Oppisopimusopiskelijat suorittavat koko lähihoitajan tutkinnon tai tutkinnon osia joko kotihoidon, asumispalveluiden, geriatrisen osaamiskeskuksen tai kuntoutuksen tulosalueilla. 

Oppisopimusopiskelijat ovat pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan samassa yksikössä, jolloin osaaminen ja tuntemus lähihoitajan työtehtävistä jää kapeammaksi kuin tavanomaisella koulutussopimuksella opiskelevien lähihoitajien. On myös epäselvää, onko ohjaajien ohjausosaaminen ja tuntemus lähihoitajan tutkinnon perusteista ja ammattitaitovaatimuksista riittävät ja ovatko käytänteet yhtenäiset oppisopimusopiskelijoiden osaamisen kehittämisen tukemiseksi.

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalle on oppisopimukseen hakijoita säännöllisesti. On kuitenkin ilmennyt haasteita oppisopimusopiskelun toteutumisessa tai jopa oppisopimuksen keskeytyksiä. Oppisopimusopiskelijoiden hakeutuminen toimialalle ei ole koordinoitua eikä siihen ole kuvattuna prosessia. Hakijoita jakautuu epätasaisesti toimialan eri yksiköihin ja on epäselvää, kohtaako hakijat mahdolliset vapaat oppisopimuspaikat. Toimialalla ei ole määritelty oppisopimuksista vastaavaa henkilöä, joka voisi vastata henkilöstön (esihenkilöt, ohjaajat ja oppisopimusopiskelijat) avun ja tuen tarpeeseen sekä oppilaitosten yhteydenottoihin oppisopimusopiskeluun liittyen. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskelevalle tulee mahdollistaa laajempi osaamisen kehittäminen sekä tarjota rakennetta ja tukea oppisopimusopiskelun ajaksi. Lisäksi selkeytetään oppisopimusopiskelijoiden rekrytointia, jotta vapaat paikat ja hakijat kohtaisivat.

Työpaikkaohjaajien rooli on merkittävä laadukkaan oppisopimusopiskelun toteutumisessa, joten työpaikkaohjaajille tulee tarjota tukea ja työkaluja sen toteuttamiseen.  

Laadukkaan oppisopimusopiskelun toteutuessa Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalle työllistyy osaavampaa henkilöstöä. Laadukkaasti toteutettu koulutus myös houkuttelee hakijoita ja saa heidät jäämään todennäköisemmin töihin valmistuttuaan. 

Oppisopimus on lisäksi tärkeä keino lisätä työllisyyttä, joka on merkittävä yhteiskunnallinen näkökulma.

Osaavan ja riittävän henkilöstön turvin myös asiakkaille pystytään tarjoamaan riittävät ja laadukkaat palvelut. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Vetovastuu kehittämisestä on hankkeessa työskentelevällä projektikoordinaattorilla (toimii myös oppisopimuskoordinaattorina) sekä myös myöhemmin rekrytoidulla opetushoitajalla ja hankepäälliköllä.

Esihenkilöiltä, työpaikkaohjaajilta ja oppisopimusopiskelijoilta sekä oppilaitosten (Koulutuskeskus Salpaus ja Suomen Diakoniaopisto) yhteyshenkilöiltä hankitaan tietoa hankkeen aikana kyselyiden, työpajojen, haastattelujen, yksikkövierailuiden ja palavereiden avulla. Tietoa hyödynnetään yhdessä edellä mainittujen sidosryhmien kanssa työskennellen. Toimialan johdosta ja muista organisaation yhdyshenkilöistä kootussa projektiryhmässä käydään säännöllisesti läpi projektin etenemistä. 

Muutoksen mittaaminen

Muutosta arvioidaan oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuuden määrällä sekä lopuksi palautekyselyn avulla. Hankkeessa tehdään myös jatkuvaa toiminnan arviointia hankkeen aikana työskentelevien koordinaattorin ja opetushoitajan toimesta. Jatkuvaa arviointia varten kysytään palautetta kohderyhmiltä erilaisten hankkeen aikana järjestettyjen tilaisuuksien päätteeksi. Pääasiallisena arviointimateriaalina on kohderyhmiltä saatu kokemustieto sekä asiantuntijatieto. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Projektin kohderyhmänä ovat oppisopimusopiskelijat, työpaikkaohjaajat sekä esihenkilöt. Osittain tavoiteltu muutos vaikuttaa myös oppilaitosten toimintaan. 

Kohderyhmä on pidetty ajan tasalla kehittämistyöstä erilaisin tiedottein ja vieraillen johtotiimeissä sekä kerrottu hankkeessa useimmissa hankkeen puolesta järjestetyissä tilaisuuksissa. Kohderyhmiltä on saatu tietoa ja kohderyhmiä on osallistettu kehittämiseen työpajoissa sekä kyselyiden, yksikkövierailuiden ja haastatteluiden myötä. Hankkeen aikana on luotu kirjallisia toimintaohjeita, joita on myös esitelty suullisesti.

Kohderyhmien tietoa on pyritty lisäämään työpajoin, koulutuksin ja erilaisin viestinnän keinoin. Tavoitteena on ollut kasvattaa tietämystä oppisopimusopiskelusta ja siihen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä tarjota työkaluja työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen kehittämiselle. 

Ratkaisun perusidea **

Yleistä
Monimuotoinen ja koordinoitu oppisopimusmalli mahdollistaa lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskelevan osaamisen kehittymisen useassa toimialan yksikössä. Lisäksi toimintamallin tavoitteena on luoda yhtenäisiä käytänteitä sekä tarjota erilaisia tuen muotoja oppisopimusopiskelijoille, työpaikkaohjaajille ja esihenkilöille. Toimintamallin myötä Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialan oppisopimustoiminta on koordinoitua, jonka myötä asiasta on vastuussa tietty henkilö ja oppisopimuspaikat kohtaavat hakijat mahdollisimman hyvin. 

Koordinaattori ja opetushoitaja
Toimintamallissa toimialalla työskentelee koordinaattori, joka vastaa oppisopimusopiskelijoiden sijoittamisesta yksiköihin ja toimii erityisesti esihenkilöiden tukena oppisopimukseen liittyvissä asioissa. Näin ollen oppisopimusopiskelijoiden rekrytointi on keskitettyä. Koko lähihoitajan tutkinnon suorittavia oppisopimusopiskelijat aloittavat ryhminä oppilaitosten lukukausien aikataulun mukaan. Koordinaattori arvioi oppisopimukseen hakijat haastattelemalla. Työpaikkaohjaajien ja oppisopimusopiskelijoiden tukena toimii myös toimialan opetushoitaja, joka kiertää yksiköissä tarpeen mukaan ja vastaa konsultaatioihin myös etäyhteyksin.

Perehdytyskokonaisuus
Oppisopimusopiskelijoiden ryhmälle järjestetään yhteinen perehdytys oppisopimusopiskelun alkuvaiheessa. Perehdytys sisältää tietoa oppisopimusopiskelusta sekä hoitotyön käytänteistä. Perehdytyskokonaisuuteen sisältyy myös hyvinvointialueen verkko-oppimisympäristöön työstetyt materiaalit, jotka toimivat erityisesti uusien työpaikkaohjaajien ja esihenkilöiden tukena. Materiaalit sisältävät tietoa oppisopimusopiskelusta, lähihoitajan tutkinnosta ja ohjaamisen periaatteista. Oppimisympäristö sisältää myös interaktiivisen ohjausprosessikuvauksen (liite Oppisopimusopiskelijan ohjaaminen). Ohjausprosessi kuvaa oppisopimusopiskelun eri vaiheita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. 

Oppisopimusopiskelijoiden kierto
Toimintamalliin kuuluva kierto suunnitellaan toteutuvan siten, että ppisopimusopiskelija on kaksi ammatillista tutkinnon osaa yksikössä, jossa hän opinnot aloitti. Osaamisalaopintoihin siirtyessä paikka vaihtuu yhden tutkinnon osan ajaksi ja viimeisen ammatillisen tutkinnon osan ajaksi oppisopimusopiskelija siirtyy mahdollisuuksien mukaan vielä kolmanteen yksikköön. Näin saadaan hyödynnettyä laajasti toimialan tarjoamia mahdollisuuksia. Opiskelijat vaihtavat yksiköitä päittäin, jotta kierto ei aiheuta haasteita jo haasteelliseen henkilöstötilanteeseen. Koordinaattori koordinoi kiertoa.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin vakiinnuttaminen vaatii:
- koko toimialan yhteisen tavoitteen, johon kaikki sidosryhmät sitoutuvat ja vievät eteenpäin omalla tahollaan
- koordinointia
- tiivistä viestintää toimialan yksiköiden suuntaan ja yksiköistä koordinoivan tahon suuntaan
- johdon sitoutumista toiminnan kehittämiseen
- aikaa, erityisesti toimiessa yksikkömäärältään isolla toimialalla.
- selkeitä toimintaohjeita ja yhteisiä perehdytyksiä edistämään yhteisiä käytänteitä
- ennakointia sujuvoittamaan oppisopimuspaikkojen koordinointia.

Oppisopimusopiskelijoiden kierron onnistuminen vaatii:
- oppisopimukseen hakijan tulee saada kiertävästä mallista tieto jo rekrytointivaiheessa. Tätä edistää rekrytoinnin keskittäminen ja ryhmärekrytoinnit. Yksittäisen rekrytointien kohdalla esihenkilön vastuu toimintamallin hakijalle avaamisesta kasvaa.
- oppisopimusopiskelijoiden tasaisen jakaantumisen eri tulosaluille. Jos yksikköjä ei ole tarve vaihtaa päittäin, ei jakaantumisella ole niin suurta merkitystä. 
- oppisopimusopiskelijalle löytyy kiertoyksikkö maantieteellisesti sopivalta alueelta.
- hyvinvointialueen työsopimuskäytänteiden ja oppilaitosten oppisopimuskäytänteiden selvityksen, jotta yksikön vaihtaminen onnistuu oppisopimusopiskelijalle edullisella tavalla.

Koordinoivalla taholla tulee olla tuntemusta toimintaympäristön yksiköistä sekä sujuva viestintäyhteys niihin. Ymmärrys lähihoitajan tutkinnon perusteista ja tutkinnon osien harjoitteluympäristöistä on tärkeää.

Opetushoitajalla on hyvä olla vahva tuntemus lähihoitajan tutkinnon perusteista. Tähän auttaa henkilön pedagoginen pätevyys ja kokemus toisen asteen opettajana toimimisesta. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

 Toimintamalli on sovellettavissa koko hyvinvointialueelle ja osittain mihin tahansa muuhunkin toimintaympäristöön

Tiivis yhteistyö yksiköiden esihenkilöiden sekä oppilaitosten kanssa on tärkeä toimintamallin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeimpien sidosryhmien kuten oppilaitosten olisi hyvä olla mukana kehittämisessä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta ajankäytöllinen resursointi olisi helpompaa.

Kiertävän mallin jalkautuessa voisi yksiköistä luoda pienempiä ryhmiä, joissa opiskelijat kiertävät. Tässä toimintatavassa vastuu kierron toteutumisesta olisi yksiköillä itsellään.

Jos opiskelijoita on paljon, on tärkeää määrittää ajankohtia aloituksille ja vaihdoille, jotta koordinointi on mahdollista.

Sudenkuoppia:
- haastava soveltaa yksittäisiin aloittaviin opiskelijoihin. Oppisopimusopiskelijaryhmän perustaminen on suositeltavaa, jolloin kaikki on viestinnästä opiskelijoiden koordinointiin helpompaa
- haastavan henkilöstötilanteen vuoksi yhtenä tärkeimmistä kentän toiveista oli, että kiertoon lähtevän oppisopimusopiskelijan tilalle tulee toinen. Tämän toteutuminen on haastavaa ellei olla opiskelijan polun suunnittelussa mukana alusta lähtien ja opsoja ei tasaisesi jokaisella tulosalueella

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia ja siihen kuuluvia osia on arvioitu jatkuvasti hankkeen aikana järjestetyissä tilaisuuksissa sekä hankkeen loppuvaiheessa erillisen palautekyselyn avulla. Lisäksi toimintamalli vertaisarvioitiin Pohjanmaan hyvinvointialueen TulKoti-hankkeen toimesta. Hankeajan lyhyen keston vuoksi vaikuttavuutta ei pystytty arvioimaan vaan on arvioitu vain lyhyen aikavälin vaikutuksia ja kokemuksia.

Hankkeen loppuvaiheessa kerättiin palautetta toimintamallista ja muista hankkeen aikana järjestetyistä toimenpiteistä. Kysely lähetettiin oppsopimusopiskelijoille, työpaikkaohjaajille, esihenkilöille ja oppilaitoksien yhteyshenkilöille. Palautteita saatiin 41 henkilöltä, joista oppisopimusopiskelijoita oli 7, työpaikkaohjaaja 7, esihenkilöitä 18 ja oppilaitoksien työntekijöitä 9. Erityisesti vastuuhenkilöiden olemassa oloa, perehdytyskokonaisuutta ja tiivistynyttä yhteistyötä oppilaitosten kanssa pidettiin tärkeänä. Koordinaattorin työpanos oli helpottanut esihenkilöiden työtaakkaa ja opetushoitajan tuki ollut tärkeä ohjaukseen liittyvissä haastetilanteissa. Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialan johdolle järjestetyssä tulostyöpajassa (27.11.2023) todettiin, että työpaikkaohjaajien jatkuvaan osaamisen tukemiseen tulee edelleenkin panostaa ja muun muassa hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja ja ohjaajakoulutuksia tulee hyödyntää tässä. Todettiin, että henkilöstön ja resurssien näkökulmasta on kestämätöntä rekrytoida jatkuvasti koko tutkintoa suorittavia oppisopimusopiskelijoita. Uusia oppisopimusopiskelun toteuttamisen muotoja tulee edelleen kehittää yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Vertaisarvioinnissa arvioitiin toimintamallin vaikuttavuusketjua, näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämistä ja käytäntöön sovellettavuutta. Toimintamalli sai kiitettävän (4) arvion. Toimintamallin mukaisen oppisopimusopiskelijoiden kierron arvioitiin olevan koordinoitua sekä esihenkilöille että ohjaajille annettu tuki erinomaista ja työyksiköiden ohjauksellinen tuki ja siihen tuotetut materiaalit riittäviä ja laadukkaita. Toimintamalli nähtiin hyödylliseksi, mutta myös arvioinnissa todettiin, että  vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta on vaikeaa mitata. Koordinoidun mallin nähtiin edistävän oppisopimusopiskelijoiden laaja-alaisempaa oppimista sekä tasaista jakautumista koko toimialalle, ja näin ollen tarjoavan vaikuttavuutta rekrytointiin. Toimintamalliin osallistuneiden oppisopimusopiskelijoiden määrän vähyys vaikutti arviointiin.