Muistisairaan palveluketjua on tehty Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus- ja IkäKoti(TulKoti)-hankkeessa. Palveluketju on kaikkien käyttöön suunniteltu kokonaisuus, joka tarjoaa muistisairaille ja läheisille tietoa ja tukea ja ammattilaisille työvälineitä omaan työhönsä. 

Toimintaympäristö **

Alkuvuonna 2020 valmistuneiden väestöennusteiden mukaan Etelä-Pohjamaan alueella yli 75 vuotiaiden ikäihmisten määrä tulee nousemaan noin puolitoistakertaiseksi vuoteen 2030 mennessä (20594 henkilöstä 30311 henkilöön). Väestö ikääntyy muuta maata keskimäärin nopeammin ja muistisairaiden osuus väestöstä Etelä-Pohjanmaalla on maan korkeimpia => Ilmiöt: Ikääntyminen ja muistisairaus. Tarve yhtenäisille ja toimiville palveluille on suuri! 

Muistisairaan palveluketjun avulla yhtenäistetään alueen muistisairaiden palveluita ja halutaan varmistaa, että kaikilla olisi asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus saada samankaltaista palvelua. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikäihmisten ja muistisairaiden määrä Etelä-Pohjanmaalla tulee kasvamaan. Alkukartoitusten perusteella esiin nousi kehittämiskohtia palveluketjun eri vaiheissa. Esimerkiksi ohjauksen saanti vaihtelee eri alueilla ja työikäisten hoidon seurannassa on haasteita. Alkukartoitukset tehtiin alueen sote-toimijoille ja yhdistysedustajille. Lisäksi haastateltiin muistisairaita ja läheisiä. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Muistisairailla ja läheisillä on tarve saada lisää tukea ja tietoa muistisairauden eri vaiheisiin. 

Ammattilaisilla on tarve mm. yhtenäisiin työkaluihin ja ohjausmateriaaliin. Esimerkiksi muistioireen tunnistamiseen eri palveluissa tarvitaan tarvitaan osaamista ja välineitä. Yleisesti muistioireen varhainen tunnistaminen ja diagnoosi säästää hoidon kustannuksia. Varhaisen diagnoosin avulla pystymme paremmin rakentamaan hyvän hoitopolun, joka huomioi myös sairastuneen ja perheen tukemisen. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Hankeryhmä/ydinryhmä: Geriatrian toimintayksikön ylilääkäri, hanketyöntekijä (suunnittelija) & muutama työryhmän jäsen. Rooli: Kokousten suunnittelu ja etenemisen varmistaminen. 

Työryhmä: Alueellinen moniammatillinen työryhmä, joka koostui perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipuolen ja yhdistysten edustajista. Rooli: Yhtenäisistä linjoista ja käytänteistä sopiminen palveluketjuun. Materiaalin keräämistä palveluketju varten. Lisäksi työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita hyödynnettiin eri osioissa, koska haluttiin varmistaa mahdollisimman kattava materiaali palveluketjuun. 

Työryhmä jakautuminen alatyöryhmiin oman asiantuntijuutensa perusteella. Alatyöryhmiä: Aivoterveys, Tunnistaminen/DG, konsultaatio/lähetteet, Hoito ja seuranta, Asiakas- ja palveluohjaus, Elämää muistisairauden kanssa ja Digitaalisuus/ innovaatiot. 

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on lisätä muistisairaiden ja läheisten tiedon- ja tuensaantia. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää alueen muistisairaiden palveluita, ammattilaisten työvälineitä ja lisätä ammattilaisten osaamista muistisairauksiin liittyen. 

Muutoksen mittaaminen

- Kyselyt nykytilasta ja muutoksen jälkeen

- Tarkistuslista; kysymyksiä koskien hoito- ja palveluketjun käyttöä

- Sivuston käyntimäärien tarkkailu

 

Toteutussuunnitelma

Kun tavoitteena on muistisairaiden ja läheisten tiedon- ja tuensaannin lisääminen, ammattilaisten työvälineiden ja alueen muistisairaiden palveluiden yhtenäistäminen, ei pelkästään riitä että palveluketju julkaistaan. Tarvitaan pitkäjänteistä jalkauttamista ja juurruttamista alueelle. Keinoja tavoitteen saavuttamiseen:

- Koulutustarpeiden kartoitus eri yksiköistä; webpropol-kysely. Valmiiden koulutuspakettien tarjoaminen; esim. kotihoidolle ja asumispalveluihin suunnattu koulutus palveluketjuun liittyen. 

- Viestintä eri verkostoille: lääkärit, osastonhoitajat, hoitotyönjohtajat... Osallistuminen eri tapahtumiin --> palveluketjun esittely

Yhteistyö oppilaitosten kanssa: Palveluketjun esittelyä oppitunneilla. 

- Yleinen viestintä: Sosiaalinen media, paikallislehdet...

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Alueen muistisairaita ja läheisiä osallistui alkukartoitukseen, jossa kysyttiin heidän kokemuksiaan omalta polulta. Miten esimerkiksi diagnoosin saaminen sujui tai onko tuensaanti ollut riittävää? Lisäksi kysyttiin millaista tukea he olisivat toivoneet vielä saavansa. 

Ennen Muistisairaan palveluketjun julkaisua, muistisairailta ja läheisiltä kysyttiin myös kommentteja ja kehittämisehdotuksia palveluketjun rakenteesta ja käytettävyydestä. Tällöin saatiin varmistettua myös käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman hyvä kokonaisuus.