Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoitovelan kertymisen taustaselvitys

Pirkanmaan hyvinvointialueella tarkasteltiin eri lähteistä kerätyn tiedon perusteella, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet mielenterveys- ja päihdepalvelujen ruuhkautumiseen perustasolta erikoissairaanhoitoon. 

Toimintaympäristö **

Nuorten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi jo koronapandemiaa edeltäväsi. Nykyinen palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen. Samanaikaisesti valtakunnallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja tulisi vähentää ja kustannusvaikuttavuutta parantaa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mielenterveys- ja päihdeongelmista nuoria ja nuoria aikuisia on kuultu kehittämistyön taustalle (kts. Nuorten toiveiden kartoittaminen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiselle).

Ratkaisun perusidea **

Taustaselvityksen tarkoituksena on kohdistuu organisaation ja kehittämistyön resurssit kaikista tärkeimpiin ongelmiin ymmärtäen samalla ilmiön taustalla olevat juurisyyt. Selvitykseen perustuvien toimenpiteiden valinta vähentää todennäköisyyttä toteuttaa pilotointeja, joilla ei ole haluttua vaikutusta ja/tai joihin esihenkilöstö tai työntekijät eivät ole sitoutuneet tai joiden toteuttaminen työajan puitteissa ei ole mahdollista. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Taustaselvityksen laatimiseen tulee varata riittävästi aikaa ja toteuttaa se yhdessä työryhmän kanssa. Pirkanmaan hyvinvointialueella yhteistä keskustelua käytiin lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön palvelulinjat ylittävässä strategiatyöryhmässä vuoden 2023 aikana. Tilanteen tarkastelussa on tärkeää kuulla sekä perustason palveluita että erikoissairaanhoitoa. Ratkaisuehdotusten toteutuksen mahdollisuudet tulee kartoittaa kunkin yksikön kanssa ennen niiden valintaa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Taustatekijöiden tarkastelu vaatii perehtymistä kansallisiin tietolähteisiin (mm. THL, Itla ja Sitra) ja tilastotietoon (mm. kouluterveyskysely). Toteutukseen on oltava tietotaitoa selkeän ja informatiivisen tiedon tuottamiseen. Yhteistä keskustelua varten tarvitaan rakenne, jossa keskustelua käydään yli linja- ja yksikkörajojen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Taustaselvitys on auttanut muodostamaan organisaation eri linjoille ja yksiköihin hoitovelan kertymisen taustalla olevista tekijöistä yhteisen käsityksen ja vähentänyt vastakkainasettelua.