Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastusten sekä hyvinvointivalmennusten hyödyntäminen osana hyvinvointivalmentajien elintapaohjausta sekä kymenlaaksolaisten riskipotilaiden varhaiseen tunnistamiseen.

 

Toimintaympäristö **

Digitaalisten palveluiden lisääminen on yksi Tulevaisuuden sotekeskuskehittämisen tavoitteita, johon on vahvasti kuulunut Omaolon käytön vahvistaminen ja lisääminen. 

 

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kymsoten strategiassa tavoitellaan helppoa palveluihin pääsyä ja kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin parantumista.

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kehitystarvetta on ollut ohjaamassa kymenlaakson hyvinvointikertomus.

Asiakas: kuntalaisille tarjoutuu mahdollisuus arvioida matalalla kynnyksellä omaa terveydentilaansa ja saada digitaalista ohjausta omatoimiseen terveyden edistämiseen sekä helpon pääsyn sotepalveluihin. 

Ammattilainen saa kattavat esitiedot asiakkaan terveydentilasta ennen vastaanottoa ja pystyy hyödyntämään hyvinvointivalmennuksia osana asiakkaan hyvinvoinnin edistämistä. Terveys- ja hyvinvointitarkastusta voi käyttää asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. 

Sovelluksesta saatavaa dataa hyödynnetään osana tiedolla johtamista.  

Palveluiden saavutettavuus ja saatavuus on paikasta ja ajasta riippumatonta.

 

 

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittämistä on tehty moniammatillisena tiimityönä

- Tulevaisuuden sotekeskushanketyöntekijät

- ICT muutoshanke

- Omaolo projektipäällikkö,  Omaolo sovellussuunnittelija ja Omaolon sovellus asiantuntija

- Viestintä

-Hyvinvointivalmentajat

 

Tavoiteltu muutos

Organisaatio pystyy kehittämään toimintaa ja palveluja sähköisen kanavan avulla. 

Kymenlaaksolaisten tietoisuus omasta terveydentilasta ja hyvinvoinnista lisääntyy.

Kuntalaiset osallistetaan huolehtimaan omasta terveydenedistämisestä. 

Muutoksen jälkeen ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuus paranee. 

Muutoksen mittaaminen

Tehdyt sähköiset terveystarkastukset sekä Omaolon kautta tehdyt sähköiset ajanvaraukset saadaan Omaolon analytiikasta.

Lifecare potilastietojärjestelmään lisättiin Omaolon fraasit ja sisältömerkinnät terveystarkastukselle ja hyvinvointitarkastukselle. Sisältömerkinnöistä saadaan dataa tarvittaessa vuorokauden viiveellä.

 

Toteutussuunnitelma

Kehitettiin hyvinvointivalmentajien toimintamalli

Ammattilaisten kouluttaminen 

Viestintä kampanjat: some, tienvarsimainonta, mediatiedotteet, Omaolon kansallinen kampanja samaan aikaan 

Sovelluksen tekninen käyttöönotto 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Terveystarkastus avattiin kaikille yli 18 vuotiaille kymenlaaksolaisille 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/elintapaohjauksen-konsepti-kymsote

Tämä toimintamalli on osana yllä linkitettyä elintapaohjauksen toimintamallia kymenlaaksossa.

Ratkaisun testaaminen

Päädyimme ottamaan hyvinvointitarkastuksen suoraan osaksi toimintaa ilman pilotointia. 

Tämän toiminnan aloittaminen mahdollistui elintapaohjauksen toimintamallin käyttöönoton yhteydessä.

Omaolon terveystarkastus ja hyvinvointitarkastus otettiin käyttöön osaksi kahden hyvinvointivalmentajan työtä. 

 

Kokeilun tavoitteet

Tavoitteena on mataloittaa ja sujuvoittaa elintapaohjauksen palvelupolulle pääsyä ja parantaa sitä kautta kymenlaaksolaisten hyvinvointia.

 

Ratkaisun perusidea **

Yli 18 vuotias kymenlaaksolainen tekee terveystarkastuksen Omaolossa ja ohjautuu saamansa arvion mukaan joko elintapaohjauksen tai vastaanottopalveluiden palvelupolulle.

Kts liitteenä olevat kuvat.

Toimintamallin avulla pystyttiin lisäämään sähköistä ajanvarausta. Omaolon kautta kuntalainen saa varattua ajan hyvinvointivalmentajien vastaanotolle tai terveysaseman sairaanhoitajan puhelinajalle sekä pystyy lähettämään terveystarkastuksesta saamansa arvion ammattilaiselle. 

Liitteet
Kuva
Prosessikuva
Kuva
Prosessin kuvaus
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Koulutus

Koulutettiin Kaiku24 asianohjauksen henkilökunta, hyvinvointivalmentajat ja hytevastuuhoitajat käyttämään Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastuksia ja valmennuksia sekä toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti. 

Hyvinvointivalmentajat ottivat hyvinvointitarkastuksen osaksi elintapaohjauksen verkkovalmennusta ( Verkkopuntari) lähtötason mittaamiseksi sekä elintapaohjauksen vaikutusten arvioimiseksi.  

Viestintä

Jalkautuksen ja levittämisen tukena käytettiin viestintää. Kymenlaaksossa tarjottiin kuntalaisille tienvarsimainontaa, mediatiedotteita ja somekampanja.

Ammattilaisten tietoisuuden lisääminen tapahtui intranet kanavan kautta. 

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia voidaan soveltaa esimerkiksi työttömien terveystarkastuksissa.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Seuranta on kesken, mutta käytössä ei ole havaittu ongelmia. 

Ammattilaiset käyttävät Omaolon terveys- ja hyvinvointitarkastuksia osana työtään.

Dataa kerätään jatkuvasti sekä Omaolon ja lifecare tilastoinnin kautta.