Omaolo on DigiFinlandin kehittämä sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalinen asiointikanava, se on lääkinnällinen laite, jonka käyttöön tarvitaan koulutus. Omaoloa käyttävä organisaatio on päävastuussa ammattilaisten kouluttamisesta Omaolon käyttöön.

Toimintaympäristö **

Tulevaisuudessa olisi hyvä olla ammattilaisille oma ammattilaiskoulutusalusta, joka sisältäisi osaamisen varmistamisen. DigiFinlandilla on pohdinnassa olisiko heillä mahdollista tällainen luoda.

Mikäli DigiFinland ei tällaista järjestä, olisi hyvä pohtia Lapin alueelle yhteinen alusta ammattilaisten kouluttamiseen, jotta koulutuksesta saadaan tasalaatuinen koko Lapin alueelle. 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

DigiFinlandilla on Omaolon pääkäyttäjille tarkoitettu pääkäyttäjäkoulutus, josta pääkäyttäjät saavat apuja ammattilaisten kouluttamista varten. Lisäksi Omaololla on ammattilaisille tarkoitettu verkkosivusto omaolo.help.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen sekä Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle- hankkeen yhteydessä on pidetty useampia ammattilaiskoulutuksia teams-ympäristössä, osallistujia on ollut melko runsaasti. Näissä koulutuksissa on käytetty DigiFinlandin ammattilaisten kouluttamiseen tarkoitettua materiaalia. Omaoloa käyttöönottavilla organisaatioilla ja jo käyttävillä organisaatioilla on ollut tavoitteena, että jokainen ammattilainen kävisi teams-koulutuksen ja omaolo.help-verkkosivuston koulutuksen. Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle- hankkeessa on myös luotu PDF-pohjainen tentti ammattilaisten osaamisen varmistamista varten, tätä osaamisen varmistamiseen tarkoitettua tenttiä on käytetty Lapin alueella useammassa kunnassa. Kysymykset on laadittu yleisesti käytettäviksi, niin että samaa tenttiä voidaan käyttää kaikkien Omaolon kokonaisuuksien yhteydessä.

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Omaolo on kansallinen digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiointikanava. Omaolo on lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) mukainen CE-merkitty lääkinnällinen laite. Se toimii palvelupolkuna asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja palvelun tarpeen arvioinnissa. Se toimii myös hoidon suunnittelun ja toteutuksen välineenä. DigiFinland on Omaolon valmistaja ja kehittäjä.

Omaoloa käyttävät organisaatioissa ammattilaiskäyttäjät, heidän tehtävänään on asioida Omaolon välityksellä asiakkaiden kanssa. Jotta asiointi on turvallista, täytyy ammattilaiskäyttäjät kouluttaa lääkinnällisen laitteen käyttöön (laki lääkinnällisistä laitteista). Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat myös avainasemassa palvelun jalkauttamisessa ja asukkaiden ohjaamisessa.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Laissa lääkinnällisistä laitteista 15.7.2021/719 32 § todetaan, että

Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava siitä, että: 1) henkilöllä, joka käyttää lääkinnällistä laitetta, on sen turvallisen käytön vaatima koulutus ja kokemus.

Tämä tarkoittaa, että ammattilaisella on oltava koulutus Omaolon käyttöön lääkinnällisenä laitteena;

  • Hän tuntee lääkinnällisen laitteen vaatimukset
  • Häntä koskevat tehtävät
  • Tunnistaa vaaratilanteet ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
  • Hän osaa käyttää laitetta oikein

DigiFinlandilla on jo valmiita materiaaleja ammattilaisten kouluttamista varten, samoin kuin vahva sote-Lapin hyvinvointialueelle sekä tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden suunnittelijoillakin.

Implementointia varten Lapissa on valmiina toimiva pääkäyttäjien verkosto.

Tarvitaan ammattilaiskoulutukselle sopiva alusta, johon voidaan luoda osaamisen varmistava tentti tai tenttiosioita.

Tällainen käyttöönotto vaatisi myös Omaolon tuntevia henkilöitä, jotka tietävät ammattilaisten osaamisvaatimukset, tällaisen alustan suunnittelua voidaan mahdollisesti tehdä vuonna 2023 Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen suunnittelijoiden toimesta.

 

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin kehittäminen vaatii yhteistyötä DigiFinlandin kanssa, sekä Omaolon vankan tuntemuksen. Tuntemusta ammattilaisten osaamisvaatimuksista sekä Omaolosta lääkinnällisenä laitteena.

Lisäksi, mikäli Lappiin lähdetään erillistä koulutusta tekemään ammattilaisille, se vaatii hyvän ja tarkoitukseen taipuvan alusta, jonne kokonaisuus tai ainakin tentti voidaan tehdä.

Lisäksi on pohdittava, missä ja kuka arkistoi tentin tehneiden ammattilaisten tiedot vai jatketaanko samalla mallilla niin, että organisaatio itse säilyttää tiedot.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tällä hetkellä Omaoloa käyttäviä ammattilaisia koulutetaan teams-koulutuksena Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sekä Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen toimesta, lisäksi ammattilaiset käyvät itsenäisesti DigiFinlandin omaolo.help-koulutuksen. Ammattilaisten osaaminen varmistetaan PDF-pohjaisella tentillä, joka on luotu Vahva sote-Lapin hyvinvointialueelle hankkeessa. 

Ammattilaiset kuitenkin tarvitsisivat erilaisen alustan opiskeluun, jotta lääkinnällisen laitteen käyttö olisi tuvallisempaa ja asiakkaiden hoito turvattu. Ainakin tentti olisi oltava sellainen, jonka voisi tehdä digitaalisella alustalla.

Liitteet