Omaolon hampaiden tai suun alueen oire tai vamma -oirearvion käyttöönotto, Helsingin kaupunki (RRP, P4,I1)

Helsingissä on otettu käyttöön Hampaiden tai suun alueen oire tai vamma -oirearvio. Tavoitteena oli mahdollistaa helsinkiläisille asiointi Omaolon kautta myös suun terveydenhuoltoon liittyvissä aiheissa.

Toimintaympäristö **

Helsingin kaupunki, digitaalinen terveysasema, kehitysyksikkö 

Helsingin suun terveydenhuolto, keskitetyt palvelut ja asiakaspalvelukeskus

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Omaolo-palvelu on ollut käytössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa vuodesta 2019 alkaen. Helsingissä Omaolon sisältöjä on otettu käyttöön sitä mukaan, kuin palvelua tuottava DigiFinland Oy on niitä julkaissut. Hampaiden tai suun alueen oire tai vamma -oirearvio julkaistiin Omaolossa 18.1.2023. Helsingissä oirearvion käyttöönoton suunnittelu aloitettiin syksyllä 2022. 

Helsingin kaupunki on sitoutunut käyttämään Omaolo-palvelua ja maksaa palvelun käytöstä asukasmäärän mukaisesti. Palvelun käyttöä on siis kannattavaa hyödyntää kaikissa soveltuvissa yksiköissä. Helsingin Sotepelle myönnettiin kestävän kasvun hanke​rahoitusta vuosille 2023–25​, Pilari 4, Investointi 1B, työpaketti 1:​ Omaolon jatkokehittäminen. 

Edellä mainittujen strategisten liittymäkohtien mahdollistamana haluttiin lähteä laajentamaan Omaolo-palvelun käyttöä myös Helsingin suun terveydenhuollossa. Tarkoituksena mahdollistaa asiakkaille sähköinen asiointikanava, joka sisältää lääkinnällisen laitteen tuomat edut sekä sujuvoittaa ja nopeuttaa ammattilaisen työtä. Lähtötilanteessa ennen Omaolon oirearvioin käyttöönottoa suun terveydenhuollon asiakkaat olivat yhteydessä suun terveydenhuoltoon asiakaspalvelunumeron, chatin tai Maisan kautta. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakasnäkökulmasta tarve digitaaliselle asiointikanavalle,  jonka kautta on mahdollisuus: 

 • Arvioida omaa hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä vuorokauden ympäri 
 • Saada kansallisiin kriteereihin pohjautuva suositus omia oireita koskevasta hoidosta 
 • Saada ohjeita itsehoidon toteuttamiseksi
 • Ohjautua asianmukaisen hoidon piiriin ja tarvittaessa kontaktoida suun terveydenhuollon ammattilainen

Ammattilaisen näkökulmasta tarve digitaaliselle asiointikanavalle, jonka kautta on mahdollista: 

 • Saada kattavat ja yhtenevät esitiedot asiakkaan tilanteesta, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen perehtymisen asiakkaan nykytilaan ja taustoihin sekä jatkosuunnitelmien teon ennen asiakaskontaktia. 

Organisaationäkökulma: 

 • Omaolon oirearvioin taustalla oleva lääkinnällinen laite tekee oirekuvan perusteella arviointia, joka ohjaa asiakkaalle itsehoito-ohjeet tai yhteyden suun terveydenhuollon ammattilaiseen. Toimii "virtuaalihoitajana".
 • Lääkinnällisen  laitteen tuomat hyödyt
  • Vuoden 2023 aikana 43% täytetyistä oirearvioista ohjautui suun terveydenhuollon ammattilaisen käsiteltäväksi.

Yhteiskuntanäkökulma: 

 • Yhteydensaanti suun terveydenhuoltoon helpottuu
 • Kansallisen palvelun tuomat hyödyt
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Digitaalinen terveysasema, kehitysyksikkö: 

 • Kaksi Omaolon sovellusasiantuntijaa päävastuussa

Suun terveydenhuolto: 

 • Johdon edustajat
 • Kolme sovellusvastaavaa
 • Asiakaspalvelukeskuksen henkilöstö
Tavoiteltu muutos

Asiakkaat löytävät Omaolo-palvelun ja käyttö lisääntyy. Asiakkaan näkökulmasta itsehoito-ohjeet ovat helpommin löydettävissä ja yhteydenotto suun terveydenhuollon ammattilaiseen helpottuu, kun yhteydenotto on tarpeellista. 

Muutoksen mittaaminen

Oirearvion täyttömääriä ja ammattilaisten käsittelyyn ohjautuvien oirearvioiden määriä seurataan kuukausitasolla. 

Toteutussuunnitelma

Omaolon käyttöliittymään vaadittavat tekniset toimenpiteet ja ammattilaisten käyttöoikeuksien luvitus. Ammattilaisten perehdyttäminen, tuki, viestintä ja markkinointi. 

Tammikuussa 2023 lähdettiin liikkeelle tekstiohjauksilla, jolloin asiakas sai palvelusta kirjallisia ohjeita oireiden hoitoon ja/tai ohjauksen kontaktoida ammattilainen. Helmikuussa 2023 Omaoloon rakennettiin ammattilaisten työjono, jota käsittelevät suun terveydenhuollon asiakaspalvelukeskuksen ammattilaiset.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on suun terveydenhuollon palveluja käyttävät helsinkiläiset ja Omaolo-palvelua käyttävät ammattilaiset.

Ammattilaisilta on saatu palautetta oirearvion sisällöstä ja toimintalogiikasta. Palautetta ja kehitysehdotuksia on välitetty eteenpäin Duodecimille ja DigiFinlandille. Muutoksia on toteutettu palautteiden perusteella. Kehittäminen ja palvelun parantaminen asiakkaille ja ammattilaisille on jatkuvaa ja muutoksia tehdään saadun palautteen perusteella. 

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa on kyse uudesta yhteydenottokanavasta Helsingin suun terveydenhuoltoon. Asiakas täyttää oirearvion osoitteessa Omaolo.fi ja oirekuvan perusteella hän saa itsehoito-ohjeita tai suosituksen ottaa yhteyden suun terveydenhuollon ammattilaiseen. 

Oirearvioiden käsittelyn toimintamalli:

 Asiakas: 

 1. Täyttää oirearvion oireiden mukaisesti ja valitsee asiointikunnaksi Helsingin
 2. Tunnistautuu Suomi.fi –palvelun kautta, joko ennen tai jälkeen oirearvion täyttämisen
 3. Saa vastauksiensa perusteella lääkinnällisen laitteen tekemän arvion hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä sekä tunnistautumisensa jälkeen saa yhden alla olevista suosituksista.   ​
 • oireenmukaisen itsehoito-ohjeen​
 • ohjeen hakeutua päivystykseen​
 • soittaa 112​
 • ohjeen lähettää asiointi ammattilaiselle ​
 • oirearvion itselle talletukseen 

4. Jää toteuttamaan itsehoitoa ja voi tallentaa oirearvion tulokset itselleen tai lähettää oirearvion vastaukset suun terveydenhuollon ammattilaiselle tai hakeutuu päivystykseen Helsingin palveluohjauksien mukaan tai soittaa 112.

Ammattilainen: 

 1. Ottaa oirearvion käsittelyyn (Asiakas kontaktoidaan lääkinnällisen laitteen kiireellisyyden mukaan. ​Helsingin kaupungin palvelulupaus on ottaa oirearviot käsittelyyn saman työpäivän aikana)
 2. Kontaktoi asiakkaan Omaolon viestillä tai puhelimella (Tarvittaessa konsultoi HTA hl tai kollegaa)
 3. Vie oirearvion tiivistelmän Apotti potilastieto-järjestelmään ja kirjaa HTA:n. 
 4. Antaa asiakkaalle oireen mukaisen​
 • ajanvarauksen​
 • palvelusetelin​
 • itsehoito-ohjeen​
 • ohjeen hakeutua päivystykseen
Liitteet
Kuva
Sovellusvastaavien työstämä prosessikaavio
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia on pyritty juurruttamaan osaksi toiminnan arkea seuraavien keinojen kautta:

 • Johdon tuki  
 • Hyvä perehdytys
 • Raamit tekemiselle: tavoitteet ja vaatimukset, selkeät roolitukset ja toimintamalli
 • Matalan kynnyksen tuki ennen ja jälkeen käyttöönoton, substanssi ja asiantuntija -tasoilla
 • Palautteen kysyminen ja vastaanotto
 • Toiminnan seuranta
 • Muutostoiveisiin reagointi

Resurssien käyttö ja kustannukset: 

 • Omaolo-palvelun asiantuntijoiden työpanos
 • Suun terveydenhuollon Omaolon pääkäyttäjien työpanos
 • Asiakaspalvelukeskuksen henkilöstö, 1-2 henkilöä seuraa Omaolon työjonoa vuorossa
 • Helsingin kaupunki on sitoutunut käyttämään Omaolo-palvelua ja maksaa palvelun käytöstä asukasmäärän mukaisesti. Eli palvelun käytöstä ei tule erillisiä kustannuksia. 
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille tai eri toimintaympäristöihin. Toiminnan asiantuntijoiden eli sovellusvastaavien aktiivinen mukana olo koettiin erityisen hyödylliseksi ellei jopa välttämättömäksi. Johdon tuki ja aktiivinen henkilöstö oli myös iso osa onnistumista. Aikaa kannattaa varata ja valmistelutyö tehdä huolella. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Uuden toimintamallin myötä suun terveydenhuollossa on asiointikanava, jossa hyödynnetään tutkittuun tietoon ja käypähoito suosituksiin perustuvaa asiakasohjausta. "Virtuaalihoitajan" eli lääkinnällisen laitteen tuomat hyödyt: 

 • Asiakas voi arvioida oireitaan 24/7, oirearvioita voidaan ohjata ammattilaisen työjonoille alueen oman toimintamallin mukaisesti – voimme itse määritellä mikä viikonpäivä ja kellonaika yhteydenotto ohjataan esim. suun terveydenhuoltoon tai päivystykseen.
 • Asiakkailta kysytään samat kysymykset riippumatta siitä missä päin Suomea asuu tai missä asioi = tasalaatuisuus. 
 • Omaolon tekemä arvio hoidon kiireellisyydestä ja itsehoitoon ohjaaminen nähdään todella tärkeänä lisäarvona, vain osa täytetyistä oirearvioista päätyy ammattilaisen käsiteltäväksi.