Toimintaympäristö **

Opaskortteja voidaan soveltaa missä tahansa luontoympäristöissä. Kotoutumista tukevissa työpajoissa hyödynnetään luonnon sosiaalisia, fyysisiä ja psyykkisiä hyvinvointi- ja terveyshyötyjä ja osallistamisen voimauttavia vaikutuksia. Lisäksi niissä noudatetaan luontolähtöisen Green Care -toiminnan periaatteita, joita ovat ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin opaskortit ovat vapaasti käytettävissä kaikille luontolähtöisestä toiminnasta kiinnostuneille. Luonnossa toimiminen tarjoaa tasavertaisen kokemuksen ja lisää hyvinvoinnin kokemusta, tekee tunnetuksi paikallista kulttuuria ja elämänmuotoa. Opaskortteja on pilotoitu ja niiden on todettu soveltuvan erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttaneiden parissa toimimiseen, mutta niitä voidaan käyttää myös aikuissosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen ja lastensuojelun asiakkaiden kanssa. Luontolähtöisestä toiminnasta hyötyvät myös nuoret ja ikäihmiset. Opaskortit soveltuvat lisäksi käytettäväksi vammaistyössä.

Verkostoituminen lisää osallisuutta ja synnyttää alueellisia kumppanuuksia ja yhteistyötä. Yhteistyökumppaneita voi tiedustella mukaan toteuttamaan toimintaa sen mukaan, mitä toimintoja on suunnitteilla. Erityisosaamista voi hankkia täydentäviltä verkostoilta kuten Green Care toimijoilta, paikallisilta metsästys- ja kalastusseuroilta, Martta-yhdistyksiltä, 4H-yhdistyksiltä, oppilaitoksilta tai paikallisilta yrityksiltä.

Ratkaisun perusidea **

Opaskorttien avulla voidaan vahvistaa ihmisten toiminta- ja työkykyä. Toiminnan tuloksena saadaan vahvistettua esimerkiksi maahanmuuttaneiden kotoutumista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ansaintamahdollisuuksia. Luontosuhteen vahvistumisen myötä myös kulttuurinen ymmärrys kasvaa.

Opaskortit esittelevät yksitoista erilaista työpajaa, joissa tutustutaan ulkoilu- ja luontoharrastuksiin ja Suomessa esiintyviin luontotyyppeihin. Kortit antavat vinkkejä työpajojen suunnitteluun ja toteutukseen. Opaskortit madaltavat ammattilaisten kynnystä ottaa käyttöön luontolähtöisiä tapoja toimia kotoutumispalveluissa.

Toiminnallisuus ja luontoympäristö poistavat jännitteitä vuorovaikutustilanteista, jolloin maahanmuuttaneiden itseluottamus vuorovaikutustilanteissa lisääntyy.  Luontosuhteen syvenemisen myötä ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta, kiinnittyvät paikkaan ja voivat kokea itsensä uuden kotimaan yhdenvertaisiksi jäseniksi.

TÄMÄ TOIMINTAMALLI ON OSALLISUUDEN PALANEN

Toimintamalli on kuvattu ja arvioitu ensi sijassa osallisuuden edistämisen näkökulmasta. ”Osallisuuden palaset” edistävät erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Opaskorttien käyttö ja luontolähtöinen toiminta syventää kulttuurien välistä kohtaamista ja integraatiota. Tarkoituksena on rohkaista eri kulttuuritaustaisia ihmisiä tutustumaan pohjoiseen luontoon, sen käyttöön ja virkistäytymiseen. Opaskortit voidaan ottaa käyttöön matalalla kynnyksellä, erityisosaamista ei välttämättä tarvita. Opaskorteista löytyy selkeät ohjeistukset toimintaan ja sen jälkeiseen palautekeskusteluun. Jos omaa harrastuneisuutta tai koulutusta luontolähtöisten menetelmien käyttöön ei ole tai kokee epävarmuutta, voi täydentävää osaamista pyytää eri yhteistyökumppaneilta.

Kortit esittelevät yksitoista työpajaa, joissa tutustutaan erilaisiin ulkoilu- ja luontoharrastuksiin ja Suomessa esiintyviin luontotyyppeihin. Opaskorteissa on kolme erilaista värikoodia vuodenajan mukaan ja kahdeksan tavoitteita kuvaavaa symbolia. Symbolit kuvastavat luonnon hyvinvointihyötyjä ja luontosuhteen kehittymistä, kuten vastuullista suhtautumista eläimiin ja luontoon, tutustumista luonnonmateriaaleihin, luonnonolosuhteisiin ja luontoammatteihin.

Korteissa ehdotetaan suomen kielen sanoja, joita voi opettaa osallistujille. Opaskortissa on lisäksi viittaus lisätietokorttiin, josta löytyy lisää vinkkejä tiedonjakamiseen ja järjestelyihin. Niitä voi myös tulostaa ja jakaa osallistujille työpajojen järjestämiseen.

Ryhmät kokoontuivat kahden viikon välein kuusi kertaa, mutta tätä voidaan soveltaa kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti. Kortteihin on merkitty työpajan vähimmäiskesto.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Luontoperustaiset menetelmät mahdollistavat maahanmuuttaneiden osallisuutta eri tavoin. Esimerkiksi verkostoja aktivoimalla voidaan löytää uusia kumppaneita ja lisätä osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Luontotyöpajoihin, vertaisryhmätoimintaan ja työtoimintaan osallistuneet maahanmuuttajavanhemmat ovat esimerkiksi ohjanneet lapsiaan luontoharrastuksiin kuten partioon, Martat ry:n ja Arktiset maahanmuuttajat ry:n toimintaan, ja ovat työllistyneet itse metsänistutustöihin.

Joillain ihmisillä saattaa olla vain vähän kokemusta luonnosta. Luonto merkitsee eri ihmisille erilaisia asioita ja herättää erilaisia tuntemuksia. Opaskortteja käyttämällä voidaan luoda kosketuspintaa turvallisesti ryhmän kanssa toimien. Opastettuna voidaan ihmisille havainnollistaa erilaisia luontokohteita ja toimintaa. Osana osallisuuden kokemusta on yhteinen suunnittelu, toteutus ja palautteen antaminen ja saaminen. Erityisesti vasta Suomeen tulleiden kanssa on hyvä opaskorttien johdattelemana tutustua luontoon ja synnyttää luontevaa luontoyhteyttä.

Toiminnan aikana syntyneitä tuntemuksia voi jakaa turvallisesti vertaisryhmässä ja käydä yhdessä keskustelua niiden merkityksellisyydestä saaden oivalluksia myös toisten kokemuksista.

Opaskorttien lisäksi voidaan hyödyntää Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa –hankkeessa tehtyjä työtoimintakortteja.  Näiden korttien avulla voidaan järjestää eri kulttuuritaustaisille maahanmuuttajaryhmille luontoon ja luontoammatteihin liittyviä ohjattuja työtoimintakokeiluja.

Ohjaajatarve vaihtelee ryhmäkoon, luontoharrastuksen ja ympäristön mukaan. Mitä useampi ohjaaja, sitä enemmän pystytään ottamaan huomioon yksilöllisiä toiveita ja tarpeita työpajan aikana. Turvallisuus pitää huomioida tarkasti. Tietyt työpajat vaativat ehdottomasti tulkkauksen ja eritysasiantuntijan, esimerkiksi sienten tunnistamiseen.

Seuraavista asioista tulee huolehtia ennen työpajan aloitusta:

 • asianmukainen vaatetus
 • ryhmävakuutus
 • lähtö- ja paluuaika ja paikka
 • ruokailu tai eväät
 • lupa-asiat, esim. kalastuslupa, maanomistajan lupa
 • ensiapuvälineet
 • osallistujien puhelinnumerot
 • kuljetusjärjestelyt
 • osallistujien toimintakyky ja ympäristön esteettömyys
 • tulkin tarve
 • paikan, isäntäväen, paikallisten asukkaiden, lemmikkien esittely
Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

OSALLISUUDEN OSA-ALUEET: Luonto ja yhteisö edistävät hyvinvointia ja kotoutumista osallisuutta yhdistävän luontokokemuksen myötä

Yhteisesti jaettu luontokokemus vahvistaa osallisuutta

 1. Osallisuus omassa elämässä
 2. Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
 3. Osallisuus yhteisestä hyvästä

Toiminta lisää osallisuutta omassa elämässä tarjoamalla matalan kynnyksen mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja saada kulttuurista ymmärrystä. Eri kulttuuritaustaiset ihmiset tutustuvat pohjoiseen luontoon, lähiluontoon ja luonnonkäyttötapoihin sekä rohkaistuvat käyttämään asuinympäristönsä lähiluontoalueita. (1)

Hyödyntämällä luonnon sosiaalisia, fyysisiä ja psyykkisiä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja osallistamisen voimauttavaa kokemusta voidaan vahvistaa osallisuutta yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa. Ihmiset ryhtyvät toiminnan myötä havainnoimaan eri vaikuttamisen mahdollisuuksia. Toiminta verkottaa paikalliset ulkoilu- ja luontoharrastuksia tarjoavat yhdistykset ja seurat toimimaan yhdessä. (2)

Opaskorttien sisältämät toimenpide-ehdotukset edistävät yhteistä hyvää kiinnittämällä huomioita ympäristöön. Siksi parhaat edellytykset hyödyntää GreenCare-menetelmiä kotoutumisprosessissa on niillä kaupungeilla ja maaseutukunnilla, joilla erilaisia luontokohteita löytyy läheltä. Paikkaan kiinnittymisen myötä ihminen kokee osallisuutta luonnosta ja siten osallisuutta yhteisestä hyvästä. Opaskortit auttavat myös työpajojen järjestäjiä näkemään luonnon merkityksen ja tärkeyden sosiaali- ja terveysalan työssä. (3)

Toimintamalli on osa laajempaa osallisuuden edistämisen kokonaisuutta, joka kokoaa yhteen vastaavanlaisia heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta edistäviä toimintamalleja:

 

ARVIOINTI (PDF-LIITE)

Malli on arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmasta osana Sosiaalisen osallisuuden edistämishanke – Sokran ja ESR TL5 -hankkeiden Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.

Liitteet