Opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yhdyspintatyön prosessit

Kokonaisuus on täydentänyt omalta osaltaan palveluiden porrasteisuuteen liittyvää kehittämistä ja asiakaspolkujen juurruttamistyötä opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yhdyspintojen osalta.

Toimintaympäristö **

Opiskeluhuollon palveluiden kokonaisuus rakentuu yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista, ehkäisevää ja kohdistuu koko opiskeluyhteisöön. Yksilökohtainen opiskeluhuolto on ehkäisevää ja tukea antavaa. Opiskeluhuollon palveluiden saatavuudesta huolehditaan ja oppilaitoksen, opiskelijoiden ja heidän huoltajien tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti.

Oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon:       

 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut 
 • opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 
 • monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Nuorten Matala tarjoaa nuorille matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa, hoidon ja tuen arviointia sekä nuoren ja perheen tarpeeseen vastaavia hoito- ja tukitoimia.  Nuorten Matalaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi:

 • Nuoren mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä
 • Päihteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä
 • Nuoren itsenäistymiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Nuoren käyttäytymiseen liittyvissä asioissa
 • Vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä
 • Kodin ristiriitatilanteissa.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nuorten Matalan palvelut on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille kymenlaaksolaisille nuorille, joten yhteiskehittäminen kohdentui tähän ikäryhmään.

Opiskeluhuollon ja Nuorten Matalan palveluihin voivat olla yhteydessä nuoret, huoltajat, oppilaitoksen henkilökunta ja muut yhteistyötahot.  

Opiskeluhuollon ja Nuorten Matalan palveluiden käyttäminen perustuu nuoren suostumukseen.  

Nuoren omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa.  

Opiskeluhuollon ja Nuorten Matalan palveluita toteutetaan yhteistyössä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa. Huoltaja ei voi kieltää huollettavaansa käyttämästä opiskeluhuollon tai Nuorten Matalan palveluita.

Ratkaisun perusidea **

Yhteiskehittämisen kokonaisuus on täydentänyt omalta osaltaan palveluiden porrasteisuuteen liittyvää kehittämistä ja asiakaspolkujen juurruttamistyötä opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yhdyspintojen osalta. Yhteiskehittämisessä tuotettiin toimintamallit teemoittain siihen, mitä opiskeluhuollon palveluissa tehdään ennen Nuorten Matalaan ohjaamista. Tiimi- ja työparityöskentelyn vahvistaminen sisältyy kaikkiin teemoihin.

Yhteiskehittämisen tiimissä työskentelivät opiskeluhuollon palveluiden sekä Nuorten Matalan yksiköiden esihenkilöt. Tiimin kanssa suunniteltiin kehittämistyön teemat, joita olivat: 

 1. mielen hyvinvointiin liittyvät kysymykset,  
 2. ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset,  
 3. vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvät kysymykset,  
 4. päihteiden käyttöön liittyvät kysymykset sekä  
 5. epäily neuropsykiatrisesta häiriöstä (AD(H)D). 

Teemojen mukaiseen kehittämistyöhön otettiin henkilöstö mukaan kokoamalla henkilöstöstä työryhmiä kunkin teeman käsittelyyn. Henkilöstön kanssa tehdyn työn pohjalta tuotokset esiteltiin opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yksiköiden esihenkilöille ja johdolle, jotka tekivät linjaukset toimintamalleihin. Opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan välisen yhdyspintatyön prosessit on hyväksytty johtoryhmässä. 

Liitteet
Kuva
Prosessikuvaus
Mitä opiskeluhuollon palveluissa tehdään ennen Nuorten Matalaan ohjaamista?
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotto vaatii organisaation johdon ja palveluyksiköiden esihenkilöiden sitoutumisen toimintamalliin ja henkilöstön työaikaresurssin kohdentamisen toimintamallin mukaisesti. Yhdessä asetettuja tavoitteita kohti tulee kulkea systemaattisesti, ottaen huomioon erilaisten osa-alueiden vaikutukset toisiinsa. 

Toimintamallin seuranta, arviointi ja päivittäminen turvataan sillä, että opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yksiköiden kesken pidetään säännöllisiä palavereja niin esihenkilöiden kuin henkilöstönkin kesken.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Palveluprosessien kuvaamisen toimintamalli on hyvin käyttöönotettavissa myös eri kohderyhmien kanssa sekä eri toimintaympäristöissä työskenneltäessä. Prosessien kuvaamisessa kannattaa huomioida, että työ vie aikaa, vaikka kyseessä olisi olemassa olevien toimintamallien yhteensovittaminen. Uuden toimintamallin käyttöön otto vaatii esihenkilöiltä  luottamuksellisen ilmapiirin rakentamista sekä työntekijöiden tukemista, kannustamista ja ohjaamista.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yhdyspintatyön prosessin mallintamisen myötä on saatu luotua yhtenäinen työskentelymalli opiskeluhuollon palveluiden ja Nuorten Matalan yksiköiden välille. Kehitetyn toimintamallin avulla vähennetään päällekkäistä työtä muun muassa kartoituksen ja arvioinnin osalta sekä selkeytetään nuoren ohjautumista oikea-aikaisesti oikeaan palveluun.