Päihteistä toipuneen kokemusasiantuntijan vastaanotto osana terveysasemalla tehtävää päihdetyötä

Päihteistä toipunut kokemusasiantuntija pitää vastaanottoa terveysasemalla osana muuta päihdetyötä.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 18.9.2014, viimeksi muokattu 1.3.2019). 

Toimintaympäristö **

Pilotti toteutettiin osana Mielen avain -hanketta, joka on Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke (Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-hanke vuosille 2010-2015).

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa (Mieli 2009) ehdotetaan asiakkaan aseman vahvistamiseksi kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden osallistumista mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kokemusasiantuntijan ja terveysaseman henkilökunnan yhteistyöllä muotoillaan palvelukokonaisuus, jossa mielenterveys- ja päihdeasiakkaille on tarjolla vankka toipumista edistävä tieto- ja kokemuspohja.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Palvelupäällikkö Lauri Kuosmanen, Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen, Hanketyöntekijä Anne Tapola, Hankekoordinaattori Milla Bergman

Vastuuhenkilön yhteystiedot:
Palvelupäällikkö Lauri Kuosmanen p. 040 574 1005 lauri.kuosmanen@vantaa.fi,
Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen p. 050 3181649 hannu.ylonen@vantaa.fi

Tavoiteltu muutos
 1. Asiakkaat löytävät palvelun
 2. Palvelu on vaikuttavaa - asiakkaiden elämänlaatu paranee
 3. Hoitohenkilökunnan asenteet muuttuvat myönteisimmiksi päihdeasiakkaita kohtaan
 4. Palvelu integroituu osaksi terveysasemalla toteutettavaa päihdetyötä
Muutoksen mittaaminen

Arvioitava muutos: 

 1. Asiakkaat löytävät palvelun
 2. Palvelu on vaikuttavaa - asiakkaiden elämänlaatu paranee
 3. Hoitohenkilökunnan asenteet muuttuvat myönteisimmiksi päihdeasiakkaita kohtaan
 4. Palvelu integroituu osaksi terveysasemalla toteutettavaa päihdetyötä

Arviointikysymykset, -kriteerit ja indikaattorit: 

 1. Kuinka moni asiakas löytää palvelun?
 2. Kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat palveluun?
 3. Onko henkilökunann asenteet muuttuneet? Miten päihteet otetaan puheeksi terveysasemalla?
 4. Miten palvelu jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen?

Arvioinnissa käytettävät menetelmät: 

1. Asiakaskäyntitilastot potilastietojärjestelmästä
2. Asiakastyytyväisyyskysely
3. Haastattelututkimus henkilökunnan asenteista ja Audit-kyselyjen täyttäminen terveysaseman perustyössä
4. Jääkö palvelu kaunpungin omaksi toiminnaksi hankkeen päättymisen jälkeen?

Kaikista tavoitteista on tehty helmikuussa 2014 ennakkoarviointi (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi IVA).

Toteutussuunnitelma

Vantaan Korson terveysasemalla toteutetaan 9/2012 - 12/2014 päihteistä toipuneen kokemusasiantuntijan vastaanottopalvelu päihdeongelmista eroon haluaville ja heidän läheisilleen.

Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmista joko niitä sairastavana, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, omaisena tai läheisenä. Hänet on koulutettu kokemusasiantuntijan tehtäviin.

Kokemusasiantuntija välittää päihteistä eroon haluaville toipumisuskoa ja keskustelee asiakkaan kanssa luottamuksellisesti sekä motivoi häntä päihdekuntoutumiseen. Palvelu on osa terveysaseman päihdetyötä. Se on liikkuvaa, joustavaa ja matalakynnyksistä. Asiakkaat tulevat tapaamisiin joko terveysaseman henkilökunnan ohjaamana tai soittamalla suoraan kokemusasiantuntijalle. Tarvittaessa kokemusasiantuntija lähtee asiakkaan tueksi mukaan tutustumaan Vantaan päihdepalveluihin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminnan periaatteena on, että palvelu suunnitellaan asiakkaan tarpeista käsin. 

Ratkaisun perusidea **

Päihteistä toipunut kokemusasiantuntija pitää vastaanottoa terveysasemalla,

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimijat
Palvelu on suunniteltu päihdeongelmista kärsiville sekä heidän läheisilleen.
Päihteistä toipunut kokemusasiantuntija pitää vastaanottoa terveysasemalla yhteistyössä terveysaseman henkilökunnan kanssa.
Toiminta kuuluu Vantaan sosiaali- ja terveystoimen alaiseen toimintaan. Toiminnasta vastaa terveyspalvelut ja kokemusasiantuntijan esimiehenä toimii mielenterveyspalvelut -yksikön palvelupäällikkö.
Hanke rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämishankkeesta (Kaste), jonka periaatteet ohjaavat käytännön toteutusta.

Tehtävät ja työnjako
Asiakkaan tehtävänä on tulla hakemaan apua omaan tai omaisen päihdeongelmaan: varata aika ja tulla vastaanotolle. Asiakkaalla on oma vastuu omasta päihteidenkäytöstä tai toipumisesta, kokemusasiantuntija tukee asiakasta tavoitteiden saavuttamisessa. ASIAKKAAN HYÖTY TYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMASTA (TEHTYJEN HAASTATTELUIDEN PERUSTEELLA): Yksilöllinen tuki lähempänä; kynnys jatkohoitoon lähtemiselle madaltuu; kokemusasiantuntijan mahdollisuus soittaa asiakkaille, mikä helpottaa ensimmäisen askeleen ottamista; kokemusasiantuntijan mahdollisuus liikkua asiakkaiden kanssa, tukena esim. ensimmäisellä AA-käynnillä; mahdollisuus apuun ja tukeen niille, jotka eivät halua hakeutua A-klinikalle, vertaistukea tarjolla heti terveysasemalla; yksilöllistä vertaistukea niille, joille ryhmät eivät sovi tai jotka eivät niihin halua; vertaistuki ja kokemuksellinen asiantuntijuus olennainen osa päih-dehoitoa, nyt tarjolla terveysasemalla; kokemusasiantuntijan omakohtaisen kokemuksen kautta tuleva toisenlainen näkökulma; ennaltaehkäisevä vaikutus.

Kokemusasiantuntijan tehtävänä on tuoda terveysaseman asiakastyöhön vertaistukea ammattilaisten rinnalle. Kokemusasiantuntija keskustelee, tukee, kertoo erilaisista päihdepalveluista, kulkee asiakkaan rinnalla ja tarvittaessa lähtee asiakkaan kanssa tutustumaan päihdepalveluihin (esimerkiksi A-kiltaan, A-klinikan päivystykseen tai AA-ryhmään). Oma sairastumis- ja toipumiskokemus on kokemusasiantuntijan tärkein työkalu. Kokemusasiantuntija varaa asiakkaille ajat ja kirjaa asiakaskäynnit potilastietojärjestelmään. Työntekijän kokema hyöty: Lisäresurssi; uusi, lähellä oleva taho, jolle ohjata potilas, jonka päihteiden käytöstä nousee huoli eli uusi linkki päihdepotilaiden hoitoketjussa; henkilö, jolle ohjata potilas, joka ei halua hakeutua A-klinikalle; henkinen helpotus työhön, tieto siitä, että potilas saa apua päihde-ongelmaan; kokemusasiantuntijan tuoma toisenlainen näkökulma.

Päihdeongelmat hoidetaan sosterin päihdepalveluissa sekä terveysasemilla. Päihteistä toipunut kokemusasiantuntija auttaa päihdeongelmista kärsiviä matalalla kynnyksellä terveysasemalla. Kokemusasiantuntijalla on kaksi vastaanottopäivää (50% työaika) viikossa Korson terveysasemalla. Pilotti on suunnattu Korson ja Koivukylän alueen asukkaille. Organisaation tehtävänä on luoda puitteet kokemusasiantuntijatoiminnalle. Puitteet sisältävät mm. fyysiset työskentelytilat, pääsyn potilastietojärjestelmään, työsopimuksen. Tärkeä tehtävä on huolehtia kokemusasiantuntijan työhyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä koulutuksesta. Organisaatiolla on vastuu potilasturvallisuudesta.

Poliittinen päätöksenteko ohjaa palveluiden kehittämistä.

Tiedot, taidot, välineet
Asiakas tarvitsee tiedon palvelusta ja siitä, miten palvelua voi hakea. Asiakas tarvitsee motivaation tulla vastaanotolle ja muutoshalua elämäntilanteeseensa.

Kokemusasiantuntija tarvitsee oman kokemuksen sekä koulutuksen tehtäväänsä. Tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä asenne yhteistyöhön, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Luottamus on ensiarvoisen tärkeää yhteistyössä sekä asiakkaiden että ammattilaisten kanssa. Terveysaseman työntekijän tulee osata ottaa päihteet puheeksi ja ohjata kokemusasiantutnijan vastaanotolle.

Organisaatio tarvitsee positiivisen asenteen kokemusasiantuntijatoimintaa kohtaan sekä mahdollisuuden tukea toimintaa kaikilla osa-alueilla. Vertaistuen merkityksestä toipumisessa on oltava riittävästi tietoa. Organisaatio tarvitsee tahtotilan toiminnan aloittamiseen. kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.

Lait ja asetukset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista terveydenhuollossa (1992/785), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994)
Mielenterveyslaki (1990/1116), Päihdehuoltolaki (1986/41)
Kansanterveyslaki (1972/66) Lainsäädännön mukaan päihdepalveluiden järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnan tulee järjestää palvelut siten ja siinä laajuudessa, että ne vastaavat kunnassa esiintyvää tarvetta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Mieli 2009 -työryhmä on laatinut kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman. Lisäksi on olemassa laatusuosituksia ja käypä hoito – ohjeistuksia, joilla pyritään vaikuttamaan päihdetyön kehitykseen ja sisältöön kunnissa.

Periaatteet ja säännöt

PERIAATTEET JA ARVOT Luottamuksellisuus: Kahdenkeskinen luottamus asiakkaan ja kokemusasiantuntijan välillä. Asiakkaan itsemääräämisoikeus tulee toteutua. Asiakkaan oikeus määritellä omat tavoitteensa. Joustavuus: Kokemusasiantuntijan työ ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Toiminta suunnitellaan asiakkaan tarpeista lähtöisin. Esimerkiksi on mahdollisuus lähteä asiakkaan kanssa tutustumiskäynneille eri päihdepalveluihin, kuten eri ryhmiin. Avoimuus: Asiakkaat saavat tietää halutessaan kokemusasiantuntijan tarinan ja saavat toipumisuskoa sen kautta. "Toivotonta tapausta ei ole".

PERIAATTEET JA ARVOT Luotettavuus: salassapito ja vaitiolovelvollisuus koskee kokemusasiantuntijan työtä samalla tavalla kuin ammattilaisten työtä. Yhteisöllisyys ja kokemusasiantuntijan jaksamisen varmistaminen. Kokemusasiantuntijan ei tarvitse jäädä yksin huolien ja vastuun kanssa. Kokemusasiantuntija kunnioittaa ihmisten erilaisia mielipiteitä ja taustoja. Kokemusasiantuntija ei tarjoile omia käsityksiään toipumisesta ja kuntoutumisesta ainoina oikeina faktoina. "Väärää tapaa raitistua ei ole". Avoimuus: Oma elämänkokemus (sairastuminen ja toipuminen) ovat tärkeimmät työkalut asiakastyössä ja vertaistuen jakamisessa. KOKEMUSASIANTUNTIJAN KIRJAAMINEN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄÄN kokemusasiantuntijalla on käyttöoikeus potilastietojärjestelmään, jonne hän kirjaa asiakkaiden käynnit. Kokemusasiantuntijan kanssa käytiin tarkasti läpi kirjaamiseen ja vaitiolovelvollisuuteen liittyvät ohjeet ja lait. Kirjaamisesta oltiin yhteydessä kaupungin lakimieheen, jonka näkemys oli, että kokemusasiantuntija voi ja hänen tulee kirjata potilastietojärjestelmään, mikäli on kyse hoitamisesta. Asiakkaille ja terveysaseman henkilökunnalle tehdyn kyselyn perusteella pitivät kaikki vastaajat kokemusasiantuntijan kirjaamista hyödyllisenä ja suotavana. Tietosuojavaltuutetun toimistoon lähetettiin asiaan liittyvä tiedustelu. Tietosuojavaltuutetun ohjauksen mukaan kokemusasiantuntija voi kirjata potilastietojärjestelmän, mikäli palvelu määritellään hoidoksi. Asiakasta tulee joka tapauksessa informoida annetun palvelun luonteesta sekä henkilötietojen käsittelystä toiminnan yhteydessä. Informaatio on annettava esimerkiksi siitä, tehdäänkö kokemusasiantuntijan tarjoamista palveluista merkintöjä potilasrekisteriin tai muuhun henkilörekisteriin. Rekisterinpitäjän vastuulli-sen johdon tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että tietoja käsitteleville annetaan riittävät ohjeet siitä, miten ja missä laajuudessa henkilötietoja saa käsitellä. Lakimiehen ja tietosuojavaltuutetun lausuntojen perusteilla asiakkaille annettavaksi laadittiin kirjallinen tiedote, jossa selvitettiin, ettei kyseessä ole sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen antavaa hoitoa, ja että tapaamiset kirjataan potilastietojärjestelmään.

Taustaorganisaatio on kokemusasiantuntijan takana. Hänelle tarjotaan koulutusta, työnohjausta, jatkuvaa tukea ja nimetty yhteyshenkilö.

Talous 
Palvelu on asiakkaalle maksuton. 
Pilottihanke rahoittiin valtionavustuksella osana Kaste-hanketta 75 %. Kaupungin osuus on 25 %. Kokemusasiantuntijan palkkakustannukset ovat n. 1250/kk (50 % työaika).

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuntapäättäjien ja terveydenhuollosta vastaavien kannattaa harkita kokemusasiantuntijoiden palkkaamista palvelujärjestelmiin. Asiakkaat hyötyivät vastaanotolla käynnistä, ja olivat erittäin tyytyväisiä kokemusasiantuntijan palveluun.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilanne ennen käytännön toimeenpanoa
Kokemusasiantuntijan vastaanotto terveysasemalla on uutta toimintaa, josta ei ole aikaisempaa kokemusta. Terveysasemalla on toiminut päihdehoitajia aikaisemmin.

Tilanne käytännön toimeenpanon aikana 
Tuloksia ajalta syyskuu 2012 - heinäkuu 2014: Vastaanotolla on käynyt 78 eri asiakasta. Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin kaikille asiakkaille ensimmäisen kokemusasiantuntijan luona käynnin jälkeen, ja osalle asiakkaista viimeisen käyntikerran jälkeen (n=109).

Tilanne käytännön toimeenpanon jälkeen 
Pilottihankkeen päättymisen jälkeen toiminnalle saatiin jatkoa kaupungin omana toimintana yhden vuoden jatkopilotointiin. Onnistumista edesauttoivat ohjausryhmän, terveysaseman henkilökunnan, terveyspalveluiden sekä kokemusasiantuntijan sitoutuminen työmalliin alusta saakka sekä poliittisella että käytännön työn tasolla sekä hyvä tiedottaminen pilottihankkeesta koko prosessin ajan.

Johtopäätöksiä: Vastaanotolla kävi 1.7.2014 mennessä 78 eri asiakasta. Asiakaskäyntejä toteutui 194. Kokemusasiantuntijalla oli terveysasemalla 2 vastaanottopäivää viikossa. Seurantajaksolla 1.3.2014 - 30.6.2014 kokemusasiantuntijan vastaanotolle jätti tulematta aikaa perumatta 16% ajan varanneista. 97 prosenttia asiakkaista koki hyötyvänsä erittäin paljon (67%) tai paljon (30%) siitä, että vastaanottoa pitänyt kokemusasiantuntija oli itse sairastunut alkoholiriippuvuuteen, ja että hänellä oli omakohtainen kokemus päihdehoitopaikoista ja toipumisesta. Asiakkaat arvostivat kokemusasiantuntijan tarjoamaa vertaistukea. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan kaikki vastaanotolla käyneet olivat tyytyväisiä (58 %) tai erittäin tyytyväisiä (42 %) kokemusasiantuntijan palveluun. Luottamuksellinen keskustelu omasta päihdeongelmasta toipuneen kokemusasiantuntijan kanssa motivoi asiakkaita kohti omaehtoista toipumista ja antoi heille toipumisuskoa. Kokemusasiantuntija ei voi raitistaa ketään. Kokemusasiantuntija voi olla tukena. Asiakkaan on kannettava oma vastuu toipumisesta. Omat sairastumis- ja toipumiskokemukset ovat kokemusasiantuntijan tärkein pääoma asiakaspalvelussa ja vertaistukityössä. Lisäkoulutus parantaa kokemusasiantuntijan valmiuksia toimia yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntijan vastaanottopalvelu päihdeongelmista kärsiville sopii hyvin terveysasemalle ja parantaa asiakaspalvelua. Integroituminen terveysaseman arkeen vie aikaa.

Vantaan kaupunki perusti 1/2018 Suomen ensimmäisen kunnallisen kokemusasiantuntijan vakanssin terveyspalveluihinsa. Päihdetyön kokemusasiantuntija on jatkossa kiinteä osa Vantaan kaupungin terveyspalveluja. Kokemusasiantuntijat ja vertaistuki ovat ammattilaisten rinnalla tärkeässä roolissa päihdeasiakkaiden kuntoutumisprosessissa. Kokemusasiantuntijoita käytetään entistä enemmän myös päihde- ja mielenterveyspalvelujen sekä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelu- ja kehitystyössä.